כתובות ספירה

לוחות בזלת עם כתובת ארמית
(הופנה מהדף כתובת סוג'ין)

כתובות סַפִירַה הן שלושה לוחות בזלת (דמויות אסטלות) שנמצאו ב־1930 ליד א־ספירה בצפון סוריה, לא הרחק מחלב, עליהם חקוקה כתובת ארמית ארוכה הידועה גם בשם "כתובת סוג'ין".

צילום של אחד הלוחות

זאת היא הכתובת הארוכה ביותר בארמית עתיקה שנמצאה עד היום והיא עדיין לא פורשה עד תום. הכתובת מתוארכת לאמצע המאה ה־8 לפנה"ס והיא מפרטת את תנאי הברית שנכרתה בין בר־גאיה מלך כתך (עיר שאינה ידועה ממקורות אחרים) ובין מתעאל בר עתרסמך מלך ארפד. בין היתר, מונה הכתובת קללות שיחולו על המלך מתעאל אם יפר את הברית. כל הקללות בטקסט חלות על ראשו של מתעאל ולא בר־גאיה. סביר על כן שמתעאל היה שליט זוטר יותר שהכפיף עצמו לבר־גאיה. לחלופין ייתכן שהחוזה היה הדדי, אך נכתב בשני נוסחים שונים, שרק אחד נשמר בידינו.

נוסח השבועות רצוף בטקסים מאגיים שנועדו לתת לברית תוקף, בהם מעבר בין בתרי עגל, השלכת דמויות שעווה לתוך האש כדי להדגים כיצד ישרפו ארפד ומתעאל אם יפרו את הברית ושבירת קשתות. הצדדים מרבים גם להעיד עליהם את האלים השונים, המקומיים והאזוריים.

לרבים מן הטקסים המתוארים בכתובות יש הדים בתנ"ך. כך למשל מופיעים בכתובת מעבר בין נתחי עגל, בדומה לברית בין הבתרים שכרת אלוהים עם אברהם, וזריעת ערים במלח. השמות התיאופוריים המתוארים בכתובת כוללים את הסיומות "אל" ו"יה" ומציעים שהאלים אל ויהוה נעבדו על ידי הארמים. בין האלוהויות המוזכרות מופיע הצירוף "אל ועליון". לטענת יהודה אליצור מדובר בשני אלים שונים.[1] לטענת משה דוד קאסוטו, הכוונה היא אל אחד שלו שני תארים, כדוגמת האל הכנעני כושר וחסיס. קאסוטו טוען שהכוונה לראש הפנתיאון הכנעני אל, ומלכיצדק שימש לו כהן.[2]

הכתובת שופכת אור על טקסי ברית שהיו נפוצים במזרח התיכון הקדום בתקופה זאת, על הדת הפוליתאיסטית שאפיינה את יושבי סוריה במאה השמינית לפנה"ס, על השפה הארמית הקדומה ועל יחסה לעברית.

הכתובתעריכה

הכתובות ידועות בסימון KAI 222–224, 227.

כתובת הלוח הראשון (KAI 222)עריכה

צד א':

