דוח רווח והפסד מותאם לצורכי מס

דוח התאמה למס לדוגמה (ישראלי)
דוח רווח והפסד מותאם לצורכי מס
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

(שקלים חדשים)
רווח לפני מיסים על ההכנסה 200,000
הוסף - הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס:
   כיבודים ואירוח 1,900
   אחזקת רכב 5,000
   גידול בהפרשה לחופשה 700
   טלפון נייד 1,050
   טלפון ממקום המגורים 2,000
10,650
הפחת - הכנסות פטורות ממס:
   קיטון בהתחייבות לסיום יחסי עובד-מעביד, נטו (500)
   ריבית שנתקבלה ממס הכנסה (150)
(650)
רווח לפני השפעת חוק התיאומים 210,000
השפעת חוק מס הכנסה (תיאומים בשל
אינפלציה) התשמ"ה-1985:
   ניכוי בשל פחת (1,000)
   הפסד מועבר משנה קודמת (14,000)
(15,000)
הכנסה חייבת במס 195,000
הפסד הון - מועבר לשנה הבאה (7,000)

דוח רווח והפסד מותאם לצורכי מס (או דוח התאמה למס) הוא דוח המתאם את הרווח (או ההפסד) לפני מיסים על ההכנסה בדוח הרווח וההפסד של נישום לרווח (או הפסד) המתאים לצורכי מס. זהו אחד הדוחות שמגיש הנישום לשלטונות המס בסיומה של כל שנת מס, בצירוף הדוחות הכספיים ודוחות נוספים.

מבנה הדוחעריכה

השורה הראשונה של הדוח הוא הרווח (או ההפסד) לפני מיסים על ההכנסה מתוך דוח רווח והפסד.

רווח זה עובר התאמות שונות, נוספות לו (או מוחסרות ממנו - במידה שמדובר בהפסד) הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס, ולאחר מכן מוחסרות ממנו (או נוספות לו - במידה שמדובר בהפסד) הכנסות שאינן מוכרות לצורכי מס.

בישראל, בשלב הבא, מחושבת ההשפעה של האינפלציה על ההכנסה החייבת במס מכוח חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה-1985, והיא כוללת תוספת/ניכוי בשל אינפלציה, ניכוי בשל פחת והפסדים מועברים משנים קודמות. החל משנת 2008 חוק זה הוקפא ולכן סעיפיו אינם קיימים בדוח אלא אם הוראות המעבר שלו משפיעות על דוח ההתאמה של הנישום.

השורה התחתונה של דוח זה היא ההכנסה החייבת במס. הכפלת ההכנסה החייבת במס חברות מביאה לחבות המס של הנישום, אם כי היא אינה מוצגת בדוח זה.

בסוף הדוח מופיעים, אם ישנם, נתונים נוספים הנוגעים לרווחים והפסדים אחרים אשר חייבים במס או ניתנים לקיזוז בשנים הבאות, כגון הפסד הון המועבר לשנה הבאה ורווח הון ריאלי. ניתן גם לציין זיכויים מועברים, כגון זיכוי ממס זר וזיכוי תרומות.

גם בסיס מזומן בא לידי ביטוי בדוח התאמה למס.

ראו גםעריכה