ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תחרות הכתיבה/התחרות העשירית

מקצרמר למובחר

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 (בוטלה) - 10

תחרות הכתיבה "מקצרמר למובחר" של ויקיפדיה העברית מתקיימת זו הפעם התשיעית (התחרות התשיעית בוטלה). תחרות הכתיבה הראשונה בוויקיפדיה העברית נערכה בחודש מרץ 2006 ובמסגרתה נכתבו עשרות ערכים מעולים, שרבים מהם נבחרו לרשימת הערכים המומלצים. בעקבותיה נערכו בשנים 2006-2013 עוד שבע תחרויות כתיבה שהניבו כולן רשימה ארוכה של ערכים ברמה גבוהה מאוד.

לוגו מקצרמר למובחר

רוח התחרות

"קנאת סופרים תרבה חוכמה" (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ"א, עמוד א')

תחרות "מקצרמר למובחר" נועדה להיות תחרות משעשעת ומהנה של כתיבת ערכים מצוינים, שבסופה ייבחרו הערכים המנצחים ויוענקו פרסים סמליים. מטרת בחירת המנצחים היא אך ורק לקדם את מרכיב ההנאה והסיפוק שבכתיבה בוויקיפדיה, מרכיב אשר אובד לא פעם במלחמות עריכה, מריבות ושאר שגרת היומיום בוויקיפדיה. בכוחה של התחרות להעלות את רמת הכתיבה בוויקיפדיה, להגביר את שיתוף הפעולה והגיבוש בקהילת הכותבים ולמשוך ויקיפדים חדשים לכתיבה בוויקיפדיה.

השתתפות בתחרות

ראו כאן מידע על השתתפות בתחרות והרשמה אליה.

חלוקה לבתים

התחרות מחולקת לבתים, לפי נושאים שונים. הבתים הם כדלקמן:

במקרה של תחומי ביניים יוכלו מגישי המועמדות לפרט באיזה בית הם מבקשים להתמודד.

תחרויות המשנה

 • פרס עבור התמונה המקורית הטובה ביותר או האיור המקורי הטוב ביותר שנוצרו לצורך התחרות (יש להגיש מועמדות).
Justice and law.png

1. התחרות מחולקת לשלושה בתים נושאיים, וכן לקבוצת תחרויות משנה, כמפורט בהמשך.
2. בפרק זמן שייקבע, יוגשו המועמדויות לתחרות. מועמדות היא תמיד של ערך ושל כותב או של קבוצת כותבים, גם יחד, בבית מסוים.
3. רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-5K תווים של טקסט כתוב, כולל קוד ויקי (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים. כן רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב", "עריכה" או "השלמה" מוצבת בהם, ללא הגבלת אורך.
4. כל משתמש רשאי להציע עצמו כמשתתף בכתיבתם של מספר ערכים לבחירתו. את הערכים יש לסמן בתבנית {{מקצרמר למובחר}} ולהוסיף בטבלה של הבית המתאים. ערכים שלא יסומנו בתבנית ו/או לא יוספו לטבלה של הבית המתאים לא ישתתפו בתחרות.
5. ניהול התחרות מופקד בידי חבר שופטים. לכל בית יהיה חבר שופטים משלו, בן שלושה שופטים. חבר שופטים נוסף ישפוט בכל תחרויות המשנה.
6. השופטים לא יוכלו להשתתף בתחרות כמועמדים. יש להימנע גם ממצבים של ניגוד אינטרסים ברור.
7. כל המשתתפים מבהירים בזאת מעצם השתתפותם שיקבלו ברוח טובה ובוגרת את חוות הדעת של השופטים.
8. השופטים יציעו עצמם לתפקיד. אם יעלה מספר המועמדים על מספר השופטים הדרוש, ייבחרו השופטים בהצבעה קצרה שלא יתאפשר בה דיון. כשירים להיבחר ויקיפדים רשומים עם ותק של שלושה חודשים וחמש מאות עריכות. עליהם להיות בעלי ידע משכנע ומוכח בתחום הכללי של הבית שבו הם מועמדים לשיפוט.
9. כלל חברי הקהילה נקראים לתת בדפי השיחה של הערכים המתמודדים מה שיותר ביקורת בונה ועצות לכותבים בתחרות, במהלך התנהלותה. חברי צוות השיפוט לא יוכלו להשתתף בתהליך הביקורת הבונה. בהסכמתו של המועמד, ניתן גם להגיה, לערוך ולשפר בערך כלשהו בתחרות במהלכה, אך המילה האחרונה היא של המועמדים.
10. שיפוט הערכים ייעשה לפי קריטריונים שיפורטו בהמשך - ברוחם הכללית של הקריטריונים לערכים מומלצים. תינתן העדפה משנית לוויקיפדים חדשים על פני ויקיפדים ותיקים ומוכרים. כן תינתן העדפה קלה לעבודת צוות ראויה להערכה. נימוקי חבר השופטים יפורסמו בפומבי.
11. ערכים שיתגלו בהם פגמים של זכויות יוצרים או ניסיונות להשפעה או שיחוד של חבר השופטים ייפסלו מן התחרות.
12. ערכים שישתתפו בתחרות לא יועמדו להצבעה כערכים מומלצים עד לסוף התחרות.
13. ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים ו/או צוות מזכירי התחרות ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהערכים שנכתבו במסגרת התחרות (בין אם זכו, ובין אם לאו, בין אם נמחקו מויקיפדיה באופן מלא או חלקי, ובין אם הטקסט הועבר לערך אחר). ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים בקשר לערך כלשהו, יהא הכותב אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים. מגיש הצילומים יהא אחראי לשפות ולפצות את ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים בגין הוצאות שיגרמו לו במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לו כתוצאה מהליכים אלו.
14. כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד וויקמידיה ישראל ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.
15. ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים ו/או צוות מזכירי התחרות ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.
16. משתתף שיזכה יקבל על כך הודעה בדוא"ל. העדרו של דוא"ל תקין משמעו פסילת המשתתף מהתחרות.

