הערכה פורמלית - מונחים

 • מדידה פורמלית: תהליך שבו מתקבל תיאור כמותי של תכונה או יכולת מסוימת על פי ביצועי הנמדד במטלה מסוימת.
 • הערכה פורמלית: קבלת מידע פורמלי אודות תכונותיו של המוערך והשיפוט לגבי התקדמותו.
 • כלי מדידה והערכה פורמליים: אמצעי למדידת קבוצת פרטים על בסיס פורמלי.
  • תצפית: כלי מדידה פורמלי בו נעקבים המשתתפים על ידי תצפיתן פאסיבי יחסית.
  • ראיון אישי: כלי מדידה פורמלי בו שואל מראיין שאלות את הנמדד.
  • שאלון: כלי מדידה פורמלי בו עונה קבוצת פרטים על סדרת שאלות בכתב.
  • סקר: כלי מדידה פורמלי בו נשאלת קבוצה גדולה ומדגמית של פרטים שאלות מסוימות .
  • מבחן: כלי מדידה פורמלי שנועד לבחון את טיב הביצוע של התלמיד בתחום מסוים.
 • הערכה קונבנציונלית - הערכה בעקבות מטלת הערכה לה שייכים הבוחן, המבחן, העבודה העיונית - על פיה לפי איכות התשובות ניתן ציון מספרי. נהוג כיום לשלב במטלות הערכה רמות חשיבה שונות על פי הטקסונומיה של בנג'מין בלום על מנת להעלות את רמת החשיבה של התלמיד ולבחון גם מיומנויות ולא ידע בלבד. הערכה קונבנציונלית בודקת בעיקר ידע ותלויה במידה רבה ביכולת הביטוי של הנבחן זאת בשונה מהערכה אלטרנטיבית בה התוצר אינו רק טקסט אלא גם מיצג, הצגה, שיר וכו'.
 • תחום הערכה: התחום המכיל כל הפריטים או המטלות הרלוונטיות שמתוכם ניתן לדגום שאלות או מטלות לכלי מדידה פורמלי.
 • דיוק ונכונות: מידת הקרבה של המדידות של כמות מסוימת, לערך הממשי האמיתי של אותה כמות והמידה שבמקרה ונחזור על המדידות בתנאים ללא שינוי, נקבל את אותן תוצאות.
 • תוקף: המידה שבה כלי מדידה פורמלי מודד את מה שהוא נועד למדוד.
  • תוקף תוכן: המידה שבה התוכן של המבחן משקף ומייצג את תחום ההערכה.
 • שיפוט חיצוני: שיטת הערכת מבחנים המבוצעת על ידי גורם שאינו קשור ישירות למבחן.
 • תוקף קריטריון: סוג תוקף המשווה בין ביצועי התלמידים במבחן לביצועיהם במשימה אחרת שנועדה למדוד את אותו התחום.
 • נורמות קבוצה: שיטת הערכה בה ציונו של התלמיד מפורש ביחס לביצועי תלמידים אחרים שעברו את המבחן בעבר.
 • קבוצת הנורמה: קבוצת התלמידים שעברה את המבחן בעבר.
 • נורמות תוכן: שיטת מבחן בה ציונו של המוערך מפורש ביחס לתחום התוכן שבו הוערכו ביצועיו.
  • מבחנים תלויי קריטריון: (מבחני שליטה) מבחנים שמטרתם לבדוק האם התלמידים עמדו בקריטריון תוכני מסוים.
 • רמה קוגניטיבית: היכולת הנדרשת מהאדם בעת ביצוע מבחן או מטלת ההערכה.
  • ידע: רמה קוגניטיבית המבטאת את רמת הזכירה של המידע העובדתי שהועבר.
  • הבנה: רמה קוגניטיבית המבטאת את רמת ההבנה שמעבר לשינון המידע.
  • יישום: רמה קוגניטיבית המבטאת את יכולת התלמיד להשתמש בהפשטה בסיטואציות קונקרטיות/ממשיות ובסיטאציות חדשות.
  • ניתוח: רמה קוגניטיבית המבטאת את יכולת התלמיד לפרק את המידע המורכב לחלקיו באופן שמבהיר את היחסים בין הרכיבים.
  • סינתזה: רמה קוגניטיבית המבטאת את יכולת התלמיד לשלב אלמנטים שונים כדי ליצור מבנה קוהרנטי, שלא היה קיים לפני כן.
  • הערכה: רמה קוגניטיבית המבטאת את יכולת התלמיד לבצע שיפוט כמותי או איכותי לגבי תופעה, על ידי קריטריון הערכה שסופק לו או נקבע על ידו.

מונחים נוספים

עריכה