עדי ברגאיה מלך כתך עם מתעאל בר עתרסמך מלך [ארפד וע־]
די בני ברגאיה עם בני מתעאל ועדי בני בני ברגא[יה ועקר־]
ה עם עקר מתעאל בר עתרסמך מלך ארפד ועדי כתך עם [עדי]
ארפד ועדי בעלי כתך עם עדי בעלי ארפד ועדי חב[ור־]
ו עם ארם כלה ועם מצר ועם בנוה זי יסקן באשר[ה] ו[עם מלכי(?)]
כל עלי ארם ותחתה ועם כל עלל בית מלך ונ[צבא עם ספרא(?) ז־]
נה שמו עדיא אלן ועדיא אלן זי גזר בר גא[יה קדם אשר]
ומלש וקשם מרדך וזרפנת וקדם נבא ות[שמת וקדם אר ונש־]
ך וקדם נרגל ולץ וקדם שמש ונר וקדם ס[ן ונכל וק־]
דם נכר וכדאה וקדם כל אלהי רחבה ואדמ[ה וקדם הדד ח־]
לב וקדם סבת וקדם אל ועלין וקדם שמי[ן וארק וקדם מצ־]
לה ומעינן וקדם יום ולילה שהדן כל א[להי כתך ואלהי אר־
פד(?)] פקחו עיניכם לחזיה עדי ברגאיה [עם מתעאל מלך
ארפד] והן ישקר מתעאל בר עתרסמך מל[ך ארפד לברגאי־
ה מלך כתך וה]ן ישקר עקר מתעאל [לעקר בר גאיה...
... והן ישקרן בני (בית)] גש כ--[...
...
...
...] מן ימ[...
...] שאת ואל תהרי ושבע [מהי]נרן ימשח[ן שדיהן ו־]
יהינקן עלים ואל ישבע ושבע ססיה יהינקן על ואל יש[בע ושבע]
שורה יהינקן עגל ואל ישבע ושבע שאן יהינקן אמר ו[אל יש־]
בע ושבע בכתה יהכן בשט לחם ואל יהרגן והן ישקר מתע[אל <לברגאיה> ול־]
ברה ולעקרה תהוי מלכתה כמלכת חל מלכת חלם זי ימלך אשר [יסך ה־]
דד כלמה לחיה בארק ובשמין וכלמה עמל ויסך על ארפד [אבני ב־]
רד ושבע שנן יאכל ארבה ושבע שנן יאכל תולעה ושבע [שנן יס־]
ק תוי על אפי ארקה ואל יפק חצר וליתחזה ירק ולי[תחזה]
אחוה ואל יתשמע קל כנר בארפד ובעמה המל מררק והמ[ית צע־]
קה ויללה וישלחן אלהן מן כלמה אכל בארפד ובעמה [יאכל פ־]
ם חוה ופם עקרב ופם דבהה ופם נמרה וסס וקמל וא[ף יפלן(?)]
עלה קקבתן [יש]תחט לישמן אחוה ותהוי ארפד תל ל[רבק צי ו־(?)]
צבי ושעל וארנב ושרן וצדה ו-- עקה ואל תאמר קר[יתא הא ו־]
מדרא ומרבה ומזה ומבלה ושרן ותואם וביתאל ובינן ו[... וא־]
רנה וחזז ואדם איךזי תקד שעותא זא באש כן תקד ארפד ו[בנתה ר־(?)]
בת ויזרע בהן הדד מלח ושחלין ואל תאמר גנבא זנה ו[...]
מתעאל ונבשה הא איכה זי תקד שעותא זא באש כן יקד מ[תעאל בא־]
ש ואיך זי תשבר קשתא וחציאאלן כן ישבר אנרת והדד [קשת מתעאל]
וקשת רבוה ואיך זי יער גבר שעותא כן יער מתעא[ל ואיך ז־
י] יגזר עגלא זנה כן יגזר מתעאל ויגזרן רבוה [ואיך זי תע־
רר ז]נ[יה(?)] כן יעררן נשי מתעאל ונשי עקרה ונשי ר[בוה ואיך ז־
י תקדגברת שעותא זא] וימחא על אפיה כן יקחן [נשי מתעאל ו...]

צד ב':

