הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

מ
* בשלב החמישי מחושב '''רווח (הפסד) לפני מס הכנסה'''. מופחתות "הוצאות והכנסות אחרות" המייצגות הוצאות ו/או הכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של החברה - למשל מכירת [[רכוש קבוע]], [[רווחי הון]] או [[רווחי אקוויטי]].
 
* בשלב השישי מחושב '''רווח (הפסד) נקי'''. תוצאה זו מתקלתמתקבלת על ידי הפחתת הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]].
 
יש לציין שב[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] דוח רווח והפסד הוא על [[בסיס מצטבר]] בתנאי שיש לעסק מלאי אחרת יכול לבחור בין דיווח על בסיס מזומן או מצטבר ובתנאי שתישמר העקביות מדי שנה פס"ד פ"ש נגד קבוצת השומרים. בבסיס מזומן ההכנסה וההוצאה נקבעות במועד קבלת המזומן או תשלום מזומן.בבסיס מצטבר במועד ביצוע העסקה ולפי החלק היחסי של אותה שנה. [[הפרשה (חשבונאות)|הפרשה]] [[לחובות מסופקים]] אינה מוכרת כהוצאה לפי פקודת מ"ה, ויש להוסיף אותה להכנסה החייבת בדו"ח תאום מס עם זאת, חוב אבוד כן מוכר כהוצאה.
משתמש אלמוני