17. ויקימדיה ישראל שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות או משתתפים בה בכל עת, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

להלן רשימה של עשרה מדדים שמומלץ להביא בחשבון בעת כתיבת ערכים בתחרות. הרשימה איננה מחייבת או ממצה, והשופטים רשאים להפעיל כל שיקול דעת עצמאי, וכך גם הכותבים.

 • נגישות: כתבו את הערך כך שגם קורא שאין לו שום ידיעה בנושא יוכל להשכיל ממנו וליהנות מקריאתו. פסקת הפתיח, במיוחד, צריכה להיות כתובה באופן נהיר לכל, קצר וקולע.
 • מקצוענות: למרות האמור לעיל, אל תתפשרו בדיוק העובדתי ובהצגה הנכונה והמלאה של הנושא, כך שגם איש מקצוע בתחום ישבע נחת מן הערך.
 • רהיטות: כתבו את הערך בעברית טבעית, שוטפת, תקינה ומלאה. העדיפו מושגים עבריים על מושגים לועזיים היכן שאפשר. הימנעו משימוש יתר בעגה מקצועית של יודעי ח"ן בלבד.
 • אמינות: הביאו מקורות ואסמכתאות לכתוב בערך, אפשר ממש בשיטה האקדמית עם הערות שוליים, או לכל הפחות בצורת רשימת קריאה.
 • חזות: תמונה שווה אלף מילים, והדבר נכון קל וחומר גם לאיורים. הוסיפו לערכיכם כל תמונה ואיור שיוכלו להמחיש את הכתוב ולהקל על הבנתו.
 • מקומיות: אם יש לערך הקשר ישראלי/יהודי/ציוני, חשוב להציג אותו בהקשר ובהיקף הראויים. הדבר חשוב במיוחד בערכים מתורגמים.
 • אוניברסליות: אם יש לערך גם הקשר עולמי/כללי, אל תוותרו עליו! אל תציגו נושא כללי רק מנקודת מבט ישראלית או מקומית.
 • קישוריות: ערך שופע בקישורים אדומים הוא תמיד בעייתי. אם יש מושגים מרכזיים שהקישור אליהם עודנו אדום, זו הזדמנות פז "להכחיל" אותו, אפילו בערך קצר יחסית. אם הערך מקשר לערכים מקיפים (ואולי אף לערכים מומלצים) רבים - מה טוב.
 • מקוריות: עבודת איסוף ומחקר מקורית צפויה להניב ערך מוצלח יותר מעבודת תרגום גרידא. גם אם אתם מתרגמים, הקפידו לכתוב בנושא שאתם בקיאים בו ויכולים להפעיל בו את שיקול דעתכם העצמאי והמקורי.
 • שיתופיות: כל טקסט שעובר תחת זוג עיניים נוסף משתפר בהכרח. שתפו פעולה עם שאר הוויקיפדים בהפיכת הערך מעבודת יחיד לערך מובחר שהוויקיפדיה תוכל להתברך בו באמת.

בתחרות התמונה הטובה או האיור הטוב יבדקו השופטים את המרכיבים הבאים:

 • ערכה התוכני של התמונה/האיור מבחינת המידע שהוא תורם - ברורה, מדגימה יפה את הערך (וזאת מבלי הסברים ארוכים המכבידים על הערך - התמונה נועדה להבהיר ולא להכביד), מספקת מידע ייחודי/נדיר וכד' וכן שילוב בערכים וההתאמה אליהם. תמונה או איור שאינם נמצאים בערך יפסלו מהתחרות.
 • ערכה החזותי של התמונה - איכותה המקצועית והצילומית של תמונה (גודל, חדות, איזון אור, צבע וכד') וכן איכותה האמנותית ויופייה (עיצוב, הרכב, ייחודיות, זווית וכד'). במקרה של איור יישפט רק מרכיב האיכות והיופי (עיצוב, הרכב וכד').
 • תיעוד ותיוג ראויים ונכונים (רשיון כמובן, מילוי פרטים, סיווג וכו'). התמונות/האיורים חייבים להיות מועלים לויקישיתוף. סיווג נאות בויקישיתוף מהווה חלק מהשיקולים הנשקלים בבחינת התמונה.
Trophe.png משתמש זה זכה בתחרות הכתיבה Miktzarmar.JPG לאחר שכתב או הרחיב את הערך שם הערך הזוכה.

הפרסים באדיבות ויקימדיה ישראל:

 • 150 ש"ח לזוכה במקום הראשון בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 100 ש"ח לזוכה במקום השני בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 50 ש"ח לזוכה במקום השלישי בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 100 ש"ח לזוכה במקום הראשון בתחרות התמונה הטובה ביותר/האיור הטוב ביותר (התחרויות משולבות לתחרות אחת).
 • 100 ש"ח לויקיפד שיזכה בתואר "הויקיפד התורם" (נבחר בידי מזכירי התחרות).

הודעה לעיתונות

כולם מוזמנים לעזור בכתיבת הודעה לציבור ובליטושה. ההודעה תופץ לכלי התקשורת וכן לציבור באמצעות אתרים ופורומים שונים באינטרנט, במטרה למשוך לתחרות מספר מירבי של עורכים חדשים.

