הקבינט המדיני-ביטחוני

ועדת שרים (קבינט) של ממשלת ישראל

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, המכונה באמצעי התקשורת וידועה בציבור כ"הקבינט המדיני-ביטחוני", היא ועדת שרים מיוחדת, האמונה על גיבוש מדיניות הממשלה, הובלתה ויישומה בנושאי יחסים בינלאומיים וביטחון לאומי. בראש הוועדה עומד ראש ממשלת ישראל, והרכב שריה מצומצם.

בוועדה חברים כדרך קבע שר החוץ, שר הביטחון, השר לביטחון פנים, שר האוצר ושר המשפטים, כששאר שרי הוועדה נבחרים על ידי ראש הממשלה. תפקידה העיקרי של הוועדה בימי שגרה הוא לתאם את המשא ומתן המדיני, ובשעת חירום (בעתות משבר כגון מלחמה) - לקבל החלטות בנושאי ביטחון. על חברי הוועדה יש חובה מוגברת להבין את הנושאים שנידונים בוועדה ואת משמעות ההצבעה אודותם.

לעיתים, בישראל, מפאת מספרם הרב של שרי הוועדה והצורך לקיים דיונים בהרכב מצומצם יותר, נוצר פורום נוסף בלתי רשמי שמכונה "המטבח" או "המטבחון", ומקור שמו בתקופת כהונתה של גולדה מאיר כראש הממשלה, אז נהגו השרים הבכירים להיפגש לעיתים ולדון על ענייני המדינה במטבח ביתה. יודגש כי על אף הביטוי "קבינט", קבוצה זו נבדלת מקבינט הממשלה הכללי (כאמור, זוהי אך ועדת שרים). ב-13.4.21 הגיש היועמ"ש חוות דעת למזכיר הממשלה לפיה הקבינט המדיני-ביטחוני איננו מוסמך לקבל החלטות עד למינוי שר משפטים קבוע, אלא אם מדובר במקרים דחופים.

רעיון הקבינט מדיני ביטחוני והקמתועריכה

ועדת אגרנט המליצה לראשונה על הקמת "ועדת שרים לענייני ביטחון" (קבינט), ולהסמיך צוות שרים מצומצם (עד 5 שרים) בראשות ראש הממשלה לקבל החלטות בעת מלחמה כשאי אפשר לזמן את הקבינט או את הממשלה.

רעיון הקמתו של הקבינט המדיני ביטחוני בישראל שב והועלה במצעה של מפלגת המרכז בראשותו של יצחק מרדכי בבחירות 1999.[1]מפלגת המרכז הציעה תוכנית מדינית ביטחונית חדשה, במסגרתה יוקם קבינט מדיני ביטחוני למען יישום יעיל של מדיניות השלום והביטחון. על פי המצע, תוקם גם מועצה לתכנון וייעוץ מדיני שיושב ראש שלה ימונה על ידי ראש הממשלה, ולצדו יפעלו צוותים מקצועיים ומצומצמים בתחומי ההתמחות הרלוונטיים. הוצע כי בישיבות הקבינט עצמן יטלו חלק באופן קבוע ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, המשנה לראש הממשלה, מנכ"לי משרד הביטחון, החוץ והאוצר, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מנהלי המשא ומתן המדיני וגורמים ממלכתיים בהתאם לצורך. רעיון הקבינט המדיני ביטחוני נוצר במטרה לספק גוף מייעץ מיוחד, מקצועי ואובייקטיבי לממשלה. על החברים בקבינט להעריך מצבים, להציע חלופות, לקבוע עמדות ולבחון את דרכי הממשלה והצבא.

בפועל, הקמת גוף זה נסמכת על סעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א-2001 הקובע כי "בממשלה תפעל ועדת השרים לביטחון לאומי שהרכבה: ראש הממשלה - יושב ראש, ממלא מקום ראש הממשלה אם מונה, שר הביטחון, שר המשפטים, שר החוץ, השר לביטחון פנים ושר האוצר". עוד קובע החוק כי: "הממשלה רשאית, לפי הצעת ראש הממשלה, להוסיף חברים לוועדה, ובלבד שמספר חבריה לא יעלה על מחצית מספרם של חברי הממשלה".

בנוגע לנושאים בו תעסוק הוועדה לביטחון לאומי נקבע בהחלטות הממשלה:

(א) הנושאים המדיניים הביטחוניים וההתיישבותיים ידונו בוועדה.

