גיור קטנים

גיור קטנים הוא הליך הגיור של ילד או ילדה שטרם הגיע לבגרות. כלומר טרם מלאו לו 13 או 12 שנים. אף כי מבחינה הלכתית קטן אינו נחשב בר דעת ואין תוקף הלכתי למעשיו, ישנה אפשרות של גיור קטנים באמצעות בית הדין. גיור זה מותנה בהחלטה סופית שתקבע על ידי הקטן בעת הגיעו לבגרות[1].

דיון הלכתיעריכה

גיור קטנים מבוסס על דברי התלמוד במסכת כתובות הדנים בדברי המשנה על ילדה שהתגיירה לפני הגיעה לגיל 3[2]. התלמוד מביא שתי אפשרויות לביצוע גיור של קטן:

 1. "אמר רב הונא: גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין. מאי קמ"ל? דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו".
 2. "בגר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו דניחא להו במאי דעביד אבוהון" (=שנוח להם במה שעושה אביהם)

בעקבות זאת, ההלכה מבדילה בין קטן שאביו בא לגייר אותו לבין קטן המתגייר לבד, ללא אביו. כך פוסק השולחן ערוך[1]: "עובד כוכבים קטן, אם יש לו אב – יכול לגייר (אותו). ואם אין לו אב ובא להתגייר, או אמו מביאתו להתגייר – בית דין מגיירין אותו, שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו".

הדיעות חלוקות לגבי משמעות ההבדל בין קטן שיש לו אב לבין קטן שאין לו אב. לפי רוב הדעות, גם קטן שיש לו אב צריך גיור על דעת בית הדין שצריך לקבוע שלא מדובר בנזק לקטן להתגייר. אך היו שטענו שקטן שיש לו אב בית הדין צריך לגיירו ללא קשר להערכה האם הוא זכות לקטן והאם ישמור מצוות, בעוד קטן שאין לו אב בית הדין צריכים להעריך האם מדובר על זכות לגיירו[3]. בנוסף, הדעות חלוקות בשאלה מי הוא ה"אב". ישנם הקובעים שמדובר רק באב המתגייר יחד עם בנו. אחרים טוענים שגם אב יהודי המבקש לגייר את בנו נחשב אב וישנם המרחיבים גם לאב מאמץ.

הראשונים חלוקים האם גיור קטנים היא בעלת תוקף מדאורייתא או מדרבנן[4].

גיור קטן הגדל בסביבה שאינה שומרת מצוותעריכה

הדעות חלוקות האם בית הדין יכול לגייר קטנים הגדלים בסביבה שאינה שומרת מצוות והאם ראוי לנהוג כך. הרב קוק, הרב שאול ישראלי, והרב יצחק אלחנן ספקטור[5] מוזכרים כמי שסברו שגיור קטן במקרה כזה אינה זכות לו, אלא נזק מכיוון שגורמים לקטן לעבור עבירות. לעומת זאת, הרב יצחק שמלקיש[6], הרב חיים עוזר גרודזנסקי והרב משה פיינשטיין מוזכרים כמי שסוברים שהגירות היא בגדר "זכות" גם במקרה של קטן הגדל בבית שאינו שומר תורה ומצוות[7].

הרב משה פיינשטיין כותב על ההתלבטות בשאלה האם מדובר על זכות לגייר קטן[8]:

אך נכון הדבר כשיגדיל להטבילו עוד הפעם לגרות בפני בית דין משום שלא ברור הדבר במדינה זו שהוא זכות שבעוונותינו הרבים קרוב שחס ושלום לא ישמור שבת וכדומה עוד איסורים. אך אפשר שמכל מקום הוא זכות שאף רשעי ישראל עדיפי מעכו"ם וגם הוא זכות מחמת דניחא ליה במאי דעביד אביו ובפרט אחר שגם אמו נתגיירה שבאופן זה הוא יותר זכות

אגרות משה, חלק ב-ג, יורה דעה חלק א', סימן קנ"ח

בישראלעריכה

במדינת ישראל, בשונה מגיור של מבוגרים, גיור קטינים אינו דורש מהקטין לימוד או הכנה כלשהי. המדינה דורשת אישור של שני ההורים לתהליך הגיור[9]. הרבנות דורשת ממשפחה המבקשת לגייר את הקטין שלא לנסוע בשבת, שתשמור על דיני הכשרות, שתהיה שייכת לבית כנסת אורתודוקסי, ושתשלח את הקטין לבית ספר דתי. על כן השירות למען הילד מתעדף למסור לאימוץ ילדים לא יהודיים למשפחות דתיות[10]. כנגד החלטה זאת תלויה ועומדת עתירה לבג"ץ שהוגשה בשנת 2003[11]. בעקבות זאת ישנם הפונים לגיור קונסרבטיבי או רפורמי אשר אינו מעלה דרישות אלו[12]. על פי ההערכה ישנם בישראל אלפי ילדים, שנולדו כלא יהודים, אומצו על ידי הורים יהודיים ולא עברו גיור אורתודוקסי[13].

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ 1 2 שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רס"ח, סעיף ז'
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף י"א, עמוד א'
 3. ^ הרב יהודה הרצל הנקין, ‏בני בנים, חלק ב', סימן לו, עמוד לו, באתר HebrewBooks
 4. ^ הרב רא"ם הכהן, גיור קטין, שבת בשבתו, גיליון 42, פרשת חקת תשס"ח, אתר ישיבת עתניאל
 5. ^ מרדכי הלוי הורביץ, ‏מטה לוי, חלק ב', סימן נ"ה, פרנקפורט דמיין, תרנ"א, באתר HebrewBooks
 6. ^ הרב יצחק שמלקיש, ‏בית יצחק, אבן העזר, סימן כ"ט ח', פרמישלה, תרל"ה, באתר HebrewBooks
 7. ^ נריה גוטלגיור כממלכה, מקור ראשון, מוסף "שבת", 5 ביוני 2011, 3 ביוני 2011
 8. ^ הרב משה פיינשטיין, ‏אגרות משה, חלק ב-ג, יורה דעה, חלק א' סימן קנ"ח, נוא יארק, תש"ך, באתר HebrewBooks
 9. ^ מדריך למתגייר (הקישור אינו פעיל, 15באוגוסט 2017), פורטל השירותים והמידע הממשלתי
 10. ^ יובל יועז, האומנם טובת הילד המאומץ מחייבת גיור אורתודוקסי?, באתר הארץ, 2 בדצמבר 2003
  יהונתן ליסהממשלה תדון היום בביטול חוק המאלץ הורים מאמצים לשמור מצוות, באתר הארץ, 17 ביוני 2012
 11. ^ בג"ץ 5336/03 המרכז לפלורליזם יהודי - התנועה ליהדות מתקדמת נ' משרד הרווחה - השירות למען הילד
 12. ^ בג"ץ 5070/95 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ' שר הפנים
 13. ^ גיור והזכות לאזרחות, אתר סנונית