הבדלים בין גרסאות בדף "חוק שיווי זכויות האישה"

 
==היסטוריה ותיקונים לחוק==
"חוק שיווי זכויות האישה תשי"א-1951", המקורי היה החקיקה הראשונה בנושא שיווי זכויות האישה בישראל. המטרות המוצהרות של חוק זה היו: להביא לידי כך שיחול דין ומשפט שווה וזהה לכל פעולה שתתבצע על-ידי נשים וגברים כאחד, ותחייב את שני המינים לאותם הזכויות והחובות (ובתוך כך דין שווה בדיני ירושה, עיזבון, קניין ואפוטרופסות על הילדים). כמו כן קבע החוק כי נדרש אישור האישה להתרת קשרי נישואין, בחוק זה היו מספר סייגים בתחומי הנישואים והגירושין, שנקבעו שיהיו בטיפול בתי הדין הרבניים.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/317_004.htm חוק שיווי זכויות האישה, אתר נבו.]}} בשנת [[1992]] הקימה הכנסת את הוועדה לקידום מעמד האישה, שקיבלה בשנת [[1996]] מעמד סטטוטורי והתפתחה ב[[1998]] לוועדה לרשות לקידום מעמד האישה במשרדב[[משרד ראש הממשלה]], מתפקיד ייעוצי בעיקרו לתפקיד ביצועי, ברשות המקיימת כוח אדם ומשאבים.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213k1m2_001.htm חוק הרשות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח-1998, אתר נבו.]}}
 
*תיקון 1 לחוק נקבענחקק בשנת [[1995]] תחת "חוקי הירושה תשכ"ה-1995". מטרת התיקון היה להביא לשיוויןלשוויון זכויות תחת חוקי הירושה והעיזבון, והרחבת הזכויות במעמד דין. זאת תוך הכללת מעמד וזכויות בת זוג נוספת, או [[ידועה בציבור]] לעיזבון מת תחתמתחת חוקי הירושה.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}} באותה השנה הקים [[נציב שירות המדינה]], בהתאם לתיקון מס' ‎ 7ל"[[חוק שירות המדינה (מינויים - ‎1959)"]], את האגף לקידום ושילוב נשים בנציבות שירות המדינה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221k1_001.htm חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959]}}
 
*תיקון 2 נקבענחקק בשנת [[2000]] תחת "חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס׳ 2) התש"ס-2000" וביקש לוודא שוויון מלא בין המינים לפי עקרונות [[מגילת העצמאות]] של [[מדינת ישראל]], תוך הרחבת זכויות האישה מהתחום המשפטי ובתחומים נוספים כמו: קיום בכבוד אנושי, עבודה, חינוך, השכלה, בריאות, דיור, איכות סביבה ורווחה חברתית. בנוסף נקבע כי לנשים קיימת זכות מלאה על גופן. בנוסף זכות להגנה מפני [[אלימות]], [[הטרדה מינית]], [[ניצול מיני]] וסחר גוף. בתחום הביטחון{{הערה|צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הביטחון האחרים}} נקבע כי לאישה זכות שווה למלא כל תפקיד. בתחום הציבורי{{הערה|הכולל: משרד ממשלתי, יחידותיו ויחידות הסמך, חברה עירונית, תאגיד או גוף ציבורי שהוקם בחוק, חברה ממשלתית}} נקבע לקבוע ייצוג הולם של נשים בוועדות המכרזים והמינויים למשרות ובדירוגים השונים בקרב ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה., זאת תוך קידום [[העדפה מתקנת]] לטובת נשיםלנשים.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}} בשנתבתיקון 2000זה נקבעהפך כיסעיף תמונה1 יועצתלסעיף לקידום1א, מעמדולפניו האישהבא בתחוםסעיף הרשותהצהרתי, המקומית.{{הערה|הקושר את החוק ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213_151.htm[הכרזת העצמאות]] (צעד דומה נעשה ב[[חוק הרשויותיסוד: המקומיותכבוד (יועצתהאדם לקידוםוחירותו]] מעמדוב[[חוק האישהיסוד: חופש העיסוק]]),: תש"ס-2000]}}חוק בשנתזה 2001מטרתו החילולקבוע אתעקרונות "ישיבתלהבטחת ועדהשוויון לקידוםמלא מעמדבין האישה ולשוויוןלבין מגדרי"האיש, שפועלברוח מידיהעקרונות פעםשבהכרזה עדעל היוםהקמת מדינת ישראל". כן נוספו לחוק סעיפים אחדים:
** סעיף 1ג בא להבטיח שחוק זה לא יפגע בזכויות יתר שניתנו לנשים: "הוראות חוק זה באות להוסיף על זכויות האישה לפי כל דין, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר, ולא לגרוע מהן". סעיפים נוספים באו להגן על האשה:
** סעיף 6א: "לכל אישה זכות מלאה על גופה; אין בהוראת סעיף זה כדי להתיר איסורים שנקבעו בדין".
** סעיף 6ב: "לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה מינית, ניצול מיני וסחר בגופה".
:בנוסף לכל הסעיפים הללו, אלה שבנוסח המקורי ואלה שנוספו בשנת 2000, שנועדו למנוע [[אפליה]] של נשים ובכך להבטיח להן שוויון זכויות, נוספו בשנת 2000 שני סעיפים המעודדים פעולה לשם הגברת השוויון:
* סעיף 1ב המתיר [[העדפה מתקנת]] של נשים.
* סעיף 6ג המחייב חתירה לייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים.
:בשנת 2000 נקבע כי תמונה יועצת לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213_151.htm חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס-2000]}} בשנת 2001 החילו את "ישיבת ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי" שפועל מדי פעם עד היום.
 