(ב) סדר היום של הוועדה והגורמים שיוזמנו לישיבותיה יקבעו על ידי ראש הממשלה לאחר התייעצות עם השר המייצג.

(ג) השר המייצג יהיה רשאי, טרם החלטה, לדרוש שההחלטה בנושא כלשהו הנדון בוועדה, ידון ויוכרע במליאת הממשלה. האמור לעיל לא יחול במקום שראש הממשלה יהיה סבור, לאחר התייעצות עם השר המייצג, כי בנסיבות העניין נדרשת החלטה מידית או שקיימות נסיבות אחרות המצדיקות הכרעה בוועדה.

"קבינט המלחמה"עריכה

בימי מלחמת יום הכיפורים התגבשה באופן מאולתר קבוצת שרים, אשר נטלה על עצמה קבלת החלטות עקרוניות חשובות במהלך המלחמה. קבוצה זו זכתה באותם ימים בשם "קבינט המלחמה", ולימים דבק בה הכינוי המוכר "המטבחון של גולדה". קבינט המלחמה קיבל בעת החירום החלטות באופן עצמאי, והממשלה עצמה אישרה את ההחלטות רק בדיעבד. על רקע זה, התעוררה כבר אז שאלת נחיצותו ותפקידיו של אותו קבינט. מן הצד האחד היו שטענו כי אסור לראש הממשלה ולחברי הקבינט לקבל החלטות לבדם. מצד שני היו שטענו כי על חברי הקבינט לנהל את המלחמה כראות עיניהם - מבלי להזדקק לאישורו של איש.[2]

כישלון הקבינט המדיני-ביטחוני במלחמת לבנון השנייהעריכה

בימי מלחמת לבנון השנייה, תפקיד הוועדה היה לקבוע ולהוביל את מדיניותה של ישראל במלחמה. גוף זה, שמנה בו אז שנים-עשר חברים, ספג ביקורת קשה בדו"ח הביניים של ועדת וינוגרד והואשם בחוסר תפקוד בשעת חירום.

בישיבת הממשלה ב-12 ביולי 2006 הוחלט על הקמת "פורום השבעה", המורכב מחברי הקבינט עצמו, שתפקידו יהיה לקבל החלטות נקודתיות בנוגע למלחמה.

"פורום השבעה", המתכונת המצומצמת של הקבינט, כלל בימי מלחמת לבנון השנייה את ראש הממשלה אהוד אולמרט, ממלאת מקומו ושרת החוץ ציפי לבני, שר הביטחון עמיר פרץ, המשנה לראש הממשלה והשר לפתוח הנגב והגליל שמעון פרס, סגן ראש הממשלה ושר התחבורה שאול מופז, סגן ראש הממשלה ושר התמ"ת אלי ישי, והשר לביטחון פנים אבי דיכטר.

הסמכות שהוגדרה לפורום עם הקמתו היא לקבל החלטות אופרטיביות-מבצעיות, בעוד שהחלטות מדיניות נותרו במסגרת הקבינט המורחב. חברי הקבינט בזמן מלחמת לבנון השנייה נתבקשו להעיד בפני ועדת וינוגרד, שהוקמה כדי לחקור את אירועי המלחמה, על מנת לבחון את הכישלון בהליך קבלת ההחלטות בגוף זה. אחת התובנות הבולטות בדו"ח הביניים שפרסמה הוועדה היא כי הקבינט המדיני-ביטחוני בכלל, והפורום המצומצם שלו- "פורום השבעה", שתפקידם הוא לקבוע את מדיניות ישראל בזמן המלחמה, היו למעשה גופים מיותרים לחלוטין, שתרומתם בהליך קבלת ההחלטות היה חסר משמעות ואף שולי. עוד הוטח בגופים הללו כי התנהלותם בעת חירום אף פגעה ועיכבה תהליכים חשובים.