אנא סייעו בפרסום התחרות גם ברשתות החברתיות:חבר המזכירים

עריכה

חבר השופטים

עריכה

בית ראשוןעריכה

בית שניעריכה

בית שלישיעריכה

תחרויות המשנהעריכה

 • הארי פוטר 73 (בשתי תחרויות המשנה)
 • ניב (בשתי תחרויות המשנה)
 • Arielinson (בתחרות האיור הטוב ביותר והתמונה הטובה ביותר)

הנחיות לשופטים

Wessel smedbager04.jpg

אנו מודים לשופטים על התנדבותם. להלן כמה המלצות לשיפוט:

 • הנכם מתבקשים ליצור קשר דואל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות בבית שלכם. שופטי כל בית יתאמו ביניהם מה הניקוד אותו יעניקו לכל קריטריון הרשום ב"עשרת הדיברות לערכים בתחרות" למעלה. הקריטריונים אינם שווים בחשיבותם. אתם קובעים את חשיבותם, ובאפשרותכם להוסיף קריטריונים נוספים או להתעלם מקריטריון, ובלבד שהדבר יהיה מוסכם על שופטי הבית. מומלץ שכל שופט בנפרד יעבור על הערכים המתחרים וידרגם לפי הקריטריונים אותם קבעתם, ואת הדיון תקיימו על הערכים שזכו בניקוד הרב יותר.
 • אתם מוזמנים לקבוע את הקריטריונים כבר עתה וכן לעיין בערכים המתחרים; אך הערכתם תתקיים רק לאחר המועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט ב-24 בפברואר.
 • הדיונים ביניכם יתנהלו, בניגוד לנהוג בוויקיפדיה, בחשאי ולא ייחשפו. עם זאת, זיכרו שיהיה עליכם לפרסם, בערבו של יום, את רשימת הזוכים בבית שלכם בצורה פומבית, עם נימוקים מסודרים ומפורטים.
 • מומלץ לעבור כבר עכשיו על רשימת המועמדויות בבית שלכם ולבדוק אם כולן עומדות בתנאי הסף של התחרות.
 • כדאי לוודא שכל המשתתפים שנרשמו, במיוחד החדשים, מסתדרים מבחינה טכנית, ובמידת הצורך להפנותם למזכירי התחרות על מנת שיסייעו או יתווכו ביניהם לבין ויקיפדים מנוסים.
 • כן אפשר וכדאי לתזכר מועמדים שנראה כאילו הזניחו את המועמדות שלהם ככל שיתקרב המועד האחרון להגשת ערכים.
 • ההשתתפות שלכם מחייבת! אם לא תהיה ברירה ותצטרכו לפרוש, אנא הקדישו את המאמץ הדרוש למציאת שופט מחליף.
Nuvola apps karm.png
לוח הזמנים
בכל התאריכים (אלא אם נאמר אחרת) הכוונה היא לצהרי אותו היום, שעה 12:00 שעון ישראל.
 1. 15 בנובמבר 2020: פתיחתה הרשמית של התחרות והתאריך הקובע לצורך זכאות למועמדות. ניסוח הודעה לציבור והפצתה לתקשורת וברשת האינטרנט.
 2. 24 בפברואר 2021: מועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט.
 3. 15 במרץ 2021: מועד אחרון לפרסום החלטות השופטים.
Nuvola apps file-manager.png
ביקורת עמיתים
כמוסבר בתקנון, לביקורת העמיתים תפקיד חשוב מאוד בתחרות. ויקיפדיה היא מיזם שיתופי, לפיכך אנחנו מעודדים את כולם לקרוא את הערכים המועמדים, לשפר אותם בכל דרך שניתן - בעריכה לשונית, בהגהות, בתוספת מידע, בתמונות, באיורים, בעצות טובות, בבירור פרטים חסרים, בהוספת מראי מקום ועוד. זכרו רק שהמילה האחרונה היא של המועמדים, וכי יש לנהוג באדיבות ובדרך ארץ בעת השתתפותכם בביקורת העמיתים.

ביקורת עמיתים לערכים המתמודדים מתבצעת בדפי השיחה של הערכים.הנחיות לשופטיםעריכה

אנו מודים לשופטים על התנדבותם. להלן כמה המלצות לשיפוט:

 • הנכם מתבקשים ליצור קשר דוא"ל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות בבית שלכם. שופטי כל בית יתאמו ביניהם מה הניקוד אותו יעניקו לכל קריטריון הרשום ב"עשרת הדיברות לערכים בתחרות" למעלה. הקריטריונים אינם שווים בחשיבותם. אתם קובעים את חשיבותם, ובאפשרותכם להוסיף קריטריונים נוספים או להתעלם מקריטריון, ובלבד שהדבר יהיה מוסכם על שופטי הבית. מומלץ שכל שופט בנפרד יעבור על הערכים המתחרים וידרגם לפי הקריטריונים אותם קבעתם, ואת הדיון תקיימו על הערכים שזכו בניקוד הרב יותר.
 • לאחר האמור לעיל, עליכם לבחור ביחד, מבין הערכים הטובים ביותר, את המקום הראשון, השני והשלישי.
 • הדיונים ביניכם יתנהלו, בניגוד לנהוג בוויקיפדיה, בחשאי ולא ייחשפו. עם זאת, זיכרו שיהיה עליכם לפרסם, בערבו של יום, את רשימת הזוכים בבית שלכם בצורה פומבית, עם נימוקים מסודרים ומפורטים.


רשימת הערכים המועמדיםעריכה

{{מועמד בתחרות
|שם הערך=
|יוצרים=
|התחלה=
|סטטוס=
|הערות=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

רוצים להשתתף בתחרות? כל שעליכם לעשות הוא לבחור את הבית המתאים ביותר לערך שבחרתם לכתוב, ואז ללחוץ על הקישור "להשתתפות" שמעל הטבלה המתאימה. בדף העריכה הוסיפו את התבנית {{מועמד בתחרות}} ומלאו את הפרמטרים. לנוחיותכם, ניתן להעתיק את הקוד שמשמאל. בנוסף לעדכון אחת הטבלאות מטה, הוסיפו את התבנית {{מקצרמר למובחר}} לראש הערך שלכם.

לרשימה המלאה.

רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-5K תווים של טקסט כתוב, כולל קוד ויקי (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים. כן רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב", "עריכה" או "השלמה" מוצבת בהם, ללא הגבלת אורך.

בית ראשון (מדעים מדויקים, מדעי הטבע, טכנולוגיה ורפואה)עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
לואיזה אולדריץ'-בלייק Crocodile2020 09/12/2020 קצרמר יתום עם תבנית להשלמה אולדריץ'-בלייק מנתחת בכירה, התנדבה לשירות רפואי צבאי במלחמת העולם הראשונה.


קיה סורנטו יהונתן חזי 13/12/2020 קצרמר מאוד צריך הרחבה בדחיפות


פורשה 991 יהונתן חזי 14/12/2020 יצירת דף חדש בתרגום מויקיאנגלית סיימתי אותו לאחר שעתיים מאז שפירסמתי שאני יוצר אותו


מודל ישויות קשרים הווה-אומר 15/12/2020 חסרים חלקים נרחבים בערך דורש תוספת מידע רב נוסף פרט לישויות, לקשרים ולתכונות (טיפוסי ישויות חלשים, אילוצי השתתפות ומידות ריבוי, פירוט והכללה, קיבוץ).

אם ישנם ויקיפדים שמעוניינים להצטרף- אשמח אם יצרו קשר בדף השיחה של הדף


פורשה 911 GT2 RS יהונתן חזי, ספסף 14/12/2020 דף חדש תרגום מויקיאנגלית סיימתי כרגע בעבודה לתיקון התרגמת


זלזאל RimonLV (נוצר על ידי אנונימי) 17 בדצמבר 2020 חסר עוד מידע, מחפש מקורות ערכים נלווים רלוונטים: זלזאל-1, זלזאל-2, זלזאל-3 (הפניות), מייסלון (טיל)


למידה מונחית Saifunny 18 בדצמבר 2020 בעבודה... ערך מאוד מצומצם שחסר בו הרבה מידע רלוונטי


סכר הובר Avishay 18 בדצמבר 2020 עוד לא התחלתי לעבוד ערך מאוד מצומצם שחסר בו הרבה מידע רלוונטי


דלקת שריר הלב מתן י 20 בדצמבר 2020 בעבודה ערך חסר מאוד


אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו ספסף 20 בדצמבר 2020 גמור לפני כן היה קצרמר


פורשה 911 GT3 יהונתן חזי 19/12/2020 דף חדש תרגום מויקיאנגלית סיימתי אותו


NTLM יובל חזי ברק 20/12/2020 יצירת דף חדש דף חדש, עוסק בפרוטוקול הזדהות מרכזי וחשוב בדומיין מיקרוסופטי


ליבת קרח ehud amir ככל הזכור לי, נובמבר 2020 דף חדש תרגום מהערך המקביל באנגלית, ומספר תוספות


בקר PID נתנאל פרנקל 22/12/2020 דף חדש תרגום מהערך המקביל באנגלית ותוספות במידת הצורך


רעידת האדמה באגאדיר (1960) Ronavni 4/12/20 בעבודה מקצרמר למובחר


ההיסטוריה של האלומיניום ארז האורז בקרוב עוד לא קיים. אצור טיוטה בקרוב. ערך שלא קיים בויקיפדיה העברית.


קוד לתיקון שגיאות קפטן הוך 29 בדצמבר בעבודה הערך המקורי דורש שכתוב: ערך מבולבל, נושא מתמטי ללא הגדרות פורמליות, על אחד החלקים מופיע "לוקה בחסר".


למבורגיני וננו יהונתן חזי 31/12/2020 דף חדש תרגום מויקיאנגלית   בוצע
סנטינל 1 מושך בשבט 02/01/21 למניינם הערך המקורי היה בקושי 2 פסקאות ותבנית


סנטינל 2 מושך בשבט 06/01/21 למניינם   ערך זה נמצא כעת בעבודה. מומלץ שלא ליצור אותו במקביל לפני תיאום עם יוצרו הנוכחי. הערך המקורי היה בקושי 2 פסקאות ותבנית
סנטינל 3 מושך בשבט 06/01/21 למניינם   ערך זה נמצא כעת בעבודה. מומלץ שלא ליצור אותו במקביל לפני תיאום עם יוצרו הנוכחי. הערך המקורי היה בקושי 2 פסקאות ותבנית
אורן אדום ספסף 16/12/20 דף חדש מתורגם

בית שני (מדעי הרוח והחברה, ספרות, מוסיקה, כלכלה, אמנות ועוד)עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
שיר של אש ושל קרח גארפילד 20/11/20 תוכן חסר, פרקים להשלמה, מיעוט הערות שוליים הערך עם תבנית שכתוב מספטמבר 2011,אין התייחסויות להשפעה התרבותית, למקורות ההשראה, לתהליכי היצירה וכיוב'


