הבדלים בין גרסאות בדף "מפל הטמפרטורה באטמוספירה"

 
=== מפל טמפרטורה אדיאבטי לח ===
כאשר אוויר רווי באדי מים (בנקודת הטל), הטמפרטורה יורדת על פי המפל האדיאבטי הלח. מפל זה משתנה משמעותית עם הטמפרטורה. ערך אופייני הוא 5°C לק"מ. הסיבה להבדל בין המפל היבש למפל הלח נעוצה בחום הכמוס המשתחרר שמים מתעבים, כך ירידת הטמפרטורה עם הגובה מרוסנת. החום המשוחרר בתהליך הוא מקור חשוב של אנרגיה בהתפתחות סופות רעמים. חבילת אוויר בלתי רוויה בהינתן טמפרטורה, לחות וגובה, מתחת לנקודת הטל המתאימה, מתקררת בהתאם למפל האדיאבטי היבש. ברגע שתעלה מספיק בגובה, תתקרר, ותגיע לנקודת הטל, יחלו אדי מים להתעבות, ולכן מרגע זה היא י הלח תתקקר לאט יותר, לפי המפל האדיאבטי הלח.
 
Theמפל saturatedהטמפרטורה adiabaticהאדיאבטי lapseהלח, rateנתון isבקירוב givenעל approximatelyידי byהמשוואה this(לפי equationהמונחון fromלמטאורולוגיה theשל glossaryהאגודה ofהאמריקאית the American Meteorology Societyלמטאורולוגיה):<ref>[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=moist-adiabatic+lapse&submit=Search Glossary of Meteorology]</ref>
When the air is [[saturation (chemistry)|saturated]] with [[water vapor]] (at its [[dew point]]), the '''moist adiabatic lapse rate''' (MALR) or '''saturated adiabatic lapse rate''' (SALR) applies. This lapse rate varies strongly with temperature. A typical value is around {{nowrap|5 °C/km}} {{nowrap|(2.7 °F/1,000 ft)}} (1.5°C/1,000&nbsp;ft).
 
The reason for the difference between the dry and moist adiabatic lapse rate values is that [[latent heat]] is released when water condenses, thus decreasing the rate of temperature drop as altitude increases. This heat release process is an important source of energy in the development of thunderstorms. An unsaturated parcel of air of given temperature, altitude and moisture content below that of the corresponding dewpoint cools at the ''dry adiabatic lapse rate'' as altitude increases until the dewpoint line for the given moisture content is intersected. As the water vapor then starts condensing the air parcel subsequently cools at the slower ''moist adiabatic lapse rate'' if the altitude increases further.
 
The saturated adiabatic lapse rate is given approximately by this equation from the glossary of the American Meteorology Society:<ref>[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=moist-adiabatic+lapse&submit=Search Glossary of Meteorology]</ref>
 
:<math>\Gamma_w = g\, \frac{1 + \dfrac{H_v\, r}{R_{sd}\, T}}{c_{p d} + \dfrac{H_v^2\, r}{R_{sw}\, T^2}}= g\, \frac{1 + \dfrac{H_v\, r}{R_{sd}\, T}}{c_{p d} + \dfrac{H_v^2\, r\, \epsilon}{R_{sd}\, T^2}}</math>
:{|border="0" cellpadding="2"
|-
| align="right" |whereכאשר:
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-10%;"><math>\Gamma_w</math></span>
| align="left" |=מפל Wetהטמפרטורה adiabaticהאדיאבטי lapse rateהלח, ביחידות של K/m
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-55%;"><math>g</math></span>
| align="left|=" Earth's [[Standard gravity|gravitationalתאוצת acceleration]] =הגרביטציה 9.8076&nbsp;m/s<sup>2</sup>
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-10%;"><math>H_v</math></span>
| align="left" |=אנתלפיית [[Heatאידוי ofשל vaporization]]מים of water, = 2260000 J/kg
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-15%;"><math>r</math></span>
| align="left" |=היחס Theבין ratioמסת ofאדי theהמים [[mass]]ליחס ofהאוויר waterהיבש vapor to the mass of dry air, =.6219897 kg/kg
|-
|align=right|<span style="vertical-align:+15%;"><math>R</math></span>
| align="left" |=קבוע Theהגז [[universalהאוניברסלי gas constant]] = 8,314 J mol<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup>
|-
|align=right|<span style="vertical-align:+20%;"><math>M</math></span>
| align="left" |=המשקל Theהמולקולרי [[molecularשל weight]]הגז of any specific gas,ביחידות kg/kmol. עבור אוויר יבש: = 28.9635; forעבור dryאדי air andמים: 18.015 for water vapor
|-
|align=right|<math>R/M</math>
| align="left" |= The specific gas constant ofקבוע aגז gasמסוים, denotedמסומן as <math>R_s</math>
|-
|align=right|<math>R_{sd}</math>
| align="left" |=קבוע Specificגז gasעבור constantאוויר ofיבש dry air = 287 J kg<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup>
|-
|align=right|<math>R_{sw}</math>
| align="left" |=\קבוע Specificהגז gasעבור constantאדי ofמים water vapor = 462 J kg<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup>
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-10%;"><math>\epsilon=\frac{R_{sd}}{R_{sw}}</math></span>
| align="left" |היחס חסר המימדים בין קבוע גז של אוויר יבש לבין קבוע הגז של אדי מים 0.6220
|align=left|=The dimensionless ratio of the specific gas constant of dry air to the specific gas constant for water vapor = 0.6220
|-
|align=right|<span style="vertical-align:+15%;"><math>T</math></span>
| align="left" |= Temperature ofטמפרטורת theהאוויר saturatedהרווי air, K
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-30%;"><math>c_{pd}</math></span>
| align="left" |=החום Theהסגולי [[specificשל heat]]אוויר ofיבש dryבלחץ air at constant pressure, =קבוע 1003.5 J kg<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup>
|}