אירוע מס הוא פעולה שבעקבותיה חל חיוב במס, או פטור ממס. אם מכירת נכס, או פעולה מסוימת אינה נושא לחיוב במס, הרי שאינה אירוע מס.

רקע עריכה

אירוע מס נקבע על פי חוק מס בלבד. אפשר שאירוע מסוים ייחשב לאירוע מס על פי חוק מס אחד ולא ייחשב כאירוע מס על פי חוק מס אחר. למשל, שינוי ייעוד של מלאי לרכוש קבוע ייחשב לאירוע מס על פי פקודת מס הכנסה ויחויב במס לפי שווי שוק בעת השינוי. לעומת זאת, בחוק מס ערך מוסף, אירוע מסוג זה לא ייחשב לאירוע מס ואינו כרוך בתשלום מס ערך מוסף. עם זאת, אפשר שאירוע מסוים ייחשב לאירוע מס על פי יותר מחוק מס אחד.

דוגמאות עריכה

דוגמאות לפעולות המהוות אירועי מס עריכה

  • מכירת מבנה - חייב במס שבח מקרקעין.
  • מכירת דירת מגורים - קיים מס שבח מקרקעין, אך בתנאים מסוימים ניתן פטור ממס.
  • מתן הלוואה ללא ריבית ממעביד לעובד - חל חיוב במס הכנסה על פי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.
  • הריסת מבנה עסקי - אינה אירוע מס לעניין מס שבח או מס הכנסה כי אין במקרה זה "מכירה" של נכס, אולם כאשר מס רכוש היה בתוקף, הדבר נחשב לאירוע מס לפי סעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים. זאת, לגבי התקופה המתחילה עם הריסת המבנה.

דוגמאות לפעולות שאינן מהוות אירועי מס עריכה

  • מכירת ריהוט ביתי אינה מהווה אירוע מס משום שהריהוט הוא מיטלטלין לשימוש אישי, ובתור שכזה, אינו כלול בגדר "נכס" לפי סעיף 88 לפקודה ולכן לא חל במקרה זה מס רווח הון.
  • קבלת דמי מפתח על ידי דייר מוגן בדירה המשמשת למגורים אינה מהווה אירוע מס. זאת, משום שזכות הדיירות המוגנת אותה מוכר הדייר המוגן אינה בגדר "נכס" לעניין סעיף 88 ולכן לא מתקיימים היסודות לקיום רווח הון ולא חל מס רווח הון וגם לא כל מס אחר.
  • גם פטירת דייר מוגן בדירה המשמשת למגורים, לא תיחשב אצל בעל הבית לאירוע מס משום שהתעשרות זו תיחשב לתקבול מקרי אצל הבעלים, שאינו מסווג כהכנסה בשום סעיף בפקודת מס הכנסה.

לקריאה נוספת עריכה