מתוך הדו"ח:

הפורום המדיני האינטימי הזה לא שימש בפועל בתפקיד שהוא יכול היה למלא: פורום מצומצם ודיסקרטי, שכלל את בכירי הדרג המדיני-ביטחוני ואנשים בעלי נסיון רב בתחומים אלה, שייצגו מרכיבים רבים של הקואליציה- שבו יכלו להתקיים דיונים של ממש, במטרה להעריך את המצב ולגבש מחשבות לגבי מתווה המשך הפעילות, על סמך חומר מלא יותר ותוך דיון דינמי עם בכירי מערכת הביטחון. התוצאה הייתה כי במהלך התקופה הקריטית ביותר של היציאה למערכה, איננו מוצאים בדרג המדיני ולו פורום אחד שבו נהנו ראש הממשלה ושריו הבכירים מן החרות לבחון יחד, בשיחה גלויה ומפוכחת, את הנתונים והחלופות, ולהחליט על הדרך הטובה ביותר לפעולה. פורום כזה היה חיוני לניהול נכון של המערכה מבחינת הדרג המדיני. טוב נעשה שגוף בעל פוטנציאל כזה הוקם בהחלטת הממשלה ב-12 ביולי. למעשה הפוטנציאל הזה לא מומש, ופורום השבעה לא התפתח לכלל גוף משמעותי. רע מאוד שלא נעשה בו שימוש שיטתי ונכון יותר. במצב שנוצר- לא ניתן להעריך את דרך פעולתו.

ועדת וינוגרד, דין וחשבון חלקי, אפריל 2007, פרק שביעי, מסקנות, עמ. 126, סעיפים 76–78

טענה מרכזית העולה מהביקורת על הקבינט המדיני-ביטחוני היא כי גם אם תחומי האחריות ודפוסי העבודה של גוף זה אינם מוגדרים בחוק במדינת ישראל, לא יהיה זה מרחיק לכת לומר כי החברים בקבינט, גוף בכיר ברשות המבצעת בעת משבר, לא עמדו בתפקיד החשוב, ולא היוו קבוצת חשיבה יצירתית ואקטיבית, שתאתגר את ראש הממשלה בהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לניהול המערכה הלבנון. עוד נטען, כי בניגוד למצופה בעת חירום, חברי הקבינט לא נטרלו את האינטרסים הפוליטיים, הארגוניים והאישיים שלהם בקבלת ההחלטות. מכך עולה, כי הקבינט שימש יותר כ"חותמת גומי" עבור ראש הממשלה, ולא היה הבקרה העליונה להחלטותיו. נטען כי התנהלותו הקלוקלת של הקבינט אפשרה לחברי הפורום המצומצם שניהל את המלחמה בפועל - ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, לנהל את המלחמה כראות עיניהם.[3]

לאחר מלחמת לבנון השנייהעריכה

מספר אירועים ביטחוניים (בתוכם, פעולת ההשתלטות על המרמרה) עוררו ביקורת על דרך קבלת ההחלטות שנעשתה במנותק מהקבינט בעוד ההשלכות חרגו מהתחום הביטחוני.

דו"ח מבקר המדינה בעניין מבצע צוק איתן נגע בנושא אופן קבלת ההחלטות, עדכון ותדרוך הקבינט המדיני-ביטחוני בעת המבצע.[4]

ביוני 2016, בעקבות משבר פוליטי בין ראש הממשלה נתניהו והשר נפתלי בנט שדרש מינוי מזכיר צבאי לקבינט, מונתה ועדה בה היו חברים יעקב עמידרור, יוחנן לוקר ויוסף צ'חנובר. הוועדה עסקה בעניין העברת מידע לקבינט וסמכויותיו במפקדות צה"ל ועסקה באירועים ביטחוניים שונים.[5] במאי 2017 הקבינט אימץ את המלצות הוועדה.[6]

ב-30 באפריל 2018 אושר תיקון לחוק יסוד: הממשלה לפיו הקבינט הוסמך להכריז מלחמה ולהחליט על פעולה ש"עשויה בסבירות גבוהה להובילך למלחמה" (סמכות שהייתה קודם לכן של ממשלת ישראל. כן נקבע כי החלטה על הכרזת מלחמה תוכל להתקבל על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון בלבד, במקרה שלא ניתן לכנס את הקבינט.[7] התיקון האחרון בוטל ב-17 ביולי 2018[8] ונקבע כי בשביל להכריז מלחמה ולהחליט על פעולה ש"עשויה בסבירות גבוהה להובילך למלחמה" נדרש לבצע הצבעה בה ישתתפו מספר "רב ככל האפשר" של חברי הקבינט.

