מאזן בוחן

גיליון עבודה בהנהלת חשבונות

בהנהלת חשבונות, מאזן בּוֹחַן הוא גיליון עבודה שבו מפורטות היתרות של כל כרטיסי החשבון בספר החשבונות של ישות חשבונאית בעמודות של חובה וזכות. סיכום צד החובה במאזן בוחן יהיה שווה תמיד לסיכום צד הזכות.

כרטיס החשבון חובה זכות
לקוחות חייבים 148,000
ספקים זכאים 46,000
הכנסות ממכירות 88,000
קניות סחורה 31,000
הוצאות חשמל 7,000
רכוש קבוע 23,000
קופה 2,000
שיקים לפרעון 77,000
סכום בש"ח 211,000 211,000

מאזן הבוחן או מאזן בוחן יתרות הוא גיליון עבודה הכולל את יתרות כל כרטיסי החשבון נכון למועד עריכת מאזן הבוחן. יתרות בחובה יהיו בטור החובה ויתרות בזכות יהיה בטור בזכות. דוגמה לטבלה משמאל.

שם כרטיס החשבון מאזן בוחן יתרות
למועד תחילת התקופה
(יתרות פתיחה)
מאזן בוחן תנועות
למהלך התקופה
מאזן בוחן יתרות
למועד סיום התקופה
(יתרות סגירה)
חובה זכות חובה זכות חובה זכות
לקוחות חייבים 67,220 - 52,400 21,000 98,620 -
ספקים זכאים - 43,400 41,300 35,715 - 37,815
הכנסות ממכירות - 197,920 - 60,000 - 257,920
הוצאות מקניות 125,000 - 46,700 - 171,700 -
הוצאות חשמל 49,100 - 4,725 28,410 25,415 -
סכום בש"ח 241,320 241,320 145,125 145,125 295,735 295,735
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

מאזן בוחן כזה יכול להיות גם תלת טורי. מאזן בוחן תנועות או מאזן תנועה. במאזן בוחן זה יהיו יתרות פתיחה, סך כל התנועות במשך התקופה ויתרות הסגירה. מאזן בוחן זה נועד לצורכי בקרה. דוגמה משמאל. מאזן בוחן תלת טורי משלב את מאזן בוחן יתרות ומאזן בוחן תנועות בגיליון עבודה אחד. המדובר בטבלה המרכזת את כל כרטיסי החשבון וסוכמת את יתרותיהן בתחילת התקופה ובסופה, וגם כוללת מאזן הבוחן את תנועות הזכות והחובה במהלך התקופה. לדוגמה, ראו טבלה משמאל. במאזן מסוג זה, על כל זוג טורי חובה וזכות להיות בעל סיכומים שווים.


היתרות סגירה הם למעשה היתרות פתיחה, שהן היתרות סגירה של שנה קודמת בתוספות יתרות שהיו במהלך השנה. מאזן בוחן חולק לסעיפים מאזניים ותוצאתיים, סכום הסעיפים החובה והזכות שלהם חייב להיות שווה. ומכאן נגזר שמו מאזן, שזהו מאין משווה שצד החובה תמיד חייב להיות שווה לצד הזכות.

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא מאזן בוחן בוויקישיתוף