הבדלים בין גרסאות בדף "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון"

הוספת מידע ועדכון כולל פירוט מבני ומטרות ופעולות, הגהה, ניסוח, הרחבה, עריכה, עדכון
מ (הסרת פרמטרים מיותרים בתבנית:כלכליסט (דיון))
(הוספת מידע ועדכון כולל פירוט מבני ומטרות ופעולות, הגהה, ניסוח, הרחבה, עריכה, עדכון)
'''רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון'''  היא רשות הפועלתעצמאית במסגרת [[משרד האוצר]], ואחראיתשאחראית להסדרה ולפיקוח בתחומי שירותים פיננסיים ב[[ישראל]]  ובפרט בשוק ה[[ביטוח]],החיסכון ה[[פנסיה|הפנסיוני]], ,ה[[חיסכוןביטוח]] ו[[קופתוהשירותים גמל|קופותהפיננסיים הגמל]]המוסדרים. תפקידי הרשות, על פי חוק, הם להגן ולשמור על עניינם של המבוטחים והחוסכים, להבטיח את יציבותם של הגופים המוסדיים כדי שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ציבור לקוחותיהם, לקדם תחרות ולעודד חדשנות טכנולוגית.
 
הרשות הוקמה ב-[[1 בנובמבר]]  [[2016]], בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016.{{הערה|[http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=4A49CqZQMS1fP4a9tebtorQ07tKC5XgQxPoxDx1Jq2Y%3d[רשות חוקשוק הפיקוחההון עלביטוח שירותיםוחיסכון#cite פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016note-1|<sup>[1], ס"ח 2582 מ-21 באוגוסט 2016}} </sup>]] עד למועד זה פעלה הרשות כאגף במשרדבמ[[משרד האוצר|שרד האוצר]] - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בראש הרשות עומדת  [[דורית סלינגר]], שקודם לכן עמדה בראש האגף.
 
הגופים הפיננסים הנמצאים בפיקוח הרשות:
*חברות לניהול [[קרן פנסיה|קרנות פנסיה]]
*חברות לניהול [[קופת גמל|קופות גמל]] ו[[קרן השתלמות|קרנות השתלמות]]
*[[חברת ביטוח|חברות ביטוח]], [[סוכן ביטוח|סוכני ביטוח]]
*גופים המפעילים [[חיסכון|תוכניות חיסכון]] (פיקוח חלקי; [[בנק ישראל]] מפקח גם הוא).
 
*·        חברות לניהול  [[קרן פנסיה|קרנות פנסיה]]
בשנים האחרונות ישנה ביקורת ציבורית נרחבת על עודף רגולציה בשוק ההון בישראל וריבוי רגולטורים.{{מקור}} במקביל הפעילות בשווקים הפיננסיים בישראל הצטמצמה בצורה משמעותית.
 
*·        חברות לניהול  [[קופת גמל|קופות גמל]]  ו[[קרן השתלמות|קרנות השתלמות]]
 
*·        [[חברת ביטוח|חברות ביטוח]],  [[סוכן ביטוח|סוכני ביטוח]]
 
·        חברות ויחידים הפועלים בתחום השירותים הפיננסיים המוסדרים
 
== מטרות ופעולות של הרשות==
'''שמירה על ענייני הצרכנים:'''
הרשות נועדה להבטיח את הביטחון הפיננסי של צרכני השירותים הפיננסיים במדינת ישראל. הדבר מתבצע באמצעות שמירה על יציבות המוסדות על מנת שיעמדו בהתחייבויותיהם וכן שמירה על יציבות המערכת הפיננסית כולה. הרשות מפקחת על כל עסקי ביטוח הנעשים בישראל. הפעולות המפוקחות הן רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, פיקוח על תוכניות הביטוח. כאשר ענפי הביטוח העיקרים הם [[ביטוח פנסיוני]] ו[[ביטוח כללי]].
 
רשות שוק ההון קמה בכדי להבטיח ולשמור על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים, וכן על הביטחון הפיננסי של צרכני השירותים הפיננסיים במדינת ישראל. לשם כך, הרשות מפקחת על יציבות הגופים במטרה לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ציבור לקוחותיהם. הרשות פועלת לקידום התחרות במערכת הפיננסית, במיוחד בשוק ההון, הביטוח והחיסכון, ולעידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים על ידה.
 
'''פיקוח על תחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני:'''
 
רשות שוק ההון מפקחת על תחום הביטוח בישראל. הרשות אמונה על רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, פיקוח על תכניות ביטוח, מקרי ביטוח ותביעות. ענפי הביטוח העיקרים הם [[ביטוח פנסיוני]], [[ביטוח כללי]] וביטוח בריאות.
 
