יום העצמאות בהלכה

ביהדות האורתודוקסית ישנו ויכוח לגבי היחס ליום העצמאות, הנובע מהשאלה האם יש לשמוח ולהודות על הקמת מדינת ישראל. השאלות ההלכתיות העוסקות ביום העצמאות הן בעיקר שלוש: האם לקרוא את ההלל, האם לומר תחנון והאם לברך ברכת שהחיינו. נושאים אלה נידונו על ידי רבנים רבים החל מקום המדינה בשנת תש"ח.

קריאת ההללעריכה

על פי התלמוד, ישנה תקנת נביאים לומר הלל לאחר גאולה מצרה ולכן למשל נקבע חיוב לומר הלל בחנוכה[1].

הלל זה מי אמרו?...וחכמים אומרים: נביאים שביניהן תיקנו להם לישראל שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהם לישראל, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן

לפי הלכה זו קבעו רוב ככל הפוסקים הדתיים לאומיים שיש לומר הלל ביום העצמאות, כדי להודות לקב"ה על הקמת המדינה, שבה ראו אתחלתא דגאולה. חלקם פסקו לומר את ההלל בברכה[2] וחלקם פסקו לומר בלי ברכה, ויש אף שפסקו לומר ההלל גם בליל יום העצמאות, ובהם הרב שלמה גורן.

לעומתם סוברים רוב הפוסקים החרדים שאין לומר הלל ביום העצמאות, משום שאין לשמוח בהקמת המדינה אשר מתנהלת שלא לפי ההלכה. נימוק נוסף להתנגדות הוא שאין כל אפשרות לקבוע תקנות הלכתיות בזמן הזה[3]. רבים מהם אף פסקו שיש לומר תחנון כרגיל ביום זה.

הסוברים שאין לומר הלל, או שלכל הפחות אין לברך עליו, העלו כמה נימוקים. בין היתר:

מפני החששות הללו או מקצתם, הורתה בתחילה מועצת הרבנות הראשית לומר ביום העצמאות בתפילת שחרית הלל בלא ברכה. אולם בכ"ה בניסן תשל"ד חזרה ונתכנסה מועצת הרבנות הראשית, ביוזמת הרב הראשי האשכנזי, שלמה גורן, לדון באמירת הלל ביום העצמאות, והוחלט ברוב דעות[9], שיש מקום גדול לומר בתפילת שחרית של יום העצמאות הלל שלם בברכה. על פי זה הנהיג הרב צבי יהודה הכהן קוק לומר הלל בברכה בישיבת מרכז הרב[10], וכך נוהגים תלמידיו. בין סיבותיהם ניתן למנות את הניצחונות במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים ואת העלייה הגדולה והגידול במספר התושבים בארץ. ועל מה שחששו שאין לומר הלל אלא על נס שנוגע לכל ישראל, בארו שהקמת המדינה היא הצלה לכלל ישראל. כמו כן ניתן לומר שיושבי ארץ ישראל נחשבים ככלל ישראל. וזה שיום ההודאה נקבע דווקא ביום העצמאות, מפני שהוא היה יסוד ההצלה והישועה.


רבני יוצאי ישיבת מרכז הרב ובנותיה סוברים שיש לומר הלל בברכה, והם: הרב שלמה גורן[11] הרב דב ליאור הרב צבי טאו, הרב אברהם שפירא , הרב אריאל אדרי ותלמידיהם.

דעה יחידה לרב אורי שרקי הסובר שיש לומר הלל גם בלילה בדומה להלל שאומרים בליל הסדר בפסח.


הרבנים שסוברים לומר הלל בלא ברכה: הרב מרדכי אליהו[12], והרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל[13]. הרב עובדיה יוסף פסק שאם הקהל רוצה הוא יכול לומר לאחר תפילת העמידה ללא ברכה[14].

רוב הרבנים החרדים האשכנזים פסקו לא לומר הלל ולומר תחנון כרגיל. בהם למשל החזון איש והרב יוסף שלום אלישיב.

עמדת ביניים יש לרב יוסף שלמה כהנמן הסובר שלא אומרים הלל, אך גם לא נהג לומד תחנון, דבר המראה על יחס חיובי ליום הזה.