אמנות דיגיטלית Crocodile2020 2.12.2020 תוכן חסר, פרקים להשלמה, אין הערות שוליים


סוזי אורמן Crocodile2020 2.12.2020 תוכן חסר, פרקים להשלמה


לוח ארש דרדק ט"ו בכסלו ה'תשפ"א‏ לא היה קיים ערך על גורם חשוב בהתפתחות נוסח התפילה באשכנז


הכנסת כלה דרדק 9.12.2020 תבנית השלמה, אין כמעט תוכן לדעתי הערך מתאים לפסקה זו, ל"מדעי הרוח והחברה" למרות שיוכל להתאים גם לפסקה הבאה


ננסי אודל Crocodile2020 13.12.2020 תוכן חסר, פרקים להשלמה, אין הערות שוליים ומקורות קיימת תבנית קצרמר ובקשה להרחבה
איתן יהושע ס.ג'יבלי 14.12.2020 בעבודה אני בקשר ישיר עם נשוא הערך
ז'אן ז'ירו yiftaa 14.12.2020 בעבודה הערך בעבודה כרגע, מתקרב לסיום
קומיקסאי ארז האורז,yiftaa, telecart 19.11.2020 מוכן אולי נוסיף עוד דברים בהמשך
Homework ארז האורז 16.12.2020 הערך גמור (אולי אוסיף עוד תמונות בהמשך) אלבום של דאפט פאנק, תרגום לערך המומלץ באנגלית עם תוספות קריטיות שלא מופיעות בערך. מספר תווים גדול משל הערך המקורי.
יום היערות הבינלאומי ספסף 16.12.2020 גמור יום להעלאת המודעות בנושא היערות
הקשר בין בריאות הנפש לבין יצירתיות Saifunny 18 בדצמבר 2020 הערך נמצא בשלבי עבודה מוקדמים בטיוטה הערך לא קיים בעברית
Evermore Hello513 10 בדצמבר 2020 גמור אלבום של טיילור סוויפט, שזה עתה יצא והשפיע על כל עולם המוזיקה ככלל
Nothing Was the Same Yair M 19 בדצמבר 2020 כמעט מוכן אלבום של דרייק, אחד מאלבומי ההיפ הופ המצליחים ביותר בעשור האחרון
בוג ז'רגל ס.ג'יבלי 22.12.2020 בעבודה ספר של ויקטור הוגו
אדריכלות יפנית דוריאן 23 בדצמבר 2020 היה עם תבנית להשלמה. בעבודה. חלק תרגום מוויקיאנגלית. חשיבות Top.
גרנט מוריסון טלכרט 1 בדצמבר 2020 גמור (פחות או יותר) תרגום מויקיאנגלית
מטפחת ספרים דרדק בקרוב לא היה קיים ספר חשוב על התפתחות ספר הזוהר
שרה שלום Crocodile2020 1.1.2021 ערך חדש
יחסי ארמניה–סין ספסף 05/01/2021 למניינם גמור


יחסי ארמניה–קפריסין ספסף 06/01/21 למניינם גמור
יחסי החוץ של מלטה ספסף 01/01/21 למניינם גמור
יחסי ארמניה–סרביה ספסף 06/01/21 למניינם גמור


יחסי ארמניה-אוזבקיסטן מושך בשבט 06/01/21 למניינם גמור
יחסי ארמניה–טורקמניסטן מושך בשבט 06/01/21 למניינם גמור
יחסי אורוגוואי–ארמניה מושך בשבט 06/01/21 למניינם גמור
יחסי סין–קפריסין מושך בשבט 07/01/21 למניינם גמור
יחסי פולין–קפריסין מושך בשבט 07/01/21 למניינם גמור
יחסי החוץ של אוגנדה ספסף 07/01/21 למניינם גמור
יחסי איראן–ארמניה ספסף 08/01/21 למניינם גמור
יחסי סרביה–קפריסין מושך בשבט 09/01/21 למניינם גמור
יחסי איראן–טג'יקיסטן מושך בשבט 09/01/21 למניינם גמור
התאוריה של האמנות ליאל שרגא 10/01/21 למניינם ערך חדש.

