בעל מניות הוא אדם או ארגון שיש בבעלותו מניות בחברה ציבורית או בחברה פרטית. בישראל מוסדר מעמדם של בעלי מניות בחוק החברות.

חברה ציבורית ופרטית

עריכה

בעל מניה בחברה פרטית הוא מי שרשום במרשם בעלי המניות[1].

בעל מניות בחברה ציבורית הוא:

 • מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.
 • מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות.
 • מי שאוחז בשטר מניה[2].

חוק החברות מכיל התייחסות מיוחדת לשני סוגים של בעלי מניות:

 • בעל מניה מהותי – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה[3].
 • בעל שליטה – כהגדרתו בסעיף 268 לחוק.

זכויות וחובות

עריכה

לכל בעל מניה יש זכויות וחובות, המפורטות בחוק החברות. שיעור הזכויות של בעל המניה הוא בהתאם לאחוז המניות שהוא מחזיק ביחס לסך כמות המניות שהן הונה של החברה.

זכויות של בעל מניות

עריכה
 • הזכות למכור את מניותיו.
 • הזכות להשתתף בקבלת החלטות של החברה, כלומר להצביע באספת בעלי מניות בעניין החלטות שונות הנוגעות בפעילות החברה.
 • קבלת דיבידנדים מהחברה.
 • הזכות לקנות מניות נוספות שהחברה מנפיקה בדרך של זכויות.
 • קבלת נכסים בעת פירוק החברה ותשלום כל החובות לנושים השונים.
 • הזכות למידע: לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה כמו פרוטוקולים של אסיפות הכלליות.
 • עיון במסמכי החברה: בעל מניה זכאי, תוך ציון מטרת הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה ונוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האספה הכללית (בחברה פרטית – אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האספה הכללית של החברה).
 • מידע על גמול לדירקטורים: דירקטוריון של חברה פרטית חייב לפי דרישה של בעל מניה אחד או יותר, שלו 10% מכוח ההצבעה בחברה, להמציא לו הודעה מאומתת בידי רואה חשבון המבקר של החברה ובה פירוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לכל אחד מהדירקטורים.
 • הזכות לקבלת תקנון ודוחות כספיים: כל בעל מניה זכאי לקבל מהחברה העתק מהתקנון והעתק מהדוחות הכספים.
 • רשות לערוך הסכמים: בעלי מניות רשאים לערוך ביניהם הסכמי הצבעה.
 • הזכות במקרה של קיפוח: אם החברה התנהלה בצורה של קיפוח לאחד מבעלי המניות רשאי בית המשפט לפי בקשת בעל המניה, לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו.

חובות בעלי המניה

עריכה
 • בעל מניה ינהג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת ויימנע מניצול לרעה של כוחו בחברה.
 • בעל מניה ימנע מלקפח בעלי מניות אחרים.
 • חובת בעל שליטה וכוח הכרעה לפעול בהגינות.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה