הבדלים בין גרסאות בדף "תקנון הממשלה"

הוסרו 10 בתים ,  לפני 8 שנים
מ
הגהה
(צריך להרחיב)
מ (הגהה)
* לעתים מזדמנות או לפי בקשת ראש הממשלה, יינתנו סקירות ביטחוניות ומדיניות על ידי השרים הנוגעים בדבר, ויש שיערכו דיונים על סקירות אלו לפי קביעתו של ראש הממשלה.
* הצעה המחייבת פרסום ב[[רשומות]], תכלול טיוטה לפרסום ברשומות.
* באםאם התגלעה מחלוקת בין שרים לגבי הפעלת סמכות המצויה בידי שניהם, ולא הגיעו לעמק השווה תוך 30 יום, יובא הדבר להכרעת ראש הממשלה.
* מזכיר הממשלה יכין את סדר היום של הממשלה 48 שעות לפני כינוסה, ויאפשר, במידה והחומר אינו נוגע לענייני ביטחון או עניינים סודיים, את עיונם של השרים בחומר. כל החומר העומד לעיון הממשלה ימוספר באופן סידורי.
 
==== נהלים ====
* שר רשאי להגיש שאלות לשר אחר והלה ישיב לו תוך 5 ימים. באםאם לא השיב השר הנשאל או שתשובתו אינה מספקת, רשאי השר השואל לבקש מראש הממשלה להעלות את השאלה בישיבת הממשלה ואף לקיים עליה דיון. ראש הממשלה רשאי לאשר שאלות דחופות שיענו בישיבת הממשלה, ובלבד שהללו יועברו בכתב לפני הישיבה לראש הממשלה ולשר הנוגע בדבר. שאלה שפורסמה מראש אין לענות עליה.
* קבלת החלטות בידי הממשלה תעשה לפי הנהלים (ראו בהמשך).
* מינוי הנעשה בידי הממשלה ואינו נעשה בהליך תחרותי, יועבר לבדיקה מקדמית של ועדת שרים אשר בתחומה המינוי, ודעתה תובא בהצעת המינוי של השר המגיש.
* הצעה של שר שחדל מתפקידו תועבר לעיונו של השר הנכנס והלה יחליט תוך שבועיים אם לאמץ את ההצעה או לא. באםאם לא השיב תוך שבועיים יראה הדבר כאילו ויתר על ההצעה.
 
== פירוט נהלים ==
* האם ההצעה מגדילה או מקטינה את כוח-האדם המצוי.
* המצב המשפטי: מהו המצב בחקיקת הכנסת, האם נדרש שינוי בחקיקה, מהי עמדת היועץ המשפטי למשרד וכיוצא בזה.
* נושאים בין-משרדיים: באםאם ההצעה המוגשת נוגעת בתחום אחריותו של שר אחר - יבוא השר המגיש בדין ודברים עם השר שבתחום אחריותו ההצעה המוגשת ועמדת השר תצוין במפורש בדף ההצעה.
* הצעה המוגשת מטעם ראש הממשלה ונוגעת לתחום סמכותם של שרים אחרים, תתואם עם מנכ"ל [[משרד ראש הממשלה]].
* החלטות ממשלה קודמות: יש לציין החלטות ממשלה קודמות והאם ההצעה גורעת, מוסיפה או מבטלת אותן, וכן חלופות להצעה (אם קיימות).
הצעה שהועמדה לדיון והצבעה בממשלה ואין לגביה כל הסתייגות - תתקבל לפי הצעת ראש הממשלה.
שר בהיעדרו, רשאי להפקיד במזכירות הממשלה את דעתו בעניין נושא העומד להצבעה, או להורות למחליפו להצביע כאמור ובתנאי שלמחליפו זכות הצבעה בממשלה.
ראש הממשלה רשאי בתיאום עם מזכיר הממשלה, למסור הצעת החלטה דחופה שתתקבל שלא במסגרת ישיבות הממשלה הרגילות, להכרעה במשאל בעל-פה (דהיינו, הצבעה טלפונית). רשאי שר לבקש כי העניין יובא לישיבת הממשלה ורשאי ראש הממשלה לדחות הצעתו. שר שלא היה ניתן להשיגו לא יובא במניין ההצבעה. ראש הממשלה רשאי להגיש הצעה בכתב לחברי הממשלה ואלו ישיבו את דעתם תוך שבוע מיום ההגשה, ובאםואם לא השיב שר שקול הדבר לתמיכתו בהצעה.
 
== קישורים חיצוניים ==