בית שלישי (היסטוריה, גיאוגרפיה, דתות וישראל)עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
מכילתא דרבי ישמעאל david7031 כח בחשוון ערך קיים בצורה בסיסית ביותר הערך יכול להשתייך גם למדעי הרוח, אבל לדעתי עדיף לשייך אותו ליהדות. אושר בידי השופטים כאן.
עליית שלמה למלוכה ראובן מ. - שיחה 12:36, 18 בנובמבר 2020 (IST) ערך חסר תוכן ממשי, הנושא לא מוגדר כראוי
יום אוסטרליה Itaygur - שיחה 18 בנובמבר 2020 ערך שהוא קצרמר בוויקיפדיה העברית ומומלץ בוויקיפדיה האנגלית.
ברבו איסקובסקו ליש - שיחה 30 בנובמבר 2020 ערך שהוא קצרמר בוויקיפדיה העברית ומומלץ בוויקיפדיה הרומנית.
דגל רומניה ליש - שיחה 1 בדצמבר 2020 ערך שהוא קצרמר בוויקיפדיה העברית ומומלץ בוויקיפדיה הרומנית.
הלכה דרדק 2.12.2020 תבנית השלמה
יבוסים דרדק 11.12.2020 תבניות השלמה ושכתוב
כהגילויה ובויראחמד Crocodile2020 7/12/2020 ערך אולטרה קצרמר, באורך 2 שורות או 31 מילים בלבד. יש לכתוב את כל הערך מחדש על מנה שיהיה ערך ויקיפדי משמעותי.
גבול ארצות הברית–קנדה Itaygur - שיחה 10 בדצמבר 2020 קצרמר עם פוטנציאל
דיו לבא מן הדין להיות כנדון בנציון יעבץ - שיחה 13/12/20 דף הפניה
סאנדה ספסף - שיחה 14/12/20 דף חדש, מתורגם
רזא ח'אן אסף טל דורון 317 - שיחה 14/12/2020 קצרמר בנושא אישים
בית הפרס בנציון יעבץ - שיחה 14/12/20 קצרמר הלכה מינימלי
גבול ארצות הברית–מקסיקו Itaygur - שיחה 15 בדצמבר 2020 ערך חדש. משקל נגד לערך גבול ארצות הברית–קנדה והכחלת קישור אדום בו.
שירות היערות של ארצות הברית Nova Stella - שיחה 16 בדצמבר 2020 קצרמר, חסר פרקים, אין הערות שוליים. בנוסף לערכי הלווין שחסרים
פנגו (טאיוואן) Crocodile2020 17/12/2020 ערך חדש. עלה למרחב הערכים במסגרת מיזם סין.
טאיוואן (אי) Crocodile2020 17/12/2020 קצרמר ללא הערות שוליים חסר חומר רב שנמצא בויקיפדיה האנגלית. יש לכתוב את כל הערך מחדש. וכמובן תבנית בקשה להרחבת הקצרמר.
פאק צ'ונג-הי אסף טל דורון 317 - שיחה 18/12/2020 ערך קצר
המלחמה הפינית דימה 18.12.2020 בכתיבה
פאלו אלטו Crocodile2020 24/12/2020 ערך קצרמר, באורך 6 שורות. חסר תוכן חשוב ביותר. הערך יתורגם מאנגלית. יש לכתוב את כל הערך מחדש על מנה שיהיה בעל ערך ויקיפדי משמעותי.
לוס אלטוס (עיר) Crocodile2020 24/12/2020 ערך חדש. הערך תורגם מאנגלית.


החלטה 236 של מועצת הביטחון של האו"ם Ester Ch 31/12/2020 ערך קיים עם ניסוח לא ברור.


המהפכה החוקתית בפרס אסף טל דורון 317 - שיחה 4/1/2021 ערך חדש


דאו דה ג'ינג Avi rosenthal ‏ 13:28, 2 בינואר 2021 (IST) 2/1/2021 ערך קצר
רשימת בתי כנסת בטורקיה מושך בשבט 04/01/20 לא היה קיים, יצרתי. השתדלתי להוסיף {{אנ}}
רשימת בתי כנסת בתוניסיה מושך בשבט 04/01/20 יצרתי השתדלתי להוסיף עשרות תבניות {{אנ}}
דייוויס (קליפורניה) Crocodile2020 10/01/2021 ערך חדש. תורגם מויקיפדיה האנגלית.
צִ'ינְגְגִ'ינְג גִ'ינְג Avi rosenthal ‏ 10:26, 12 בינואר 2021 (IST) 07.01.21 ערך חדש תרגום מאנגלית
לוס אלטוס הילס Crocodile2020 13/01/2021 ערך חדש תורגם מויקיפדיה האנגלית
סאניווייל Crocodile2020 13/01/2021 קצמר בעל 6 שורות, חסר מידע חשוב, ללא הערות שוליים. יש לכתוב את כל הערך מחדש. יתורגם מויקיפדיה האנגלית


תחרויות המשנהעריכה

{{מועמד בתחרות משנה
|תמונה=
|יוצרים=
|תיאור=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

יש לכם תמונה או איור? רוצים להשתתף בתחרות המשנה של התמונה הטובה או האיור הטוב? כל שצריך לעשות הוא ללחוץ על "עריכה" שמעל הטבלה המתאימה ולהעתיק לשם את התבנית {{מועמד בתחרות משנה}}, ולמלא אותה כמובן. לנוחיותכם, באפשרותכם להעתיק את הטבלה שמימין.

יש לשים לב לקריטריונים בהם תמדדנה התמונות: האיכות הכללית של התמונה, מקוריות התמונה, הקישור בין התמונה לערך (תמונה שאינה מקושרת לערך בוויקיפדיה העברית אינה זכאית להיכלל בתחרות), תרומת התמונה לערך, היות התמונה תורמת להבנת הערך גם מבלי הסברים מפורטים, הקומפוזיציה של התמונה והיות התמונה מרגשת. כל תמונה מועמדת צריכה להיות בוויקישיתוף וקטלוג התמונה הנכון בוויקישיתוף –גם הוא מהווה חלק מהמדדים בהם התמונה נמדדת.

קריטריונים אלה רלוונטיים גם לתחרות האיורים. הבהרה: לתחרות התמונה הטובה ביותר ולתחרות האיור הטוב ביותר מנצח אחד בלבד שיזכה בפרס הכספי.