מבנה הקבינט המדיני-ביטחוני וסמכויותיו כיוםעריכה

חברי הקבינטעריכה

חברי הקבינט המדיני ביטחוני הנוכחי[9]:

הרכב מפלגתי

בוועדה מכהנים 12 שרים חברים, מתוכם:

שם תפקיד סיעה
מינוי על-פי חוק
נפתלי בנט ראש הממשלה - יו"ר ימינה
יאיר לפיד ראש הממשלה החלופי ושר החוץ יש עתיד
עמר בר-לב השר לביטחון הפנים העבודה
בני גנץ שר הביטחון כחול לבן
אביגדור ליברמן שר האוצר ישראל ביתנו
גדעון סער שר המשפטים תקווה חדשה
חברים נוספים
זאב אלקין שר הבינוי והשיכון ושר ירושלים ומורשת תקווה חדשה
ניצן הורוביץ שר הבריאות מרצ
מתן כהנא השר לשירותי דת ימינה
מרב מיכאלי שרת התחבורה והבטיחות בדרכים העבודה
יפעת שאשא-ביטון שרת החינוך תקווה חדשה
איילת שקד שרת הפנים ימינה
מוזמנים קבועים שאינם שרים
איל חולתא ראש המטה לביטחון לאומי
אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה
אלוף אבי גיל המזכיר הצבאי של ראש הממשלה
תא"ל יקי דולף המזכיר הצבאי של שר הביטחון
רן פלד ראש אגף האחראי על דיוני ועדת השרים במל"ל

סמכויות הקבינטעריכה

 • הכרזת מלחמה.
 • יעדי מערכת הביטחון ומדיניותה.
 • נושאים הנוגעים לצה"ל, לרבות מבנה הצבא, היערכותו, כוננותו והצטיידותו, מחקר ופיתוח במערכת הביטחון, קבלת הערכת המודיעין הלאומית השנתית ומעקב אחר התפתחויות בתחומים אלה.
 • יחסי החוץ של ישראל ומדיניות החוץ שלה.
 • קבלת מידע בנושאי מודיעין, נושאים מדיניים, מבצעים צבאיים וביטחוניים.
 • תיאום פעולות הממשלה באזורי יהודה, שומרון ועזה.

חברי הקבינט בממשלות ישראלעריכה

ממשלת ישראל ה-31עריכה

אירועים

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
אהוד אולמרט ראש הממשלה - יו"ר הקבינט קדימה 4 במאי 2006 – 31 במרץ 2009
עמיר פרץ שר הביטחון העבודה-מימד 4 במאי 2006 – 18 ביוני 2007
אהוד ברק שר הביטחון העבודה-מימד (לא היה ח"כ) 18 ביוני 2007 – 31 במרץ 2009
אבי דיכטר השר לביטחון הפנים קדימה 4 במאי 2006 – 31 במרץ 2009
ציפי לבני שרת החוץ וממלאת מקום ראש הממשלה

שרת המשפטים

קדימה 4 במאי 2006 – 18 ביוני 2007

29 בנובמבר 2006 – 7 בפברואר 2007

אברהם הירשזון שר האוצר קדימה 4 במאי 2006 – 4 ביולי 2007
רוני בר-און שר האוצר קדימה 4 ביולי 2007 – 22 באוגוסט 2006
חיים רמון שר המשפטים קדימה 4 במאי 2006 – 22 באוגוסט 2006
דניאל פרידמן שר המשפטים ללא שיוך פוליטי 7 בפברואר 2007 – 31 במרץ 2009
חברים נוספים
שמעון פרס המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל קדימה 4 במאי 2006 – 13 ביוני 2007
שאול מופז שר התחבורה קדימה 4 במאי 2006 – 31 במרץ 2009
אלי ישי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ש"ס 4 במאי 2006 – 31 במרץ 2009

ממשלת ישראל ה-32עריכה

אירועים:

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
בנימין נתניהו ראש הממשלה, שר הבריאות והמשרד לענייני אזרחים ותיקים - יו"ר הקבינט

