חברה נשלטת זרה

חברה נשלטת זרהאנגלית: Controlled Foreign Corporation) היא שיטת מיסוי הנוגעת לחברה תושבת חוץ העונה לתנאים נוספים. הוראות החוק הנוגעות לחברות מסוג זה נועדו להפחית את כדאיות הסטת הכנסות מחוץ למדינה על מנת להפחית או להימנע מתשלום מס בגינן.

המדינות בהן קיימת חקיקה בנושא חברה נשלטת זרה כוללות בין היתר את ארצות הברית, גרמניה, יפן, אוסטרליה, שוודיה וישראל. קיימת שונות בין חוקי המדינות בנושא חברה נשלטת זרה.

רקעעריכה

חוקי המס במדינות רבות לא מטילים חבות מס על מחזיקי מניות בגין רווחי החברה שבה הם מחזיקים מניות. חבות המס חלה רק ברגע שמחולק דיבידנד. במצב זה חלק הנישומים יכלו להקים ישויות תושבות חוץ במדינות בהן שיעור המס נמוך ולהסיט לישויות אלו את הכנסותיהם. מצב זה אפשר שוני במועד תשלום המס בין נישומים, לדוגמה, נישום הממוסה בישראל לפי השיטה הפרסונלית מחויב בתשלום מס מיידי על כל הכנסותיו מחוץ לישראל ואילו נישום אחר שיסיט את הכנסותיו לחברה תושבת חוץ יימנע מתשלום מס מיידי (עד למשיכת דיבידנד).

בישראלעריכה

פקודת מס הכנסה בסעיף 75ב מגדירה חברה נשלטת זרה כישות העונה על התנאים הבאים במצטבר:

  1. חבר בני אדם תושב חוץ
  2. המניות או הזכויות בו אינן רשומות למסחר בבורסה או שהיקף המניות או הזכויות הרשומות למסחר נמוך מ-30%
  3. שיעור המס החל על ההכנסות פסיביות במדינת החוץ לא גבוה מ-15%
  4. רוב הכנסות או רווחי החברה הם פסיביים
  5. תושבי ישראל מחזיקים, במישרין או בעקיפין, יותר מ-50% בלפחות אחד מאמצעי השליטה

לאחר שנקבע בהתאם לתנאים שמדובר בחברה נשלטת זרה, מחויב כל תושב ישראל המוגדר לצורך הסעיף כבעל שליטה[1] במס על חלקו היחסי ברווחיה של החברה הנובעים מהכנסה פסיבית. החריג לכך הוא רווח הנובע מדיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ, שמקורו בהכנסה שמוסתה על ידי מדינה זרה בשיעור גבוה מ-15%. שיעור המס החל על בעל השליטה הוא שיעור המס החל על הכנסה שמקורה בדיבידנד.

הסעיף כולל מספר הוראות שנועדו למנוע מצב של כפל מס.

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ מי שמחזיק ב-10% או יותר באמצעי השליטה בחברה, בצורה ישירה או עקיפה, כולל בדרך של החזקה עם קרוב או גורם איתו יש שיתוף פעולה באופן קבוע על פי הסכם