הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות פירושו רישום פעולות מסוימות של ישות חשבונאית (לדוגמה: חברה) לצורכי מנהל עסקי סדור ושקיפות אל מול רשות מס רלוונטית.
הרישום נעשה בכרטסות. בעבר הוא היה ידני, בספר של דפי ניר. כיום הוא יכול להיות גם בגיליון אלקטרוני, או בתוכנה להנהלת חשבונות.

Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

בין סוגי הפעילויות הנרשמות ישנן תנועות כספיות כגון כסף נכנס על מכירות וכסף יוצא על רכישות וכן תנועות לא כספיות כגון תנועות מלאי.

בדרך כלל, הנהלת החשבונות מבוצעת על ידי מנהל חשבונות, הפועל לפי כללי חשבונאות מקובלים ומשתמש בתוכנה להנהלת חשבונות.

שיטות הנהלת חשבונותעריכה

כל סוג של רישום של עסקאות פיננסיות מהווה ניהול חשבונות, אך ישנן שתי שיטות נפוצות מאוד לניהול חשבונות: הנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה; בראשונה ישנו בסיס דיווח המתאים לעסקים קטנים; באחרונה ישנו רישום כפול של כל תנועה - הן כזכות מלקוחות והן כחובה לספקים (לא בכל העסקים יהיו חובות לספקים).

מאזן בוחןעריכה

בסוף כל תקופה חשבונאית רבעונית או שנתית, מנהל החשבונות שולח לרואה החשבון המבקר את המאזן בוחן הכולל את כל רישומי היתרות בכרטסות לתקופת הדוח.

מאחר והמאזן בוחן מכיל רק יתרות של כרטיסי החשבון, בנוסף למאזן בוחן מקבל רואה החשבון פירוט שבו כל התנועות המרכיבות את היתרות במאזן בוחן.

הפניית מידע לרואה חשבוןעריכה

רואה חשבון הוא הסמכות לנתח ולאגד מידע הנהלת חשבונות לדו"ח ביקורת המוגש לרשויות המס.
בעיקרון, לרואה חשבון אסור לעסוק בהנהלת חשבונות של הגוף עליו הוא מדווח; לעיתים ישנה ביקורת ישירה על מנהל החשבונות מצד מנהל כספים וזו באה בין ניהול החשבונות לבין הכנת דו"ח הביקורת.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה