מוקצה

מושג הלכתי בהלכות שבת ויום טוב

מוקצה הוא כינוי לתקנה שתיקנו חכמים, לפיה יש חפצים האסורים בטלטול בשבת וביום טוב. ככלל, כל חפץ שאין לאדם מה לעשות איתו בשבת נחשב למוקצה. יש להבחין בין איסור זה, המתייחס לחפצים מסוימים, לבין "איסור טלטול" הידוע גם כהוצאה מרשות לרשות, הנוגע בטלטול כל חפץ שהוא בין רשויות שבת.

ישנם ארבעה סוגי מוקצה מרכזיים:

טעם התקנהעריכה

הרמב"ם מסביר שהתקנה מהווה המשך למה שתיקנו כבר הנביאים: ”שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול, ולא שיחת השבת כשיחת החול” (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קי"ג, עמוד א'), על אחת כמה ”שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול”. כלומר, ייעוד השבת הוא להבדיל משגרת החולין, וטלטול חפצים מיותרים עלול להוביל למעשים שייצרו אווירת חולין הפוגמת במנוחת השבת. טעם נוסף שכותב הרמב"ם, הנוגע רק לאיסור טלטול כלי שמלאכתו לאיסור, הוא חשש שמא מתוך התעסקות בחפץ יבואו לכדי שימוש לשם מלאכה אסורה מדאורייתא.[1]

הרמב"ם מוסיף כי גם לו נניח שטלטול החפצים לא יתדרדר לכדי מעשים מזיקים המפרים את אווירת השבת, עדיין יש מקום לאסור טלטול זה מכיוון שישנם אנשים שאינם עוסקים במלאכה בחול בכלל, ואצלם ההימנעות מל"ט מלאכות בלבד לא תספיק כדי ליצור את ההבדל בין אווירת השבת לאווירת החול. לכן אסרו חכמים את הטלטול, כדי שאצל כל קבוצה וקבוצה יהיה דבר המבדיל את השבת מימי החול.

הראב"ד מוסיף על הסברו של הרמב"ם, ומביא טעמו של הגמ'[2] שתקנת ה'מוקצה' נועדה למנוע מאנשים להיכשל באיסור הוצאה מרשות לרשות.[3]

טעם נוסף, הנוגע לטלטול מוקצה מחמת גופו, הוא הרחבתה של מצוות הכנה. התורה מצווה ”וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ”,[4] ומכאן למדו חכמים שצריך להכין את צורכי השבת בחול כדי לכבד את השבת. קיים איסור על אכילת מאכל שלא הוכן לפני כניסת שבת ויום טוב (יש אומרים שהאיסור הוא מהתורה). כהרחבה למצווה זו, אסרו חכמים לטלטל בשבת כל דבר שלא הוכן וזומן לשימוש ביתי מבעוד מועד, לפני כניסת השבת.[5]

סוגי מוקצהעריכה

כלי שמלאכתו לאיסורעריכה

  ערך מורחב – כלי שמלאכתו לאיסור

התקנה בה הגבילו את טלטולם של "כלים שמלאכתן לאיסור", מיוחסת לנחמיה, כפי שמופיע בפסוק, ”בַּיָּמִים הָהֵמָּה רָאִיתִי בִיהוּדָה דֹּרְכִים גִּתּוֹת בַּשַּׁבָּת וּמְבִיאִים הָעֲרֵמוֹת וְעֹמְסִים עַל הַחֲמֹרִים וְאַף יַיִן עֲנָבִים וּתְאֵנִים וְכָל מַשָּׂא וּמְבִיאִים יְרוּשָׁלַים בְּיוֹם הַשַּׁבָּת וָאָעִיד בְּיוֹם מִכְרָם צָיִד” (ספר נחמיה, פרק י"ג, פסוק ט"ו).

