הבדלים בין גרסאות בדף "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון"

אין תקציר עריכה
 
בשנים האחרונות ישנה ביקורת ציבורית נרחבת על עודף רגולציה בשוק ההון בישראל וריבוי רגולטורים.{{מקור}} במקביל הפעילות בשווקים הפיננסיים בישראל הצטמצמה בצורה משמעותית.
 
בהתאם לתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016, יהפוך האגף לרשות נפרדת - רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
 
== מטרות ופעולות של האגף==
האגף נועד להבטיח את הביטחון הפיננסי של צרכני השירותים הפיננסיים במדינת ישראל. הדבר מתבצע באמצעות שמירה על יציבות המוסדות על מנת שיעמדו בהתחייבויותיהם וכן שמירה על יציבות המערכת הפיננסית כולה. האגף מפקח על כל עסקי ביטוח הנעשים בישראל. הפעולות המפוקחות הינן רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, פיקוח על תוכניות הביטוח. כאשר ענפי הביטוח העיקרים הם [[ביטוח פנסיוני]] ו[[ביטוח כללי]].
 
כמו כן האגף פועל להגברת המודעות הציבורית למוצרים הפיננסים הקיימים ולהוגנות ושקיפות של הגרומים הפועלים בתחום הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. האגף עוסק בקביעת מדיניות העידוד לחיסכון והתאמתה לצורכי המשק הלאומי והציבור. הפועל היוצא לכך הינוהוא במסגרת הפיקוח וההסדרה של תוכניות החיסכון, קופות הגמל, קופות הביטוח וקרנות הפנסיה.
 
האגף גם אחראי על ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל, באמצעות חקיקה, הסדרה ושיתוף פעולה עם האגפים השונים במשרד האוצר ורשויות נוספות כגון: [[בנק ישראל]], [[הרשות לניירות ערך|רשות ניירות ערך]], [[הבורסה לניירות ערך]]. כשהמטרה הינה שיפור, גיוון ושכלול שוק ההון הסחיר והלא סחיר.
האגף פועל בתאום ושיתוף פעולה עם גופים נוספים האחראים להסדרת התחום הפיננסי בישראל, ביניהם [[המפקח על הבנקים]], [[רשות ניירות ערך]] ו[[הממונה על ההגבלים העסקיים]].
 
בשנת 2016 החליטהאישרה הממשלההכנסת שהאגףאת יהפוךהפיכת האגף לרשות פיקוח עצמאית, כמו רשות ניירות ערך. השר המפקח יישאר שר האוצר. הרשות תיקרא רשות שוק ההון, ביטוח וחסכוןוחיסכון.
 
==ראשי האגף==