פתיחת התפריט הראשי

הערוך

רבנו נתן, פרשן מראשוני הראשונים

ספר הערוך הוא מילון שנכתב במאה ה-11 בידי רבי נתן מרומי, המפרש מילים קשות בתלמודים ובמדרשים. לכל אחד מערכי המילון ישנו פירוש, קצר בדרך כלל. לרוב המחבר מפנה למקור בו מופיעה מילה זו, ומצטט משפט קצר ממנו. אגב כך, לעיתים מפרש המחבר בקצרה גם את המשפט בכללו והקשרו. הפירושים מסתמכים בעיקר על ספרות הגאונים ועל פרשנות של המחבר. חשיבות נודעת לספר הערוך גם בהקשר של בירור הריאליה התלמודית, וקביעת נוסח מקורות חז"ל. בפירושיו מובאת פעמים רבות מסורת הגרסה והפירוש של רב האי גאון ורבנו חננאל[1]. הספר נזכר פעם אחת בפירוש רש"י לתלמוד במסכת שבת יג ע"ב, דיבור המתחיל "האוכל אוכל ראשון". ופעם אחת בפירוש רשב"ם במסכת בבא בתרא נב ע"א, ד"ה אבא.

תוכן עניינים

הספר והשפעתועריכה

הספר מסודר בסדר אלפביתי של המונחים המבוארים בו.

דוגמאות אחדות של ערכים:

  • שלחן - של שולחני, והוא המוכר מטבעות, ולפי שהשולחן לפניו תמיד, ומוכר וקונה על השולחן, לפיכך נקרא שולחני.
  • פרנס - לשימושו של מונח זה הוא מביא דוגמאות אחדות מכל רחבי הש"ס, שונות במשמעותן זו מזו: ממסכת פסחים (קיג ע"ב): "ועל פרנס המתגאה על הציבור בחינם". ממסכת כתובות: "נותנים לבתולה י"ב חודש משתבע בה הבעל לפרנס את עצמה". "לפרנסה שמין באב, פירוש: עישור נכסי שמפרנסת עצמה בהן ומוליכה לבעל". ממסכת פאה: "לן - נותנים לו פרנסת לינה, פירוש: כר וכסת".
  • אפסניה - "אין מושיבים לא מלך ולא כהן גדול בעיבור השנה: מלך - משום אפסניה...פירוש: ההוצאה שנותן לחיילותיו חדש בחדש והוא נוטל המס בשנה ומפזר להם בכל חדש וחדש . ואם יוסיפו חודש - צריך ליתן משלו, לפיכך דוחה את העיבור... ובלשון יוון קורין להוצאה אפסניא".
  • חרתא - דארגיז, עיר הסמוכה לבגדאד ברחוק פרסה.
  • טבריה - בסוף (מסכת) מכשירין: "והשותה מי טבריה אף על פי שיוצאין נקיים", "פירוש: יש בטבריה מים משלשלין. אם שותה אותם אדם - יוצאים ממנו כמו ששתם, אעפ"כ, אינן מטמאים ואינן מכשירים".

פירושיו של הערוך השפיעו לעיתים על פסיקת הלכה בנושאים מסוימים. מפורסם פירושו (ערך 'פסק' וערך 'סבר') בעניין דבר שאינו מתכוון, לפיו העושה מעשה, ויש לאותו מעשה תוצאת-לוואי האסורה על פי ההלכה, אם העושה אינו מתכוון לתוצאה זו ואינו מעוניין בה - המעשה מותר, גם אם אין ספק שאותה תוצאה אכן תתרחש ("פסיק רישא דלא ניחא ליה"). חידוש זה נדון בהרחבה בספרות הראשונים והאחרונים[2], ורבים מן הראשונים נחלקו עליו, אך יש שהקלו כמותו באיסור דרבנן[3]. דוגמה להשלכה אקטואלית מדיון זה: האם מותר לעבור בשבת במקום שפועלת בו מצלמה; שהרי האדם שעובר גורם בהכרח ליצירת תמונתו על המצלמה, אבל אין לו כל עניין בדבר.

דוגמה נוספת, שולחן ערוך, אורח חיים סימן רב בביאור הלכה ד"ה תמרים שמיעכן וכו' שכתב, 'ובאמת מלבד דעת הרוקח... מצאתי עוד ראשונים שקיימי בשיטתיה והוא הערוך בערך טרימא וכו'.

מהדורות הספרעריכה

הספר הודפס, בין השאר, על ידי גרשון שונצינו, 1507-1520 בפזארו[4]. הדפסה נוספת קיימת משנת 1475[5].

בהדפסה משנת 1531 מתואר המילון התלמודי על ידי המדפיס: "ספר הערוך חיברו הרב המובהק, פטיש חזק, תנא דאורייתא (בעברית: משנן התורה), בוצינא דנהורא (בעברית: הנר המאיר), הגאון רבי נתן צדיק ז"ל בן כבוד קדושת מרנא ורבנא (בעברית: מורנו ורבנו) הרב יחיאל ז"ל, בן כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא (בעברית: מורנו ורבנו) אברהם ז"ל מן רומי. וקבץ כל מילה חמורה (כלומר, לא מובנת) שבתלמוד בספר הזה, וסידרו באלפא ביתא למען ירוץ הקורא בו (כלומר, כדי שיהיה קל למצוא)".

הרב ישעיה פיק ברלין (ה'תפ"ה, 1725 - ה'תקנ"ט, 1799) חיבר את ספר "הפלאה שבערכין" על ספר הערוך, והרב בנימין מוספיא (1606-1675) כתב את ספר "מוסף הערוך", שהוא תוספת לספר הערוך.

בין השנים 1878-1892 הוציא חנוך יהודה קוֹהוּט את ה"ערוך" במהדורת פירוש רבת כרכים (כארבעת אלפים עמודים כפולים), בשם "ערוך השלם" שהיה לאנציקלופדיה מונומנטלית, מספרי היסוד של חכמת ישראל.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

קישורים לספר הערוך בכת"י ודפוסים ישנים

על הספר

הערות שולייםעריכה

  1. ^ כך כותב רבנו תם בספר הישר, הוצאת תקע"א, סימן תקכ"ה על הערוך: "והוא בר סמכא שכל דבריו נערכין על פירוש ר"ח"
  2. ^ תוספות בשבת קג ע"א ד"ה לא צריכא, ובית יוסף אורח חיים סימן שכ
  3. ^ הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר, חלק ד, אורח חיים סימן לד
  4. ^ בטענה שזו הדפסה ראשונה של הספר.
  5. ^ זה ספר הערוך, רומא, רל"ה בערך, במאגר הספרים הסרוקים של הספרייה הלאומית, אבל בה חסרים הדפים הראשונים והאחרונים, כך שהמקור לשנת ההדפסה אינו ברור.