שר החוץ

הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013

18 בדצמבר 2012 – 18 במרץ 2013

אהוד ברק שר הביטחון מפלגת העבודה הישראלית

מפלגת העצמאות

31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
יצחק אהרונוביץ' השר לביטחון הפנים ישראל ביתנו 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
אביגדור ליברמן שר החוץ ישראל ביתנו 31 במרץ 2009 – 18 בדצמבר 2012
יובל שטייניץ שר האוצר הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
יעקב נאמן שר המשפטים ישראל ביתנו (לא כיהן כח"כ) 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
חברים נוספים
שאול מופז המשנה לראש הממשלה קדימה 9 במאי 2012 – 19 ביולי 2012
עוזי לנדאו שר האנרגיה והמים ישראל ביתנו 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
אריאל אטיאס שר הבינוי והשיכון ש"ס 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
גדעון סער שר החינוך הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
דן מרידור השר לענייני מודיעין הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
משה יעלון השר לנושאים אסטרטגיים הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
סילבן שלום השר לפיתוח הנגב והגליל ולשיתוף פעולה אזורי הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
אלי ישי שר הפנים ש"ס 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
בנימין בן אליעזר שר התעשייה, המסחר והתעסוקה מפלגת העבודה הישראלית 31 במרץ 2009 – 19 בינואר 201
זאב בנימין בגין שר ללא תיק הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
משקיפים
דניאל הרשקוביץ' שר המדע והטכנולוגיה הבית היהודי 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
לימור לבנת שר התרבות והספורט הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013

ממשלת ישראל ה-33עריכה

אירועים:

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
בנימין נתניהו ראש הממשלה - יו"ר הקבינט

שר החוץ

הליכוד 18 במרץ 2013 – 14 במאי 2015

18 במרץ 2013 – 11 בנובמבר 2013

משה יעלון שר הביטחון הליכוד 18 במרץ 2013 – 14 במאי 2015
יצחק אהרונוביץ' השר לביטחון הפנים הליכוד - ישראל ביתנו

ישראל ביתנו

18 במרץ 2013 – 14 במאי 2015
אביגדור ליברמן שר החוץ הליכוד - ישראל ביתנו

ישראל ביתנו

11 בנובמבר 2013 – 6 במאי 2015
יאיר לפיד שר האוצר יש עתיד 18 במרץ 2013 – 4 בדצמבר 2014
ציפי לבני שרת המשפטים התנועה 18 במרץ 2013 – 4 בדצמבר 2014
חברים נוספים
נפתלי בנט שר הכלכלה ולשירותי דת

השר לירושלים ותפוצות

הבית היהודי 18 במרץ 2013 – 14 במאי 2015

29 באפריל 2013 – 14 במאי 2015

גלעד ארדן שר התקשורת

שר הפנים

הליכוד 18 במרץ 2013 – 5 בנובמבר 2014

5 בנובמבר 2014 – 14 במאי 2015

ממשלת ישראל ה-34עריכה

אירועים:

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
בנימין נתניהו ראש הממשלה - יו"ר הקבינט

שר החוץ


שר הביטחון

הליכוד 14 במאי 2015 – 17 במאי 2020

14 במאי 2015 – 17 בפברואר 2019


18 בנובמבר 2018 – 12 בנובמבר 2019

משה יעלון שר הביטחון הליכוד 14 במאי 2015 – 22 במאי 2016
אביגדור ליברמן שר הביטחון ישראל ביתנו 30 במאי 2016 – 18 בנובמבר 2018
נפתלי בנט שר הביטחון

שר החינוך והתפוצות

לא ח"כ

ימינה

12 בנובמבר 2019 – 17 במאי 2020

14 במאי 2015 – 4 ביוני 2019

יריב לוין השר לביטחון הפנים הליכוד 14 במאי 2015 – 25 במאי 2015
גלעד ארדן השר לביטחון הפנים הליכוד 25 במאי 2015 – 17 במאי 2020
ישראל כ"ץ שר החוץ

שר המודיעין


שר התחבורה

הליכוד 17 בפברואר 2019 – 17 במאי 2020

14 במאי 2015 – 17 במאי 2020


14 במאי 2015 – 23 ביוני 2019

משה כחלון שר האוצר

שר הכלכלה והתעשייה

כולנו

הליכוד

14 במאי 2015 – 17 במאי 2020

1 באוגוסט 2016 – 22 בינואר 2017

איילת שקד שרת המשפטים הבית היהודי

הימין החדש

14 במאי 2015 – 4 ביוני 2019
אמיר אוחנה שר המשפטים הליכוד 4 ביוני 2019 – 17 במאי 2020
חברים נוספים
יובל שטייניץ שר האנרגיה הליכוד 14 במאי 2015 – 17 במאי 2020
יואב גלנט שר הבינוי והשיכון כולנו 14 במאי 2015 – 2 בינואר 2019
זאב אלקין השר להגנת הסביבה