(עדיברגאיהמלך כתך עם מתעאל בר עת־)
[רסמך מלך אר]פד ועדי בני ברגאיה עם בני מתעאל ועדי [ב־
ני בני בר]גאיה עם עקר מתעאל ועם עקר כלמה מלך זי
[יסק וימלך] באשרה ועם שני בני גם ועם בית צלל ועם אר־
[ם כלה ועד]י כתך עם עדי ארפד ועדי בעלי כתך עם עדי א־
[להי ארפד] עדי אלהן הם זי שמו אלהן עדי מלך
[...]מן מלך רב ומע[די]א
אל[ן...]ושמין ועדיא
[אלן כל אלהיא] יצרן ואל תשתק חדה מן מלי ספרא זנ־
[ה וישתמען מן(?)] ערקו ועד יאד[י(?) ו]בז מן לבנן ועד יב־
[רד ומן דמש]ק ועד ערו ומ--ו [ומ]ן בקעת ועד כתך
[... ב]ית גש ועמה עם אשרתהם עדיא אל־
[ן...] יתה השכ- הוא-- במצר ומרבה
[...]--דש ------תם למתעאל בר
[עתרסמך...]- ו------למ--- ירב[...
...]----ע-ש---[...
...
...
...
...
...
...] לביתכם ולישמע מתעאל [ולישמען בנוה ולישמע עמ־
ה ולישמע]ןכל מלכיא זי ימלכן בארפד ל-[...
...]-- לשמין שקרתם לכל אלהי עדיא ז[י בספראזנה והן
תשמען ותש(?)]למן עדיא אלן ותאמר גבר עדן הא [אנה לאכהל לא־
שלח ידי(?)] בך וליכהל ברי [ל]ישלח יד בבר[ך] ועקרי בעק[רך והן מ־
לה(?) ימלל] עלי חד מלכן או חד שנאי ותאמר ל[כל]מה מלך מה ת[עבד(?) ויש־
לח יד ב]ברי ויקתלנה וישלח ידה וייקח מן ארקי או מן מקני ש[ק־
רת בעד]יא זי בספרא זנה והן יאתה חד מלכן ויסבני אתה ב[כל
חילך וב]כל [...] חציא וכל מאפק[י]ך ותקף יקפי ותמתע לי ה[...
...]- ופגר ארבא מעל פגר באר[פ]ד --- מן חד מלך לאוין ומות
[...]ם והן ביום זי אלהן ----- מרחיא לתאתה בחילך וא-
[תם לתא]תון בחילכם לשגב ב[י]תי [והן עק]ר[ך ל]יאתה לשגב אית עקר־
[י שקרת ל]אלהי עדיא זי בספרא זנה וחב--- יעפן עמי ואכהל מי
[ביר(?)...]ל ובירא [ה]א כל זי יסב ליכ[הל ל]פרק ולמשלח יד במי בי־
[רא ומלכ] זי יעל וילקח לבכה או ח------ זיילקח --- בעה-
[... ל]אבדת אנגדא-- מלהם --מ--כד בקרית אימאם והן להן שק־
[רת בעדא ז]נה והן --ק- לי --- לאכ-ל --- להמי -י- נשא תשלח --א-
[...]ם והן לתהב לחמי ----שא לי לחם ולתסך שקרת בעדיא אלן
[ואת לתכ]הל לתשא לחם אנחכאים יקם לך ותבעה נבשך ותאזל -
[... לקרי]תך ולביתך ינ-- זר א-- לנבשי [ולכ]ל נבש ביתי ולט-
[...] בה ברך וליגז[רן מ]לה מלכי א[רפד] מנהם זי עדן הי־
[ן הם...]ה---- טלל הא וסח הא ובל הא נתרחם לנבשך אמ-
[...] כע-- עמך כן תגזר אפלא והן ------
[...]נק---- יעזז קלבת ביתי על---ל-ח-אי אקל----
[... על] ברי או על חד סרסי ויקרק חדהם ויאת[ה...]

צד ג':

כה אמרן [וכה כ(?)]תבן מה
כתבת א[נה מתע]אל לזכ־
רן לברי [ולבר] ברי ז־
י יסקן ב[אשר]י לטבת־
[א] יעבד[ו תחת] שמשא
[לב]ית מ[לכי(?) ז]י כל לח־
[יה לתתעבד על] בית מ־
[תעאל וברה ובר] ברה ע[ד
עלם ...]-ו-[...
...
...
...
...
...]מ---
יצרו אלהן מן יו־
מה ומן ביתה ומן
ליצר מלי ספרא זי זנצבא זנה
ויאמר אהלר מן מלו־
ה או אהפך טבתא ואשם
[ל]לחיתביום זי יעב־
[ד] כן יהפכו אלהן אש־
[א ה]א וביתה וכל זי [ב־]
ה וישמו תחתיתה [ל־
ע]ליתה ואל ירת שר[ש]ה אשם

כתובת הלוח השני (KAI 223)עריכה

צד א':

                                                                                   ...(ושבע ססיה)
[יהינקן על ואל ישבע ושבע שורה יהינקן עגל וא]ל ישבע ושבע
[שאן יהינקן אמר ואל ישבע ושבע עזן יהי]נקן גדה ואל יש־
[בע ושבע בכתה יהכן בשט לחם ואל יהרגן והן ישקר לברגאיה ול־
[ברה ולעקרה תהוי מלכתה כמלכת חלם ואשמה(?) י(?)]תנשי ויהוה קב־
[רה... וש]בע שנן תהוי [...
...] בכל רברבי [...
...]ואת[...] וארקה וצע־
[קה... ויאכל] פם אריה ופם [...] ופם נמר[ה...
...] --הו----פ[...]-ח--מ[...
...]אד----בדב[...]-----[...
...]-א זי בית[...]פ-נ-י
[...]זר-ננ[...
...]ו-צ[...
...
...]

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא כתובות ספירה בוויקישיתוף

הערות שולייםעריכה