פתיחת התפריט הראשי

שינויים

ניסוח
 
==עיתוי הסעודה האחרונה==
מקובל לחשוב כי הסעודה האחרונה התקיימה בליל הסדר. עם זאת, אהרון לירון{{הערה|1=[[אהרון לירון]], '''הנצרות וארץ הקודש''' עמ' 55.}} העלההצביע סוגיהעל לגביקושי מועדבהנחה הסעודה.זו:
 
הקשר שלבין הסעודה האחרונה לחגלבין חג הפסח קייםמופיע בכל הבשורות. בכל [[הבשורות הסינופטיות]] מצייניםמצויינת העובדה כי בערבו של אותו יום סעדו כולם ביחד., למרותביום ההדגשההראשון כישל המדוברחג המצות. בבשורה על היוםפי הראשוןלוקאס שלנאמר: חג{{ציטוטון|תוכן=ויבא יום המצות (כלומראשר ט"ויזבח־בו בניסן)הפסח. לפיוישלח הציוןאת־פטרוס שלואת־יוחנן [[זבחלאמר הפסח]]לכו והכינו לנו את־הפסח ונאכלה.|מקור={{ברית חדשה|לוקס|כב|7|8}}}}. תיאור מפורט יותר מופיע מדוברבבשורה על אחרפי הצהרייםמתי: של{{ציטוטון|תוכן=ויהי י"דבראשון בניסן,לחג היוםהמצות שבוויגשו הפסיקוהתלמידים לאכולאל־ישוע חמץלאמר וזבחואיפה נכין לך לאכל את־הפסח.|מקור={{ברית חדשה|מתי|כו|17}}}}. מרקוס ציין אף הוא את השההיום ואילוכיום הסעודההראשון נערכהשל בערבהפסח: ,{{ציטוטון|תוכן=ויהי לאחרבחג השקיעההמצות ,ביום הראשון אשר יזבח הפסח ויאמרו אליו תלמידיו איפה תחפץ לאכל כלומראת־הפסח בט"וונלכה בניסןונכין.|מקור={{ברית חדשה|מרקוס|יד|12}}}}
 
כאמורעם זאת, לאור גרסה שונההמופיעה במקצתבבשורה מופיעהעל ביוחנןפי יוחנן נראה כי הסעודה התקיימה לפחות יום לפני הפסח: {{ציטוט|מרכאות=כןציטוטון|תוכן=ולפני חג הפסח [...] ויהי בסעודת הערב [...] ומן-המסבים לא־ידע איש על־מה דבר אליו כזאת:. כי יש אשר חשבו כי־אמר אליו ישוע קנה־לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף ביד יהודה|מקור={{ברית חדשה|יוחנן|יג}}}} – העובדה שהכסף יועד לרכישת צורכי החג מסמנת שהסעודה התקיימה לפני ליל הסדר, יום לפניו לכל המאוחר.
לוקאס תיאר זאת כך: {{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=ויבא יום המצות אשר יזבח־בו הפסח: וישלח את־פטרוס ואת־יוחנן לאמר לכו והכינו לנו את־הפסח ונאכלה.|מקור={{ברית חדשה|לוקס|כב|7|8}}}}
בפרק י"ח (שם) נאמר: {{ציטוטון|ויהי בבקר השכם ויוליכו את־ישוע מבית קיפא אל־בית המשפט והמה לא נכנסו שמה למען אשר לא־יטמאו כי אם־יאכלו את־הפסח}} ובפרק י"ט (שם) כתוב: {{ציטוטון|ויהי כשמע פילטוס את־הדבר הזה הוציא את־ישוע וישב על־כסא המשפט במקום הנקרא רצפה ובלשונם גבתא:. והעת ערב פסח וכשעה הששית.}} כלומר, משפטו של ישו התקיים בליל הסדר, וזבח הפסח טרם נאכל. ולפיכך הסעודה התקיימה קודם לכן.
מתי דייק יותר וכתב:{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=ויהי בראשון לחג המצות ויגשו התלמידים אל־ישוע לאמר איפה נכין לך לאכל את־הפסח.|מקור={{ברית חדשה|מתי|כו|17}}}}
כך גם כתוב ב[[חסרונות הש"ס]] במסכת סנהדרין{{הערה|{{בבלי|סנהדרין|מג|א|ללא=מסכת}}.}} {{ציטוטון|והתניא בערב הפסח תלאוהו לישו והכרוז יוצא לפניו מ' יום קודם שהוא יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח.}}, ואם תלוהותלו אותו בערב הפסח, הייתה הסעודה קודם לכן.
מרקוס ציין אף הוא את היום כיום הראשון של הפסח {{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=ויהי בחג המצות ביום הראשון אשר יזבח הפסח ויאמרו אליו תלמידיו איפה תחפץ לאכל את־הפסח ונלכה ונכין.|מקור={{ברית חדשה|מרקוס|יד|12}}}}
כאמור, גרסה שונה במקצת מופיעה ביוחנן {{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=ולפני חג הפסח [...] ויהי בסעודת הערב [...] ומן-המסבים לא־ידע איש על־מה דבר אליו כזאת: כי יש אשר חשבו כי־אמר אליו ישוע קנה־לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף ביד יהודה|מקור={{ברית חדשה|יוחנן|יג}}}} – העובדה שהכסף יועד לרכישת צורכי החג מסמנת שהסעודה התקיימה לפני ליל הסדר, יום לפניו לכל המאוחר.
בפרק י"ח (שם) נאמר: {{ציטוטון|ויהי בבקר השכם ויוליכו את־ישוע מבית קיפא אל־בית המשפט והמה לא נכנסו שמה למען אשר לא־יטמאו כי אם־יאכלו את־הפסח}} ובפרק י"ט (שם) כתוב: {{ציטוטון|ויהי כשמע פילטוס את־הדבר הזה הוציא את־ישוע וישב על־כסא המשפט במקום הנקרא רצפה ובלשונם גבתא: והעת ערב פסח וכשעה הששית.}} כלומר, משפטו של ישו התקיים בליל הסדר, וזבח הפסח טרם נאכל. ולפיכך הסעודה התקיימה קודם לכן.
כך גם כתוב ב[[חסרונות הש"ס]] במסכת סנהדרין{{הערה|{{בבלי|סנהדרין|מג|א|ללא=מסכת}}.}} {{ציטוטון|והתניא בערב הפסח תלאוהו לישו והכרוז יוצא לפניו מ' יום קודם שהוא יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח.}}, ואם תלוהו בערב הפסח, הייתה הסעודה קודם לכן.
 
חיזוק להשערה כי הסעודה האחרונה לא הייתה סעודת החג ניתן למצוא אצל מתי, בפרק כ"ד: {{ציטוטון|ויועצו יחדו לתפש את-ישוע בערמה ולהמיתו:. ויאמרו אך-לא בחג פן-תהיה מהומה בעם}} – כלומר הסעודה והתפיסה נעשו שניהם לפני ליל הסדר.
 
==טקס המיסה==
{{ציטוט|תוכן=ויעשׂוּ התלמידים כאשׁר ציוום ישׁוּעַ '''ויּכינוּ את הפּסח'''. '''ויהי בערב ויּסב''' עם שׁנים העשׂר. וּבאָכְלם ויֹאמר: 'אמֵן אוֹמר אני לכם, אחד מכּם ימסרני.' ויתעצבוּ מאוֹד ויחלוּ אישׁ אישׁ לֵאמֹר לוֹ: 'האנוֹכי הוּא אדוֹני?' ויען ויֹאמר: 'האישׁ אשׁר '''טבל עִמי את ידוֹ בּקערה''' הוּא ימסרני. הן בּן האדם הלוֹך יֵלֵך כּכּתוּב עליו, ואוֹי לאישׁ אשׁר על ידוֹ יִמסר בּן האדם. טוֹב לאישׁ ההוּא שׁלא נוֹלד.' ויען יהוּדה המוֹסר אוֹתוֹ ויֹאמר: 'רבּי, האני הוּא?' ויֹאמר אליו: 'אתה אמרת.' ויהי בּאָכְלם ויקח '''ישׁוּעַ את הלחם ויברך''' ויפרוֹס ויתן לתלמידים ויֹאמר: 'קחוּ ואכלוּ, זה הוּא גוּפי.' '''ויקח את הכּוֹס ויברך''' ויתן להם ויֹאמר: 'שׁתוּ ממנה כֻּלְּכֶם, כּי זה הוּא דמי, דם הבּרית החדשׁה הנשׁפּך בעד רבּים לסלִיחת חטאים. ואני אוֹמר לכם: לא אשׁתה מעתה מפּרי הגפן הזה עד היוֹם ההוּא אשׁר אשׁתה אוֹתוֹ עִמכם והוּא חדשׁ בּמלכוּת אבי.' ויהי '''אחרי קָרְאם את ההלל ויצאוּ''' אל הר הזיתים.|מרכאות=כן|מקור={{ברית חדשה|מתי|כו|19|30|תרגום=דעליטש}}}}
 
עיון בכתוב מראה שמדובר בסדר פסח מסורתי כפי שנחוג בתקופת בית המקדש : הכנת זבח הפסח בי"ד בניסן אחר הצהריים ובערב ( ט"ו בניסן ) התכנסות והסבה לסדר. ברכות על הלחם ( המצות ) והיין נעשית בכל ארוחת חג אך הטבלת הירקות נעשית רק בפסח . גם אמירת הלל בסוף הארוחה נעשית רק בסדר הפסח.
 
===הבשורה על-פי לוקס===
{{ישו}}
 
[[קטגוריה:ישו|סעודה האחרונה, ה-]]
[[קטגוריה:תאולוגיה נוצרית]]
[[קטגוריה:הסעודה האחרונה|*]]