פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:ספר המקצועות

ספר המקצועות הוא חיבור הלכתי רחב מראשית תקופת הראשונים, שחלקים ממנו הגיעו לידינו.

שם הספרעריכה

שי"ר סבר[1], ש"ספר המקצועות" הוא חלק מחיבור גדול יותר הנקרא "ספר חפץ". להשערתו, ספר חפץ היה ספר רחב בכל תחומי ההלכה, והחלק העוסק בדיני ממונות נקרא "ספר המקצועות" משום שדיני ממונות נקראו "מקצוע בתורה"[2].

אמנם, לאחר מכן נתגלו חלקים נוספים מספר המקצועות העוסקים בתחומים נוספים. כמו כן, מוסכם כיום שספר חפץ הוא חיבור נפרד. לאור זאת, שיער הרב שמחה אסף שספר המקצועות נקרא כך (בלשון רבים) דווקא משום שעסק בתחומים הלכתיים רבים[3].

תוכן ומבנהעריכה

מחבר הספרעריכה

בעל שלשלת הקבלה[4] כתב כי ספר המקצועות (וכן ספר חפץ, אולם חשב לספר אחד) נתחבר על ידי רבנו חננאל, וזאת על סמך מובאות מספרים אלו בספרי הראשונים המיוחסות לרבנו חננאל[5]. שי"ר מראה כנגד זה מקורות רבים בדברי הראשונים שבהם מוזכרים ספר המקצועות או ספר חפץ ורבנו חננאל בנפרד, ואף סתירות ביניהם, ומסיק כי יסודם של הספרים הוא מרבנו חננאל, ותלמידיו ותלמידי תלמידיו הרחיבו והוסיפו על גביו, ולעיתים חלקו עליו.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ שי"ר, תולדות רבנו חננאל עמ' 40-44.
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ס"ג, עמוד ב'
  3. ^ מבוא לספר המקצועות, עמ' 7
  4. ^ עמ' פט במהדורת ה'תשכ"ב.
  5. ^ בעל שלשלת הקבלה מציין להגהות מיימוניות הלכות שכנים פרק ג ולמרדכי, שבועות פרק א. שי"ר (תולדות רבנו חננאל עמ' 40 הערה 36) ציין מבואות נוספים.