לפי המתואר בתלמוד, בתחילה התקנה הייתה לאסור על טלטול כל הכלים באשר הם - למעט כלי האכילה, אך מכיוון שלא יכלו לעמוד בגזירה הקלו בה.[6]

קיימת הסכמה כי בתחילה טלטול כל חפץ נאסר, אך ישנה מחלוקת אמוראים באשר להתפתחות ההקלות בטלטול חפצי מוקצה בשבת: לשיטת רבה בר נחמני, קודם הותר טלטול כלים שהשימוש הרגיל שלהם מותר בשבת (כל הכלים שמלאכתם אינה לאיסור), לאחר מכן הותר טלטול "לצורך מקומו" (כלומר - טלטול שלא לצורך שימוש בחפץ, אלא לצורך המקום שהוא תופס), ולבסוף אף הותר לטלטל כלי שהשימוש הרגיל שלו אסור בשבת, לצורך שימוש אחר שמותר בשבת.[7] ואילו לשיטת רבא, קודם הותר טלטול כלים שהשימוש הרגיל שלהם מותר בשבת "לצורך גופם או מקומם" (כלומר - טלטול שלא לצורך השימוש המיועד המוגדר של החפץ, אלא לכל שימוש אחר), לאחר מכן התירו כלים ששימושם הרגיל אסור בשבת לצורך המקום או גוף החפץ, ולבסוף התירו טלטול כלים ששימושם הרגיל מותר גם "לשומרם" - למנוע הינזקות שלהם.

הלכה למעשה נפסקה כשיטת רבא, כך שכלים שמלאכתם לאיסור מותר לטלטל לצורך גופם ומקומם, וכלים מלאכתם להיתר אפילו על מנת לשומרם, אולם לטלטל סתם אסור למעט כתבי קודש ומאכלים שמותר לטלטל מכל סיבה.[8]

מוקצה מחמת חסרון כיסעריכה

  ערך מורחב – מוקצה מחמת חיסרון כיס

מוקצה מחמת חיסרון כיס הוא החמור מבין סוגי המוקצה,[9] הוא חפץ שלא משתמשים בו אלא לשימושו המיוחד עקב ערכו היקר. ולכן אדם מקצה אותו משימוש בשבת. הסיבה לחומרה המיוחדת של מוקצה זה, הוא מפני שהקצאתו של הדבר משימוש האדם, נעשית מדעתו של האדם, שהקצה אותם ודחה אותם מלהשתמש בהם, ובניגוד למוקצה מחמת איסור - שההקצאה נעשית על ידי אלהים - ולא מהחלטת האדם, ומוקצה מחמת גופו - דבר שאינו ראוי לשימוש, אך גם לא הוקצה מלכתחילה על ידי האדם.

מוקצה מחמת גופועריכה

  ערך מורחב – מוקצה מחמת גופו
 
שטר כסף - מוקצה מחמת גופו

מוקצה מחמת גופו הוא דבר שאינו לא כלי ולא מאכל אדם או בהמה ולא הוקצה לשימוש האדם מערב שבת, כגון אבנים, עצים, חול, אבק, חתיכות זכוכית, או מחט שבורה.

בסיס לדבר האסורעריכה

  ערך מורחב – בסיס לדבר האסור

ההלכה אומרת שחפץ שמשמש כבסיס לחפץ הנחשב כמוקצה, נחשב למוקצה מכיוון שהבסיס משמש את הדבר המוקצה, ודיני המוקצה חלים גם עליו. כאשר למשל אדם מניח נרות שבת על שולחן, נחשב השולחן כבסיס לשלהבת שהיא מוקצה מחמת גופו. אם כי, זאת רק בתנאי שמי שהניח את הנרות הוא בעל השולחן, אבל אם אדם אחר הניח את הדבר בלי רשות מפורשת, לא נחשב השולחן כבסיס, שכן אין בכח אדם לאסור דבר שאינו שלו.

תנאי נוסף כדי לאסור את הבסיס, הוא שהדבר ניתן עליו במחשבה ובדעת שיהווה כבסיס לדבר המוקצה במשך השבת, אך אם הוא הונח עליו לזמן קצר ביום שישי ובמטרה לסלקו עם כניסת השבת, אזי אף אם הוא נשאר במקומו בשבת אין הוא נחשב כבסיס, כיון שבעליו של החפץ לא רצה להקצותו לבסיס.

בסיס נחשב רק דבר שמיוחד להניח עליו דבר אחר, כשולחן וכיסא, או שיוחד במקרה ספציפי זה. אך כאשר למשל, אדם מניח חפץ מוקצה על חפץ אחר מפאת חוסר מקום, דבר המצוי למשל בחפצים רבים המונחים במגירה אחת זה על זה, אין החפץ התחתון נחשב כבסיס.

העצה לכך שדבר כל שהוא לא יחשב לבסיס, הוא להניח עליו דבר נוסף, חשוב יותר, כך שהבסיס יחשב כבסיס לדבר האסור ולדבר המותר כאחד. חשיבותו של הדבר המותר והאסור, אינה נמדדת בהכרח בשוויו הכספי של החפץ, וכך למשל נפסקת ההלכה שאם אדם מניח על שולחן פמוטות של כסף שעליהם מונחים נרות דולקים, ומניח על השולחן גם ספר קדוש או חלות לסעודת שבת, נחשב השולחן לבסיס לדבר האסור ולדבר המותר, ומותר לטלטלו במקרה והדבר האסור אינו נמצא עליו יותר.

אבל אם הדבר האסור מונח עליו עדיין בשבת, אסור לטלטל את השולחן מסיבה אחרת; גם אם השולחן אינו נחשב לבסיס, אסור לטלטל את השולחן מכיוון שעל ידי טלטול השולחן הוא מטלטל גם את הנרות שעליו, והאש שעל הנרות נחשבת למוקצה מחמת גופו. ההלכה קובעת, שבמקרה שאדם צריך להזיז את השולחן מכיוון שהוא צריך את השולחן או את מקומו, יש לזרוק את הנרות על הארץ על ידי הזזת השולחן באופן שאינו אסור, למשל על ידי טלטול מהצד - הטיית השולחן.[10] אבל במקרה והשלכת הנרות על הארץ אינה מעשית מכיוון שהמקום יתלכלך- דבר שיפריע לשימוש במקום, מותר להזיז את השולחן עם הנרות, מכיוון שבמקרה כזה אין הוא מזיז את הנרות מכיוון שהוא מעוניין להזיזם, אלא אגב השולחן, וטלטול דבר האסור אגב דבר המותר - מותר.

סוגי מוקצה נוספיםעריכה

ארבעת סוגי החפצים המוגדרים כמוקצה המופיעים בפתיחה - 'כלי שמלאכתו לאיסור', 'מוקצה מחמת חסרון כיס', 'מוקצה מחמת גופו' ו'בסיס לדבר האסור' - הם הנפוצים ביותר. בהלכה קיימים חמישה סוגים נוספים המגדירים מצבים בהם טלטול אסור בשבת:

 • מוקצה מחמת מצווה - חפץ ששימושו הוא לצורך מצווה, כגון אתרוג, אסור לטלטלו גם לצורך לו הוא נועד - לצורך המצווה.
 • מוקצה מחמת איסור - חפץ שבכניסת השבת היה אסור מן התורה להשתמש בו או לטלטלו, שכן השימוש בו גורם בהכרח לעשיית מעשה אסור, ואף אם היה אסור רק בין השמשות ועכשיו נפסק הטעם לאסור הרי הוא אסור כל השבת. כך לדוגמה, שמן שבנר הוא מוקצה מחמת איסור אפילו אם הנר כבה מאליו ונותר השמן, שכן לא היה אפשר בכניסת השבת להשתמש בו מבלי לעבור על איסור כיבוי. גם סמרטוט רצפה רטוב מאוד הוא מוקצה מחמת איסור שכן אחיזה בו גורמת בהכרח (פסיק רישיה) לסחיטתו. מוקצה זה גם ידוע בכינוי 'מיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולא יומא'[11] או בקיצור מיגו דאתקצאי.
 • מוקצה מחמת מיאוס - חפץ מטונף שאינו נעים למגע ומאוס לשימוש. קטגוריה זו נתונה במחלוקת תנאים ואמוראים, ולהלכה נפסק שהיא מותרת בטלטול, אם כי יש שסייגו את ההיתר לתנאים מסוימים.
 • כלי שמלאכתו להיתר - כלי שמותר לטלטל אותו מצד עצמו ולשימושיו, אך עדיין אסור אם הטלטול נעשה שלא לצורך כלל; כהגדרת הרמב"ם שקבע כי כל טלטול שלא לצורך בשבת אסור. מקור איסור זה בתקנת נחמיה בן חכליה, שאסר לטלטל כל סוגי הכלים וכשחזרו חכמים והתירו את השימוש בהם, היה זה לצורך השימוש בגוף הכלים וכדומה אך מעולם לא חזרו להתיר טלטול סתמי שלא לצורך כלל. שולחן ערוך הרב סימן ש"ח סעיף טז ואילך).
 • נולד - חפץ שנוצר בשבת עצמה ולא היה קיים בצורתו זו בין השמשות.[12]