התמונה הטובהעריכה

עריכה

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות
משמשת את הערכים:
  צחי אבנור ו-משתמש:MathKnight נרקיס מצוי בהר הרוח, ישראל, דצמבר 2020. משמשת את הערכים: נרקיס מצוי.
  צחי אבנור ו-משתמש:MathKnight שבלול השדה בקונכייה שלו, ראשון לציון, נובמבר 2020. משמשת את הערכים: שבלול השדה.
  צחי אבנור ו-משתמש:MathKnight שבלול השדה מתכנס לקונכייה שלו, ראשון לציון, נובמבר 2020. משמשת את הערכים: שבלול השדה.
  Matankic חרדון מצוי בתנוחה מאיימת
תגובת קיפאון בתנוחה מאיימת אצל חרדון מצוי, סמוך למושב בית אלעזרי. משמשת את הערכים: הילחם או ברח, חרדון מצוי.
  Matankic אילנית מצויה – מבט מן הצד
אילנית מצויה, סמוך למושב בית אלעזרי. משמשת את הערכים: אילנית מצויה.
  Matankic אילנית מצויה על צינור צבוע בכתום
אילנית מצויה, סמוך למושב בית אלעזרי. משמשת את הערכים: אילנית מצויה.
  Matankic שיח בוגנוויליה בעל תפרחת אדומה
שיח בוגנוויליה בעל תפרחת אדומה, סמוך למושב בית אלעזרי. משמשת את הערכים: בוגנוויליה.
  Matankic רקוויאם לעידן המכונה הראשון
רקוויאם לעידן המכונה הראשון, 1986–1987, פלדה צבועה ועץ, אורך 16 מ'. משמשת את הערכים: יגאל תומרקין.
  Matankic תפרחת גדילן מצוי
גדילן מצוי, באר יעקב (בקרבת צומת ניר צבי). משמשת את הערכים: גדילן מצוי.
  Matankic גדילן מצוי
גדילן מצוי, באר יעקב (בקרבת צומת ניר צבי). משמשת את הערכים: גדילן מצוי.
  Matankic בולבולים צהובי-שת מתגודדים סביב ינשוף עצים במטרה לגרשו, מועצה אזורית ברנר. משמשת את הערכים: התגודדות מול טורף, בולבול צהוב-שת.
  Matankic צנפת ינשוף עצים ובה גולגולת של גוזל ושאריות עיכול נוספות, מועצה אזורית ברנר. משמשת את הערכים: צניפה, ינשוף עצים.
  Matankic הברות תאומים
שני לוחות ברזל צבועים בשחור, מחוברים כל אחד אל קורת עץ. משמשת את הערכים: הברות (פסל).
  Matankic ללא שם – יחיאל שמי
קורות ברזל מעוקלות צבועות בשחור, ניצבות זו על גבי זו. משמשת את הערכים: יחיאל שמי.
  Matankic פסל ירוק על דשא ירוק
ברזל צבוע בירוק. משמשת את הערכים: בוקי שוורץ.
  Matankic צירחולית אדומת הרגל
צירחולית אדומת הרגל (Ammophila rubripes) יונקת צוף מתפרחת נענע משובלת, מועצה אזורית ברנר. משמשת את הערכים: נענע משובלת, צוף, צרעה.
  Xnet1234 Jiuzhaigou Lake 2015 - אגם ג'יוג'איגואו שבסין. משמשת את הערך: ג'יוג'איגואו.
  Matankic פרח חלמית גדולה
חלמית גדולה (Malva sylvestris), מועצה אזורית ברנר. משמשת את הערכים: חלמית.
  Matankic ריחופית כחולה
רִחוּפִית כְּחֻלָּה (Orthetrum chrysostigma) במועצה אזורית ברנר. משמשת את הערכים: שפיריות.
  Matankic דבורת הדבש ניזונה מצוף פרחי הדר
דבורת הדבש ניזונה מצוף פרחי הדר במועצה אזורית ברנר. משמשת את הערכים: הדרים.
  ס.ג'יבלי
עלי גדילן בצפון. משמשת את הערכים גדילן מצוי
  Matankic קרפדה ירוקה – מבט מן הצד
קרפדה ירוקה במועצה אזורית ברנר. משמשת את הערכים: קרפדה ירוקה.
  Matankic פסל סביבתי – מיכאל גרוס (א')
פסל סביבתי שמורכב מארבעה אבני בזלת, 1987–1997
משמשת את הערכים: מיכאל גרוס (אמן).
  Matankic פסל סביבתי – מיכאל גרוס (ב')
פסל סביבתי שמורכב מארבעה אבני בזלת, 1987–1997
משמשת את הערכים: מיכאל גרוס (אמן).
  ס.ג'יבלי רקפת בצפון משמשת את הערכים רקפת מצויה
  Matankic נר זיכרון – מיכאל גרוס
נר זיכרון, 1998, ברזל צבוע ובטון, גובה 600 ס"מ. מאת הפסל מיכאל גרוס
משמשת את הערכים: מיכאל גרוס (אמן).
  Matankic תקריב עלה מרווה
משמשת את הערכים: מרווה.
הערה: למעט תצלום זה, כל התמונות שהעלתי לתחרות נלקחו באמצעות הנייד (מחברת Xiaomi).
  Matankic מצחן
משמשת את הערכים: חגבאים.
  Matankic מצחן בסביבת עשבים
מצחן (Acrida cf. ungarica) נטמע בסביבת עשבים, מועצה אזורית ברנר. משמשת את הערכים: הסוואה בעולם החי.
  Hanay - חנה יריב תצפית נוף ממצפה אורי
נובמבר 2020, תצפית לשכונת גבעת נשר מימין, נחל נשר,כביש 705 ושכונת רמות יצחק בעיר נשר באופק לכיוון צפון בתי זיקוק לנפט והלבניות לאחר קריסת הלבניה המזרחית
משמשת את הערכים: כביש 7212, נשר, גבעת נשר, הלבניות, בתי זיקוק לנפט, כביש 705
  Hanay - חנה יריב בן חצב יקינתוני מבט על.
צולם ביישוב רקפת בפברואר 2018.
משמשת את הערכים: בן חצב יקינתוני, פורטל:בוטניקה/פרחי ארץ ישראל לפי צבעים/פרחים כחולים
  Hanay - חנה יריב הולך על סלאקליין מתאמן על מעקה במזח בחוף בת גלים בחיפה באוקטובר 2018.
משמשת את הערכים: בת גלים, סלאקליין
  Hanay - חנה יריב גלים מתנפצים על המזח בחוף בחוף בת גלים בחיפה באוקטובר 2018.
משמשת את הערכים: בת גלים, גל (מים)
  Hanay - חנה יריב זריחה ורודה על עמק זבולון בגבעת נשר בינואר 2021.
משמשת את הערכים: גבעת נשר, עמק זבולון,זריחה
  Matankic דובון יפהפה לצד זבוב במועצה אזורית ברנר, ינואר 2021.
משמשת את הערכים: דובוניים.
  Matankic דובון יפהפה מלפנים במועצה אזורית ברנר, ינואר 2021.
משמשת את הערכים: דובוניים.
  Matankic טוריים מצוים במועצה אזורית ברנר, ינואר 2021.
משמשת את הערכים: טוריים.
  Crocodile2020 צילום פנורמה מקומית באמצעות טלפון סלולרי מסוג HUAWEI, של רחוב Sierra Ventura Drive בלוס אלטוס הילס, קליפורניה, ארצות הברית. רחוב אפייני בעיירה בסתיו. משמש בערך החדש לוס אלטוס הילס.

