הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

אין תקציר עריכה
התקן אינו מתייחס לשאלת חובת הדיווח, ומשאיר אותו בידי המחוקק אשר קובע ב[[חוק העמותות|חוק העמותות, תש"ם-1980]] מי חייב בהגשת דוחות כספיים. התקן למעשה קובע כיצד יש לערוך את הדוחות הכספיים - עבור מלכ"רים החייבים בהגשה על פי החוק האמור. התקן קובע אלו דוחות יכללו:
# [[מאזן]]
# [[דוח על הפעילויות]] (מקביל ל[[דוח רווח והפסד]])
# [[דוח על השינויים בנכסים נטו]] (מקביל ל[[דוח על השינויים בהון העצמי]])
# [[דוח על תזרימי המזומנים]]
ומציין כי יש להגיש את הדוחות הכספיים בצירוף הביאורים, בדומה לדוחות כספיים של [[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]].
 
== מבנה המאזןהדוחות הכספיים ==