*בשנת [[2005]] נקבעונחקקו תיקונים 3-4 לחוק שיווי זכויות האישה. נקבעבעקבות כשמטרת[[החלטת התיקוניםהאו"ם להרחיב1325]], אתהתקבל הגופיםתיקון והוועדותמספר עליהם4 חללחוק, הציוויובו לתתסעיף 6ג1 הקובע כי: "בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, [[ראש ממשלת ישראל|ראש הממשלה]], [[שר]], [[סגן שר]] או [[מנהל כללי]] של [[משרד ממשלתי]] (להלן-גוף ממונה) יינתן ביטוי הולם לשניבנסיבות המיניםהעניין לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה". ובהםועדות אלה כוללות: הוועדה לקידום מעמד האישה לפי "[[חוק הרשות לקידום מעמד האישה]], התשנ"ח-1998", וועדותועדות ציבוריות (שחבריה נבחרי ציבור), צוות או וועדהועדה שנבחרה לצורך עיצוב מדיניות ציבורית בכל נושא לרבות חוץ וביטחון או מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני, בינלאומי, לרבות משא ומתן, חתימה על הסכם ביניים או שלום., ועדה שמינה סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי. כלומר, קביעה למתן ביטוי וייצוג הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בוועדות וצוותים ציבוריים שמונו על-ידי רה"מראש הממשלה, הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי. בנוסף נקבע כי כל גוף האחראי על הקמת וועדותועדות או צוותים יאלץ לדווח לרשות לקידום מעמד האישה בכנסת על המינויים וקביעתם לפני תחילת פעילות הוועדות, זאת תוך התחשבות בחוק ובצורך לנתינת ייצוג הולם לנשים בוועדות הציבוריות. כך שבמקרה והרשות לקידום מעמד האישה תחליט כי לא ניתן ייצוג הולם לנשים, הרשות תפנה לגוף הממנה ותפרט את עמדתה בנושא ולמה זה קרה. בנוסף נקבע כי הרשות תמסור דין וחשבון שנתי על המינויים ביחידתם לוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, ובו יפורט עמדת הרשות על הייצוג ההולם ואופן הטיפול בו לפי חוקי הרשות לקידום מעמד האישה.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}}
 
*תיקון 5 מאותה השנה נקבע תחת "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-2005" וקבע שאין לפגוע בהוראות שהתייחסו לנשים תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
 
*תיקון 6 משנת [[2007]] נקבענחקק תחת "חוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה), התשס״ח- 2007". מטרת התיקון היההייתה להבטיח בחינת השלכות מגדריות של חקיקה מוצעת עוד בתקופת הליכי החקיקה. כמו כן נקבע כי יש להגיש חוות דעת מגדריות על כל הצעת חוק וחקיקה אשר עתידות להיות להן או שיש להן השלכות על השוויון בין נשים לגברים. או הנוגעות לאחת מתחומי פעולתה של הרשות. ובתוך כך שעל הרשות לקידום מעמד האישה להגיש דין וחשבון הכוללים חוות דעת מגדרית טרם כל דיון המתנהל באחת מועדותמוועדות הכנסת בנושאי הצעות חוק וחקיקה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, אתר נבו.]}}
 
