דוח על הרווח הכולל

בחשבונאות, דוח רווח על הרווח הכולל הוא דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון (בדרך כלל שנה או רבעון). דוח זה מתאם את תוצאות הפעילות של הישות כפי שהיא משתקפת מדוח רווח והפסד, לרווח הכולל שלה, תוך הכללת פריטי הכנסות והוצאות שלא הוכרו בדוח הרווח והפסד, בהתאם לטיפול שנדרש לפי תקני הדיווח הבינלאומיים. בישראל, דוח זה מוצג בדוחות הכספיים של חברות ציבוריות אשר מחויבות ליישם חשבונאות בינלאומית.

Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי
דוח על הרווח הכולל לדוגמה
דוח על הרווח הכולל
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016
2016
ש"ח
2015
ש"ח
מכירות 2,200,000 1,900,000
עלות המכירות (1,300,000) (1,100,000)
רווח גולמי 900,000 800,000
הוצאות מכירה, שיווק והפצה (320,000) (300,000)
הוצאות הנהלה וכלליות (220,000) (180,000)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו - (115,000)
רווח תפעולי 360,000 205,000
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו 20,000 (110,000)
רווח לפני מיסים על ההכנסה 380,000 95,000
מיסים על ההכנסה (100,000) (110,000)
רווח (הפסד) נקי 280,000 (15,000)
רווח (הפסד) כולל אחר (10,000) (20,000)
סה"כ רווח (הפסד) כולל 270,000 (35,000)

מבנה הדוחעריכה

התקינה הבינלאומית מאפשרת לישות להציג את הרווח הכולל שלה בדוח אחד (אשר נקרא "דוח על הרווח הכולל") או בשני דוחות נפרדים - דוח רווח והפסד ודוח על הרווח הכולל האחר. אופן הצגת הדוח מפורט בתקנים החשבונאיים, בהתאם לאופי העסק. באופן כללי, הדוח מוצג בצורה רב-שלבית, זאת לעומת האפשרות לקיים הצגה בשלב אחד, שבה מפחיתים את כל ההוצאות בבת אחת מכלל ההכנסות. חלוקת דוח רווח והפסד לשלבים מאפשרת לקוראי הדוחות הכספיים לנתח את מקורות הרווח של החברה - איזו פעילות רווחית ואיזו לא, מהן ההוצאות שבהן כדאי או ניתן לקצץ, כיצד ניתן לייעל את הפעילות והאם כדאי להשקיע בחברה. המבנה המוצג להלן הוא של דוח על הרווח הכולל פשוט יחסית. ישנן חברות שבהן מבנה הדוח מורכב יותר.

הערה: בחשבונאות נהוג לייצג סימן שלילי באמצעות סוגריים (למשל: (20) במקום 20-). בדו"ח על הרווח הכולל מוצגים לפיכך הוצאות ו/או הפסדים בתוך סוגריים.

  • בשלב הראשון מחושב רווח גולמי (ברוטו). חישוב זה נעשה באמצעות ניכוי עלות המכר קרי עלויות ייצור המוצר או עלות קנייתו, מההכנסה הנובעת ממכירתו. אם כן, עלות המוצר בחברה יצרנית כוללת את כל הפעולות הקשורות לתהליכי הייצור המוגמר: קניית חומרי גלם, תהליכי העיבוד, עבודות חוץ וכדומה. לעומת זאת, בעסק מסחרי העלות כוללת את מחיר הרכישה של המוצר והוצאות שנלוות לה (הוצאות הובלה, מכס וכיוצא בזה).
  • בשלב השני מחושב רווח תפעולי (לעיתים נקרא: "רווח מפעולות רגילות"). בשלב זה מחסרים מהרווח (או ההפסד) הגולמי את הוצאות התפעול השוטף של העסק: הוצאות המכירה, השיווק והפרסום, הוצאות הנהלה, וכן מופחתות או נוספות "הוצאות והכנסות אחרות" המייצגות הוצאות ו/או הכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של החברה - למשל מכירת רכוש קבוע, רווחי הון או רווחי אקוויטי (יש גופים שאינם כוללים את ההוצאות וההכנסות האחרות ברווח התפעולי, אלא רק בשלב מאוחר יותר בדוח).
  • בשלב השלישי מחושב רווח (הפסד) לפני מס הכנסה. בשלב זה מופחתות/נוספות הוצאות/הכנסות המימון (וכן מופחתות או נוספות הוצאות והכנסות אחרות, אם הדבר לא נעשה בשלב הקודם).
  • בשלב הרביעי מחושב רווח (הפסד) נקי. תוצאה זו מתקבלת על ידי הפחתת הוצאות המס. לאחר קבלת הרווח הנקי, יש בידנו את דוח רווח והפסד.
  • בשלב החמישי מחושב רווח (הפסד) כולל. תוצאה זו מתקבלת על ידי הוספת (הפחתת) הרווח הכולל האחר מהרווח הנקי שקיבלנו בשלב הקודם.

סך הרווח הכולל הוא בעצם השינוי בהון העצמי במהלך התקופה שנגרם כתוצאה מעסקאות ואירועים אחרים.

רווח (הפסד) כולל אחרעריכה

הרווח הכולל מתקבל מהוספת הרווח (או הפחתת ההפסד) הכולל האחר מהרווח הנקי. הרווח הכולל האחר מורכב מפרטי הוצאות והכנסות שלא הוכרו בדוח רווח והפסד וזאת לפי כללי החשבונאות הבינלאומיים אשר נקבעים על ידי ה-IASB. דוגמה לרווח כולל אחר מתקיימת בחברות אשר בחרו ביישום מודל הערכה מחדש, תוך הצגתם של נכסים מסוימים שלא לפי עלותם ההיסטורית אלא לפי שווים ההוגן. חברות אלו יזקפו בעצם את השינויים בערכי נכסים אלה, כאשר ימדדו מחדש, ישירות לסעיף ההון העצמי במאזן ולא דרך דוח רווח והפסד. דוגמה נוספת לרווח כולל אחר היא למשל שערוכים שהועברו במישרין לקרן הון ולכן לא נכללו בדוח רווח והפסד.

הרכיבים של רווח כולל אחר הם בדרך כלל:

  • שינויים בקרן שערוך.
  • רווחים והפסדים אקטואריים בגין תוכניות הטבה לעובדים ואחרות.
  • רווחים והפסדים הנובעים מתרגום הדוחות הכספיים לגבי פעילות חוץ (השפעת השינויים בשער חליפין של מטבע חוץ).
  • רווחים והפסדים בשל מדידת נכסים פיננסים זמינים למכירה.
  • החלק האפקטיבי של רווחים והפסדים בגין גידור תזרים מזומנים.

ראו גםעריכה