פתיחת התפריט הראשי

כגרוגרת

יחידת מידה תנאית לנפח של מוצקים, וכן אחד משיעורי תורה בעל משמעות במספר תחומים הלכתיים
תאנים יבשות

כגרוגרת היא יחידת מידה תנאית לנפח של מוצקים שנהגה בתקופת המשנה, וכמו כן הוא אחד משיעורי תורה בעל משמעות במספר תחומים הלכתיים. על פי המשמעות המקורית, שיעור כגרוגרת הכוונה לנפח של תאנה יבשה בינונית[1].

שיעור הגרוגרת הוא השיעור המינימלי לחיוב על כל אחת ממלאכות שבת, ובפחות משיעור זה אין חיוב חטאת על העושה בשוגג או חיוב סקילה על העובר במזיד, אך אף בפחות משיעור זה ישנו איסור, מדין 'חצי שיעור אסור מהתורה', וכדעת רבי יוחנן.

שיעורה פחות מכביצה ויותר מכזית, ובשיעורה המדויק נחלקו בראשונים.

תוכן עניינים

מקור המידהעריכה

מקור המידה הוא הוא מהפסוק ארץ חיטה ושעורה. וכך אמרו בתלמוד במסכת ברכות מא א: אמר רבי חנן כל הפסוק כולו לשיעורין נאמר חטה דתנן וכו'. שעורה דתנן וכו', גפן כדי רביעית יין לנזיר, תאנה כגרוגרת להוצאת שבת. אם זאת הובא שם בתלמוד דעת החולקים, ששיעורים אלה הם הלכה למשה מסיני, והפסוק אינו אלא אסמכתא.

מידת הגרוגרת נזכרה במשנה מספר פעמים בהקשרים שונים:

  • הוצאה - במסכת שבת נזכרת מידה זו לשיעור מלאכת הוצאה בשבת (מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך), שמתחייבים עליו: "המוציא אוכלים כגרוגרת, חייב שבת" (משנה, מסכת שבת, פרק ז', משנה ד')
  • עירוב תחומין - במסכת עירובין נזכר שיעור הגרוגרת לכמות הנצרכת על מנת לערב עירובי חצרות: ."כמה הוא שיעורו? בזמן שהן מרובין, מזון שתי סעודות לכולם. בזמן שהן מועטין, כגרוגרת להוצאת שבת לכל אחד ואחד" (משנה, מסכת עירובין, פרק ז', משנה ח').

שיעורהעריכה

בגודל התאנה שבה משערים נכתב במשנה במסכת כלים "כגרוגרת שאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית. רבי יהודה אומר: הגדולה שבארץ ישראל היא הבינונית שבמדינות" (משנה, מסכת כלים, פרק י"ז, משנה ז'.).

התוספות[2] הוכיחו מדברי התלמוד כי שיעור הגרוגרת הוא יותר משיעור כזית, אך פחות משיעור כביצה.

במסכת עירובין[3] כתוב ששיעור שתי סעודות הם 18 גרוגרות. לדעת הרמב"ם שיעור סעודה הוא שש ביצים, ונמצא ששיעורם של 2 סעודות שהם 18 גרוגרות שווה ל-12 ביצים. לפי זה שיעור גרוגרת הוא כשליש ביצה.

בשיעורי זמננועריכה

כפי שנכתב לעיל שיעור הגרוגרת תלוי בשיעור הביצה, ובשיעור הביצה לפי המידות הנהוגות כיום ישנה מחלוקת גדולה באחרונים:

  • לדעת הרב חיים נאה ששיעור הביצה במידות זמנינו הוא 57.6 סמ"ק, נמצא אם כן ששיעור גרוגרת הוא 19.2 סמ"ק.
  • לדעת החזון איש שיעור ביצה הוא 100 סמ"ק, ולדבריו נמצא ששיעור הגרוגרת הוא 33.3 סמ"ק.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ רש"י על מסכת ברכות, דף מ"א, עמוד א'. ועיין עוד רש"י על מסכת מנחות, דף נ"ד, עמוד ב' שמשמע מדבריו שתאנה יבשה היא כחצי מתאנה לחה.
  2. ^ על תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף פ', עמוד ב'.
  3. ^ דף פ', עמוד א'.

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.