הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות היא שפה לרישום פעולות עסקיות (טרנזקציות). הרישום נעשה באמצעות פקודות יומן ונרשמות בכרטסות. בעבר התבצע באופן ידני, בכרטסת T, ועם תחילת השימוש במחשבים החלה הנהלת החשבונות להתבצע בתוכנה להנהלת חשבונות.

Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

בין סוגי הפעילויות הנרשמות ישנן תנועות כספיות כגון כסף נכנס על מכירות וכסף יוצא על רכישות וכן תנועות לא כספיות כגון תנועות מלאי.

הנהלת החשבונות מבוצעת לרוב, על ידי מנהל חשבונות, שמשתמש בתוכנה להנהלת חשבונות.

שיטות הנהלת חשבונותעריכה

רישום של עסקאות פיננסיות מהווה ניהול חשבונות, אך ישנן שתי שיטות לניהול חשבונות: הנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה. בהנהלת חשבונות חד צדדית רושמים תקבולים תשלומים בלבד, כלומר בסופו של דבר נקבל דוח רווח והפסד, בהנהלת חשבונות כפולה ישנו רישום כפול של כל תנועה, ולכן נקבל דוח רווח והפסד וגם מאזן.

עסקים קטנים מנהלים הנהלת חשבונות חד צדדית, חברות ועסקים גדולים מנהלים הנהלת חשבונות כפולה.

מאזן בוחןעריכה

בתום כל תקופה חשבונאית רבעונית או שנתית, עורך רואה החשבון המבקר מהמאזן בוחן דוח על המצב הכספי (נקרא בעבר מאזן), דוח רווח והפסד, וכן במידה ונדרש דוח שינויים על ההון העצמי ודוח תזרים מזומנים.

בדוח ההתאמה למס נקודת המוצא היא הרווח או ההפסד החשבונאי, בתוספת התאמות הדרושות בהתאם לפקודת מס הכנסה.

מאחר שהמאזן בוחן מכיל רק יתרות של כרטיסי החשבון, בנוסף למאזן בוחן מקבל רואה החשבון פירוט שבו כל התנועות המרכיבות את היתרות במאזן בוחן לצורך חוות דעתו על הדוחות הכספיים של החברה המבוקרת.

תפקידו של רואה החשבוןעריכה

תפקידו של רואה החשבון לבצע ביקורת על הדוחות הכספיים, ולחוות עליהם את חוות דעתו.
בחברות ציבוריות לרואה חשבון המבקר אסור לעסוק בעיסוקים נלווים עבור הגוף המבוקר, בחברות פרטיות הדבר מותר בהתאם להגבלות וסייגים שנקבעו בחוק.

עיסוקים נלווים יכולים להיות הנהלת חשבונות, חוות דעת על הדוחות התאמה למס, הערכת שווי וכן כל ייעוץ אחר.

עקרונות הנהלת חשבונותעריכה

להנהלת חשבונות מספר עקרונות חשובים כדלהלן:

  1. סכום החובה חייב להיות שווה לסכום הזכות, הדבר נכון הן בפקדות יומן והן במאזן בוחן.
  2. לא ניתן למחוק פקודה קבועה, לאחר קליטת פקודה לא ניתן למחוק אלא רק באמצעות פקודה נגדית, משום כך בהתאם לתקנות מס הכנסה, ניהול פנקסי חשבונות, אסור לנהל ספרי הנהלת חשבונות בגיליון אלקטרוני (אקסל), מאחר שניתן למחוק פקודות ולשנות סכום וכן חשבון.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה