הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

מ (r2.6.4) (בוט משנה: eu:Emaitzen kontu)
תגית: אות סופית באמצע מילה
באופן כללי, הדוח מוצג בצורה רב-שלבית, זאת לעומת האפשרות לקיים הצגה בשלב אחד, שבה מפחיתים את כל ההוצאות בבת אחת מכלל ההכנסות. חלוקת דוח רווח והפסד לשלבים מאפשרת לקוראי הדוחות הכספיים לנתח את מקורות הרווח של החברה - איזו פעילות רווחית ואיזו לא, מהן ההוצאות שבהן כדאי או ניתן לקצץ, כיצד ניתן לייעל את הפעילות והאם כדאי להשקיע בחברה. המבנה המוצג להלן הוא של דוח רווח והפסד פשוט יחסית וכללי. ישנן חברות שבהן מבנה דוח רווח והפסד מורכב יותר.
 
הערה: כנהוג בחשבונאות, נהוג להציג מספריםהוצאות שלילייםו/או הפסדים בתוך סוגריים, כלומר יתרה בזכות. מונחים בתוך סוגריים מייצגים מספרהתחייבויות של החברה בסעפים מאזניים והוצאות שלילייםבדוח בהתאםרוו"ה.
 
* בשלב הראשון מחושב [[רווח (הפסד) גולמי]] ([[ברוטו]]). חישוב זה נעשה באמצעות החסרתניכוי עלויות [[ייצור]] המוצר או עלות קנייתו, מההכנסה הנובעת ממכירתו. אם כן, עלות המוצר בחברה יצרנית כוללת את כל הפעולות הקשורות לתהליכי הייצור המוגמר: קניית [[חומר גלם|חומרי גלם]], תהליכי העיבוד, עבודות חוץ וכדומה. לעומת זאת, בעסק מסחרי העלות כוללת את מחיר הרכישה של המוצר והוצאות שנלוות לה (הוצאות [[הובלה]], [[מכס]] וכיוצא בזה).
 
* בשלב השני מחושב '''רווח (הפסד) תפעולי'''. בשלב זה מחסרים מהרווח (או ההפסד) הגולמי את הוצאות התפעול השוטף של העסק: הוצאות המכירה ([[שיווק]] ו[[פרסום]]), הוצאות הנהלה (הניהול השוטף) והוצאות כלליות - למשל הוצאות משרדיות, [[שכר]] המנהלים וסוכני המכירות.
* בשלב השישי מפחיתים את הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]] ומקבלים '''רווח (הפסד) נקי'''.
 
יש לציין שב[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] דוח רווח והפסד הוא על [[בסיס מצטבר]] ולאבתנאי שיש לעסק מלאי אחרת יכול לבחור בין דיווח על [[בסיס מזומן]] או מצטבר ובתנאי שתישמר העקביות מדי שנה פס"ד פ"ש נגד קבוצת השומרים. כלומר,בבסיס מזומן ההכנסה וההוצאה אינן נקבעות לפיבמועד קבלת מזומןהמזומן או תשלום מזומן.בבסיס למשל,מצטבר הוצאהבמועד ביצוע העסקה ולפי החלק היחסי של אותה שנה. הפרשה בגין [[חובלחובות מסופקמסופקים]] אינה מהווהמוכרת הוצאהכהוצאה במזומן.לפי פקודת בישראלמ"ה, בעליויש מקצועותלהוסיף חופשיים,אןתה כגוןלהכנס רופאיהחייבת שינייםבדו"ח ועורכיתאום דין,מס יכוליםאם לדווחזאת עלחוב בסיסאבוד מזומןכן מוכר כהוצאה.
בישראל, בעלי מקצועות חופשיים, כגון רופאי שיניים ועורכי דין, רשאים לבחור בדווח על בסיס מזומן או מצטבר כל עוד אין ברשותם מלאי.
 
יתרת דוח רווח והפסד, דהיינו ה"שורה התחתונה" שלו - הרווח הנקי או ההפסד, היא חלק מסכום העודפים או ההפסדים (הרווחים שנצברו ושטרם שולמו או ההפסדים שנצברו) המופיעים כחלק מההון העצמי במאזן. בדוחות מאוחדים של חברות ציבוריות יש לפצל את הרווח הנקי או ההפסד לחלק השייך לבעלי זכויות המיעוט ("[[זכויות שאינן מקנות שליטה]]") ולחלק השייך לבעלי זכויות הרוב. פיצול זה מסייע לבעלי המניות ללמוד איזה חלק מתוך רווחי או הפסדי החברה, שייכים להם, ואילו שייכים לבעלי מניות אחרים ב[[חברה בת|חברות בת]].
משתמש אלמוני