*תיקון 7 משנת [[2008]] תחת "חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2) התשי"א-1951" שם לו למטרה להבטיח איסוף, עיבוד ופרסום מידע סטטיסטי בנושאי מגדר בגופים הציבוריים. בתוך כך נקבע כי יש להסמיך לכל לשכה או גוף ציבורי, לרבות [[הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה]] עובד שיהיה אחראי על עיבוד ועריכת הנתונים הסטטיסטים. זאת תוך שילוב התייחסות למגדר וניסיון לבחינה ואבחנה של פעולות ונהלים שעלולים להיות בעלי ההשלכות המגדריות או עניינים שעלולים להיות להם השלכות מגדריות, בסייג לאם יש טעמים המצדיקים שלא לעשות זאת. בנוסף נקבע כי הלמ"ס יכיל בתחומי מחקריו גם מגדר ויפרסם אחת לשנה דין וחשבון שיכלול פעילות סטטיסטית המתייחסת למגדר.{{הערה|1=[https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSrNvAu-LSAhVkLsAKHU2EDigQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F17%2F3%2F220_3_1.rtf&usg=AFQjCNE3Pe45aJIZz36QfdwZjBXG6Ah4kg&sig2=o5hReKsIOnvJ5c9ivLxKNg חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2) התשי"א-1951]}} בנוסף באותה השנה נקבע החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_945.htm חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008]}}
 
*תיקון 8 נקבע בשנת [[2008]] ומטרתו הבטחת ציון שני שמות ההורים לילד בטפסים ובמסמכים הרשמיים, בסייג על ככל שהדבר ידוע לאותו אדם.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}}
 
*תיקון 9 נקבע בשנת [[2011]] תחת "חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה) התשע"א-2011". מטרת התיקון היההייתה לקדם את מימוש חובת הייצוג ההולם של נשים בוועדות בחוקי הרכבת הוועדות וההרכבים המדינתיים השונים. שהתווספו אליהם: ועדות החקירה של ביה"מבית המשפט העליון, וועדת הבדיקה הממשלתית. בנוסף נקבע כי לצורך מימוש חובת הייצוג הנשי בוועדות, הרשות לקידום האישה בכנסת תאגד תחתה מאגר קו"ח[[קורות חיים]] של נשים בעלות כישורים מתאימים שונים וזאת בהסכמתן ופנייתן לצורך הגשתןהגשת מועמדותן למרכיבי הוועדות הציבוריות השונות. כך שבמקרה וגוף הממונה על הרכבת ועדה ציבוריות לא הצליח לאתר אישה שתשתלב בוועדה, יפנה אותו גוף לרשות לקבלת רשימת מועמדות לבחינה.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}}
 
*תיקון 10 נקבע בשנת [[2014]] תחת "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3) התשע"ד-2014". מטרת התיקון לקבוע התייחסות לפי מין בפרסום המכרזים, במשרות למכרז, חקיקת מינוי, חוזה, שכר ונושאי משרה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996]}}
 
===תיקונים לחוק===
החוק עבר תיקונים אחדים במהלך השנים. התיקון העיקרי לחוק נעשה בשנת 2000,{{הערה|שם=ת2000}} ובו הפך סעיף 1 לסעיף 1א, ולפניו בא סעיף הצהרתי, הקושר את החוק ל[[הכרזת העצמאות]] (צעד דומה נעשה ב[[חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו]] וב[[חוק יסוד: חופש העיסוק]]): "חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האישה לבין האיש, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". כן נוספו לחוק סעיפים אחדים:
* סעיף 1ג בא להבטיח שחוק זה לא יפגע בזכויות יתר שניתנו לנשים: "הוראות חוק זה באות להוסיף על זכויות האישה לפי כל דין, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר, ולא לגרוע מהן". סעיפים נוספים באו להגן על האשה:
* סעיף 6א: "לכל אישה זכות מלאה על גופה; אין בהוראת סעיף זה כדי להתיר איסורים שנקבעו בדין".
* סעיף 6ב: "לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה מינית, ניצול מיני וסחר בגופה".
 
בנוסף לכל הסעיפים הללו, אלה שבנוסח המקורי ואלה שנוספו בשנת 2000, שנועדו למנוע [[אפליה]] של נשים ובכך להבטיח להן שוויון זכויות, נוספו בשנת 2000 שני סעיפים המעודדים פעולה לשם הגברת השוויון:
* סעיף 1ב המתיר [[העדפה מתקנת]] של נשים.
* סעיף 6ג המחייב חתירה לייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים.
 
בשנת [[2005]], בעקבות [[החלטת האו"ם 1325]], התקבל תיקון מספר 4 לחוק.
הסעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האשה המתוקן קובע כי:
"בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, [[ראש ממשלת ישראל|ראש הממשלה]], [[שר]], [[סגן שר]] או [[מנהל כללי]] של [[משרד ממשלתי]] (להלן-גוף ממונה) יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה".
 
==התייחסות לחוק במערכת המשפט==