בדומה לסוגים הנוספים האסורים בטלטול בשבת, קיימים גם כמה סוגים מיוחדים המותרים בטלטול בשבת:

 • שברי כלים - "כלי שנשבר בשבת, כל עוד יש אפשרות להשתמש בשברים, אינם מוקצה. ואם אין סיכוי שישתמשו בשברים, הרי הם מוקצה."[13]
 • צורכי מאכל - הם סוגה של דברים הכוללת כל דבר שנועד לאכילה, גם לאכילת בהמה, המותרים קטגורית בטלטול בשבת. עם זאת אוכל מקולקל שאינו ראוי לאכילה, אוכל שנולד באמצע השבת או כל מאכל שאין אפשרות לאכול אותו - אסורים בטלטול.

ייחוד כליעריכה

נחלקו הפוסקים במי שרוצה לייחד חפץ מוקצה לשימוש קבוע שלא נועד לו מלכתחילה - כיצד יש ליחדו. אם הוא רוצה לייחד לתמיד את המוקצה לשימוש זה, הוא מותר בשימוש לדעת כל הפוסקים.

אם רוצה לייחד את המוקצה לשבת אחת: יש שאסרו בשימוש,[14] ויש שהתירו אם הוא שימוש רגיל במוקצה (כגון אבן לפצח אגוזים).[15] דעה שלישית מתנה את זה בכך שייעשה בחפץ עוד מערב שבת מעשה שנועד לייחד את החפץ לשימושו החדש.[16]

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק כ"ד, הלכות י"בי"ג.
 2. ^ מסכת שבת דף קכד:
 3. ^ השגות הראב"ד על משנה תורה לרמב"ם, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק כ"ד, הלכה י"ג. וצריך עיון גדול למה נשמט הרמב"ם מלהביא את טעמי הגמ'. אך בוודאי נראה שלא חלק הראב"ד על טעמי הרמב"ם אלא שסבר שהרמב"ם היה גם צריך להביא את הטעמים המבואים בגמ' שם
 4. ^ ספר שמות, פרק ט"ז, פסוק ה'
 5. ^ שאילתות דרב אחאי פרשת בשלח שאילתא נ, על פי מסכת פסחים, דף מ"ז, עמוד ב', וכן כתב רבי מנחם המאירי על משנה, מסכת ביצה, פרק ב', משנה א'
 6. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קכ"ד, עמוד א'.
 7. ^ דוגמה קלאסית לסוג זה של טלטול שמותר בשבת, היא שימוש בפטיש - חפץ המיועד לבנייה וסתירה שהן מלאכות האסורות בשבת - לצורך פיצוח אגוזים שמותר בשבת.
 8. ^ ר"ן פרק כל הכלים; שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ש"ח.
 9. ^ בית יוסף סימן ש"ח.
 10. ^ מסכת שבת, דף קכ"ד:
 11. ^ משנה ברורה בתחילת סימן רע"ט
 12. ^ הדיון התלמודי בסוג זה של חפצים מקורו בתלמוד הבבלי ונובע בעיקר מהסוגיה הראשונה במסכת ביצה.
 13. ^ יג – כלים שנשברו ובגדים שהתבלו – פניני הלכה
 14. ^ בעל ספר "שיבולי הלקט".
 15. ^ הרשב"א.
 16. ^ הרב מרדכי בן הלל.