השר לירושלים ומורשת

הליכוד 1 באוגוסט 2016 – 17 במאי 2020

1 ביוני 2015 – 17 במאי 2020

אלי כהן שר הכלכלה והתעשייה כולנו

הליכוד

22 בינואר 2017 – 17 במאי 2020
אריה דרעי שר הפנים

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

ש"ס 11 בינואר 2016 – 17 במאי 2020

14 במאי 2015 – 17 במאי 2020

בצלאל סמוטריץ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים איחוד מפלגות הימין

ימינה


הבית היהודי-האיחוד הלאומי

23 ביוני 2019 – 17 במאי 2020
זאב בנימין בגין שר ללא תיק הליכוד 14 במאי 2015 – 1 ביוני 2015
משקיפים
רפי פרץ שר החינוך איחוד מפלגות הימין

ימינה


הבית היהודי-האיחוד הלאומי

23 ביוני 2019 – 17 במאי 2020

ממשלת ישראל ה-35עריכה

אירועים

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
בנימין נתניהו ראש הממשלה - יו"ר הקבינט הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
בני גנץ ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון

שר המשפטים

כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021

1 בינואר 2021 – 13 ביוני 2021

אמיר אוחנה השר לביטחון הפנים הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
גבי אשכנזי שר החוץ כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
ישראל כ"ץ שר האוצר הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
אבי ניסנקורן שר המשפטים כחול לבן 17 במאי 2020 – 1 בינואר 2021
חברים נוספים
מיכאל ביטון שר לנושאים אזרחים וחברתיים במשרד הביטחון

השר לנושאים אסטרטגיים


השר לשוויון חברתי

כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021

30 בנובמבר 2020 – 13 ביוני 2021


3 במאי 2021 – 13 ביוני 2021

יולי אדלשטיין שר הבריאות הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
אלון שוסטר שר החקלאות כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
עמיר פרץ שר הכלכלה והתעשייה מפלגת העבודה הישראלית

כחול לבן (לא ח"כ)

17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
אורית פרקש-הכהן השרה לנושאים אסטרטגיים

שרת התיירות

כחול לבן 17 במאי 2020 – 30 בנובמבר 2021

14 באוקטובר 2020 – 13 ביוני 2021

אריה דרעי שר הפנים ופיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ש"ס 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
יועז הנדל שר התקשורת דרך ארץ 17 במאי 2020 – 16 בדצמבר 2020
חברים נוספים מתחלפים
יואב גלנט שר החינוך

שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה

הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021

8 בינואר 2020 – 13 ביוני 2021

מירי רגב שרת התחבורה הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
משקיפים
יובל שטייניץ שר האנרגיה

שר משאבי המים

הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
זאב אלקין שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ולמשאבי המים הליכוד 17 במאי 2020 – 27 בדצמבר 2020
צחי הנגבי שר ללא תיק

שר ההתיישבות

הליכוד 17 במאי 2020 – 3 באוגוסט 2020

3 באוגוסט 2020 – 13 ביוני 2020

רפי פרץ שר ירושלים ומורשת הבית היהודי 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
חילי טרופר שר התרבות והספורט

שר המדע והטכנולוגיה

כחול לבן 17 במאי 2020 –13 ביוני 2021

24 בינואר 2021 – 13 ביוני 2021

אלי כהן שר המודיעין הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
עומר ינקלביץ' שרת התפוצות כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ מצע מפלגת המרכז בבחירות 1999.
 2. ^ ישראל טל, ביטחון לאומי- מעטים מול רבים, הוצאת דביר, 1996.
 3. ^ ועדת וינוגרד, דין וחשבון חלקי, אפריל 2007.
 4. ^ יוחאי עופר ואסף גולן, דו"ח המבקר: צה"ל לא עדכן - הקבינט לא שאל, באתר nrg
 5. ^ איתמר אייכנר ומורן אזולאי, ועדה המליצה: המל"ל יעדכן באופן שוטף את השרים בקבינט, באתר ynet, 19 בדצמבר 2016
 6. ^ הקבינט אימץ את המלצות ועדת עמידרור: יוקם גוף לעדכון שרי הקבינט, באתר ynet, 28 במאי 2017
 7. ^ יהונתן ליסהכנסת אישרה: ראש הממשלה יוכל להכריז מלחמה בהתייעצות עם שר הביטחון בלבד, באתר הארץ, 30 באפריל 2018
  חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6), ס"ח 2715 מ-2 במאי 2018
 8. ^ חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7), ס"ח 2744 מ-26 ביולי 2018
 9. ^ ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני), אתר משרד ראש הממשלה