אנשי העדה החרדית ונטורי קרתא מציינים את יום העצמאות כיום אבל, חלקם עורכים תענית ציבור ביום זה, ואף מקיימים בשטיבלך מאה שערים מניין מנחה עם קריאת ויחל ואמירת תפילת עננו.[דרוש מקור]

ברכת שהחיינועריכה

ישנה מחלוקת בין האחרונים האם בחנוכה ובפורים מברכים ברכת "שהחיינו" על יום החג, או על המצווה הייחודית ליום (הדלקת נרות חנוכה וקריאת מגילה). לפי השיטה הראשונה[15], גם ביום העצמאות הגיוני לברך "שהחיינו", וכן דעתם של הרב שלמה גורן[16] הרב צבי יהודה הכהן קוק [17], הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל[18], הרב משולם ראטה[19], הרב דב ליאור[20] ועוד, שיש לברך "שהחיינו" ביום העצמאות. לעומת זאת, לפי השיטה השנייה[21], אין לברך שהחיינו ביום העצמאות, כיוון שבניגוד לחנוכה ולפורים אין בו מצווה ייחודית. רבי משולם ראטה הציע שגם לפי השיטה השנייה יהיה אפשר לברך שהחיינו לפני תפילת ההלל. למעשה, רוב רבני הציונות הדתית פסקו לא לברך את ברכת "שהחיינו" ביום העצמאות[22].

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ ראו משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות מגילה וחנוכה, פרק ג', הלכה ו'
 2. ^ הרב משולם ראטה, שו"ת קול מבשר סימן כא (התשובה המקורית כאן בעמוד 38) ; הרב נתן צבי פרידמן, שו"ת נצר מטעי סימן לו.
 3. ^ דברי החזון איש באיגרת ח"א סימן צ"ז (לגבי יום השואה)
 4. ^ בהם בה"ג (הלכות לולב סימן ל"ה), יצחק אבן גיאת (דיני הלל), בעלי התוספות (תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף מ"ד, עמוד ב') ותלמידי רבינו יונה, וכך מסביר החיד"א את השמטת הלכה זו לפי הרי"ף והרמב"ם. (שו"ת חיים שאל חלק ב סימן יא)
 5. ^ ואלו שפסקו להגיד הלל מתרצים שכתב בפירוש המשנה לרמב"ם על בכורות פרק ד שנס ליושבי ארץ ישראל נחשב כנס לכל ישראל
 6. ^ ואלו שפסקו להגיד הלל אומרים שגם בנס חנוכה לא השתחררו לגמרי מעול הגויים, ובכל זאת קבעו הלל (במאמר "חיוב אמירת הלל ביום העצמאות", בקונטרס "בא אורך", מאת הרב אורי שרקי).
 7. ^ ויש מתרצים שגם חלק מיוצאי מצרים היו עובדי עבודה זרה (מכילתא בשלח ד"ה וישובו), שופכי דמים ומגלי עריותזהר על פרשת תרומה ק"ע), ובכל זאת אומרים הלל בפסח.
 8. ^ המהר"ץ חיות כתב בפירושו לתלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כ"ג, עמוד א' שמסיבה זו לא תקנו לומר הלל בחנוכה על ניצחון היוונים
 9. ^ ללא הסכמת הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, שלא נכח בישיבה
 10. ^ הרב אברהם רמר, גדול שימושה, ירושלים תשנ"ד, עמ' לה
 11. ^ לדעתו יש לומר את ההלל דווקא בתאריך ה' באייר, אף אם יום העצמאות הוקדם או נדחה
 12. ^ שו"ת הרב הראשי תשמ"ח-תשמ"ט, סימן קנ"ג
 13. ^ שו"ת משפטי עוזיאל ח"ח סימן כג
 14. ^ שו"ת יביע אומר, חלק ו, סימן מא. לדעתו אפשר לומר את ההלל לאחר תפילת העמידה, ולאו דווקא בסוף התפילה כדעתו של החיד"א.
 15. ^ כך דעת רבי יעקב עמדין בספר מור וקציעה[דרושה הבהרה].
 16. ^ ספר תורת המועדים
 17. ^ שמחה רז, משמיע ישועה, עמוד 284
 18. ^ משפטי עוזיאל מהדורא תליתאה אורח חיים סימן כג
 19. ^ שו"ת קול מבשר חלק א סימן כא
 20. ^ שו"ת דבר חברון סימן תקלא
 21. ^ רבי אברהם גומבינר מגן אברהם
 22. ^ שיעור בנושא ברכת שהחיינו ביום העצמאות באתר ישיבה.

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.