הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

{{בעבודה}}
'''תקן חשבונאות מספר 5''' הוא [[תקן חשבונאות|תקן חשבונאי]] העוסק בטיפול החשבונאי ב[[מלכ"ר]]ים. תקן ישראלי זה, אשר נכתב על ידי [[המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות]], יצא לאור בשנת 1999 והוא כולל תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס' 69 [[לשכת רואי חשבון בישראל]] שיצא לאור שנתיים קודם לכן. המוסד פרסם נוסח משולב של גילוי הדעת יחד עם התקן, וערך זה סוקר את הנוסח המשולב (להלן - "התקן").
 
 
=== מאזן ===
המאזן מוצג באופן דומה לזה של [[חברה (תאגיד)|חברה]], כאשר ההבדל העיקרי הוא בהון העצמי. למלכ"ר אין [[הון עצמי]], ולפיכך ההצגה בסעיף זה היא שונה. יש לחלק את יתרת ההון (ההפרש בין הנכסים נטו להתחייבויות נטו = "נכסים נטו") למספר יתרות, כדלקמן:
* <u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
** <u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני</u> - נכסים שקיימת לגביהם התניה אשר פוקעת בזמן מסוים או לאחר אירוע מסוים, או שניתן להסיר את ההגבלה על ידי נקיטת פעולה כלשהי, בהתאם להתניה. לדוגמה, תרומה שהתקבלה שיועדה על ידי התורם לחלוקת מלגות לסטודנטים, ולא לשום דבר אחר.
** <u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע</u> - נכסים אשר התקבלו עם התניה שאינה פוקעת, כגון קבלת [[פקדון]] בסך מיליון ש"ח כתרומהכ[[תרומה]], כאשר התורם מאפשר לעמותה ליהנות מהריבית בלבד, ולא מהקרן.
* <u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>
** <u>נכסים נטו שלא יועדו ע"י המלכ"ר</u> - יתר הנכסים נטו.
** <u>נכסים נטו שיועדו ע"י המלכ"ר</u> - נכסים נטו אשר יועדו באופן רשמי על ידי המלכ"ר לשימוש מסוים. לדוגמה, מלכ"ר מחליט לתרום מיליון ש"ח לבית חולים אשר טרם עשה זאת.
** <u>נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע</u> - שווה ערך לעלות המופחתת של הרכושה[[רכוש קבוע|רכוש הקבוע]] במאזןב[[מאזן]].
 
במילים אחרות, יתרת הנכסים נטו מאפשרת לקוראי הדוח להבין מהן משאבי החברההמלכ"ר, האם הוקצו לשימוש מסוים ומהי יתרת הנכסים נטו שטרם נוצלה (נכסים נטו שלא יועדו ע"י המלכ"ר).
 
=== דוח על הפעילויות ===
הדוח על הפעילויות הוא [[דוח רווח והפסד]] אשר מציג את ההכנסות מתרומות והקצבות לעומת הוצאות הפעלה, הנהלה ומימון של המלכ"ר, על מנת שקוראי הדוח יוכלו להבין את פעילות העמותה בשנת הדוח.
 
תרומות שהוגבלו אינן נכללות בהכנסות מתרומות, אלא במאזן. רק בעת ביטול ההגבלה ("שחרור"), יירשמו הכנסות בסעיף מיוחד בשם "הכנסות מהגבלות ששוחררו".
 
לעניין שירותים המתקבלים ללא תמורה, נדרש המלכ"ר לתת ביטוי לשירותים אלו על ידי רישום [[הכנסה]] והוצאהו[[הוצאה]], כגון "הכנסות מתרומות בשווה כסף" כנגד סעיף הוצאות מתאים, למשל "שירותים מקצועיים".
 
=== דוח על השינויים בנכסים נטו ===
דוח זה מקביל לדוחל[[דוח על השינויים בהון העצמי]], והוא מציג את השינויים בנכסים נטו במהלך השנה. הדוח כולל את עודף ההכנסות על ההוצאות ([[רווח]]); שחרור או תוספת של נכסים אשר קיימת לגביהן הגבלה; רישום הוצאות הפחתה[[פחת]] כמיון מיתרת נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע ליתרת נכסים נטו שלא יועדו ע"י המלכ"ר, וכל תנועה אחרת המשפיעה על יתרת הנכסים נטו.
 
התקן מאפשר להציג דוח משולב של דוח על הפעילויות יחד עם הדוח על השינויים בנכסים נטו.
 
=== דוח על תזרימי המזומנים ===
התקן קובע כי מלכ"ר יציג דוח המשקף את כל [[דוח על תזרימי המזומנים|תזרימי המזומנים]] במהלך השנה ולהציג בנפרד פעילויות מסוימות, כגון קרנות אנונה, הכנסות מריביתמ[[ריבית]] ודיבידנדו[[דיבידנד]] ועוד. עמותות קטנות אינן מציגות דוח תזרים מזומנים בדומה להצגה בדוחות כספיים של חברות קטנות.
 
== בסיס דיווח ==
 
== סוגיות נוספות ==
התקן מתייחס גם לדרך ההצגה והטיפול ברכוש הקבוע, נכסים ושירותים המתקבלים ללא תמורה, נכסים שהתקבלו לשם העברתם לאחרים, עתודות חשבונאיות, [[אנונה (תשלום)|אנונה]], תנאים לרישום תרומות שהובטחו, מיסים (דרך הצגה בלבד; המחוקק הוא שקובע את חבויות המס של המלכ"ר), ועוד.
 
== ראו גם ==
* [[מוסד ללא כוונת רווח]]
 
== קישורים חיצוניים ==
* [http://www.iasb.org.il/upload/OJDNTB4474ias5.pdf תקן חשבונאות מספר 5], באתר [[המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות]]
[[קטגוריה:תקני חשבונאות]]