האיור הטובעריכה

עריכה

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות
משמשת את הערכים:


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

 
לואיזה אולדריץ'-בלייק שחיה בין השנים 1865-1925
Crocodile2020 התמונה המקורית בת למעלה ממאה שנים. צולמה במקור בשחור לבן משמשת בערך לואיזה אולדריץ'-בלייק באנגלית (אנ'), הגירסה הצבעונית היא גירסה מחודשת ל- . צביעה הצילום המקורי נעשתה בעזרת תוכנת פוטושופ.
המקור והצילום הצבוע נמצאים בקטגוריה .


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

 
העתק הטקטוני האנכי בין הלוח הפיליפיני ללוח האירו-אסיאתי שהביא להיווצרות האי טאיוואן.
Crocodile2020 האיור משמש את הערך טאיוואן (אי). האיור מתאר את העתק הטקטוני האנכי בין הלוח הפיליפיני ללוח האירו-אסיאתי שהביא להיווצרות האי טאיוואן. האיור נמצא בויקישיתוף בקטגוריות הבאות:-
  מדיה וקבצים בנושא האי טאיוואן בוויקישיתוף
וגם ועוד.
האיור נגזר מהאיור
 
מתאר 3 סוגי העתקים בערך העתק
הוא שייך לקטגוריה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

 
מפת תבליט של טאיוואן, רכסי ההרים נראים בבירור ממרכז האי מזרחה במקביל לקו החוף המזרחי של האי והמישורים הירוקים במקביל לחוף המערבי
Crocodile2020 צילום המקור משמש בערך הגאוגרפיה של טאיוואן (אנ'), הקובץ הנוכחי משמש בערך טאיוואן (אי) הוא גרסה מחודשת לקובץ המקור משנת 1992. צביעה הצילום המקורי בוצעה בעזרת תוכנת פוטושופ.
הצילום הצבוע נמצאים בקטגוריות ובעוד 2 קטגוריות נוספות לפחות. צילום המקור נמצא אף הוא במספר קטגוריות אחת מהן היא


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

 
מפת העיר פאס. המפה מככבת בערך פאס בתוך תבנית אותה יצרתי ({{מפת פאס}}), כאשר לחיצה על השמות במפה מפנה לערך המתאים.
Matankic חיבור והרכבה של שתי מפות שמקורן בוויקישיתוף, ולאחר מכן תרגום המפה לעברית באותו הפורמט: הבנייה והתגרום נעשו בשימוש התוכנה החופשית GIMP. משמשת את הערכים: פאס, אוניברסיטת אל-קרוויין וכל הערכים העתדיים אליהם מקשרת התבנית.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

 
פארק הכלניות בנשר. המפה מככבת בערך כביש 7212 בתוך תבנית אותה יצרתי ({{פארק הכלניות בנשר}}), כאשר לחיצה על השמות במפה מפנה לערך המתאים.
Matankic המפה נבנתה על גבי מפה אחרת שהוצאתי מהמיזם החופשי OpenStreetMap. נדרש היה להוסיף תיקונים רבים, וכן לשרטט את תוואי השמורה המתוכננת.
המפה הערומה:משמשת את הערכים: כביש 7212. עתיד לשמש את חלק מהערכים אליהם מקשרת התבנית.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

 
שרטוט של הקומה התשיעית של מלון מטרופול בהונג קונג, המראה היכן התרחש אירוע הפצת-על של תסמונת נשימתית חריפה חמורה (SARS) בשנת 2003
Matankic תחילה המרתי את הקובץ מטה לקובץ בפורט וקטורי (SVG): הקובץ בפורמט וקטורי:לאחר מכן תרגמתי את הקובץ. העריכות נעשו בשימוש התוכנה החופשית Inkscape. משמשת את הערכים / דפים: מפיץ על, תבנית:הידעת? 146, פורטל:ביולוגיה/הידעת?/47 ופורטל:רפואה/הידעת?/46