 '''פיקוח על תחום השירותים הפיננסיים המוסדרים:'''
 
בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, רשות שוק ההון מפקחת על תחום השירותים הפיננסים (מתן אשראי, שירות בנכס פיננסי, אגודות אשראי והנפקת כרטיסי אשראי). הרשות אמונה על הרישוי והפיקוח חברות והיחידים הפועלים בתחום.
 
 '''הגברת מודעות:'''
 
רשות שוק ההון פועלת להגברת המודעות הציבורית להתנהלות פיננסית מושכלת ולמוצרים הפיננסים העומדים לרשותם בתחום הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. במסגרת זו פועלת ברשות יחידה לחינוך פיננסי האמונה על שיפור האוריינות הפיננסית של הציבור באמצעות פעילות שטח ואמצעים דיגיטליים כמו אתר 'האוצר שלי' הכולל מידע פיננסי פשוט ונגיש.[http://haotzarsheli.mof.gov.il/] כמו כן, הרשות מעמידה בידי הציבור מספר כלים כמו מנוע לאיתור חסכונות אבודים, מנוע לאיתור פוליסות ביטוח ומחשבוני השוואת ביטוחי בריאות, דירה ורכב.
 
'''פניות ציבור:'''
 
רשות שוק ההון מוסמכת לברר תלונות ציבור בענייני ביטוח, גמל ופנסיה, על התנהלות חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. בירור תלונות הציבור נועד לסייע לפונים, ככל שניתן, במיצוי זכויותיהם מול הגופים המפוקחים, להגביר את האכיפה על גופים אלו, לסייע בגיבוש מדיניות הפיקוח בנוגע ליחסים שבין הגופים המפוקחים לבין הצרכנים ולאתר ליקויים מערכתיים בשוקי הביטוח, הפנסיה והגמל.
 
'''קביעת מדיניות החיסכון:'''
 
כמורשות כןשוק הרשות פועלת להגברת המודעות הציבורית למוצרים הפיננסים הקיימים ולהוגנות ושקיפות של הגרומים הפועלים בתחום הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. הרשותההון עוסקת בקביעת מדיניות העידוד לחיסכון והתאמתה לצורכי המשק הלאומי והציבור. הפועל היוצא לכך הוא במסגרת הפיקוח וההסדרה של תוכניותמוצרי החיסכון, הפנסיוני; קופות הגמל, קופות הביטוח וקרנות הפנסיה.
 
'''ייזום שינוי מוסדי בשוק ההון'''
 
הרשות אחראית גם על ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל, באמצעות חקיקה, הסדרה ושיתוף פעולה עם האגפים השונים במשרד האוצר ורשויות נוספות כגון:  [[בנק ישראל]],  [[הרשות לניירות ערך|רשות ניירות ערך]],  [[הבורסה לניירות ערך]], במטרה לשפר, לגוון ולשכלל את שוק ההון הסחיר והלא סחיר.
 
הרשות פועלת בתאום ושיתוף פעולה עם גופים נוספים האחראים להסדרת התחום הפיננסי בישראל, בהם  [[המפקח על הבנקים]],  [[רשות ניירות ערך]]  ו[[הממונה על ההגבלים העסקיים]].
 
== מבנה ארגוני ==
חטיבת הביטוח - מרכזת את כל מוצרי הביטוח, למעט מוצרי ביטוח פנסיוני: רכוש, חבויות, בריאות, סיעוד. כמו כן, אחרית על ביקורת, פניות הציבור של כלל רשות שוק ההון וביקורת סוכני ביטוח.
 
חטיבת הפיננסים -  אחראית על תחום השירותים הפיננסים המוסדרים, נושא ההשקעות ושוק ההון.
 
חטיבת החיסכון פנסיוני - אחראית על תחום החיסכון הפנסיוני ובכלל זה הסדרה, ביקורות, טיפול בפניות הציבור ופיקוח על יועצים פנסיונים, משווקים פנסיונים ומסלקה פנסיונית.
 
פיקוח וניהול סיכונים
כמו כן הרשות פועלת להגברת המודעות הציבורית למוצרים הפיננסים הקיימים ולהוגנות ושקיפות של הגרומים הפועלים בתחום הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. הרשות עוסקת בקביעת מדיניות העידוד לחיסכון והתאמתה לצורכי המשק הלאומי והציבור. הפועל היוצא לכך הוא במסגרת הפיקוח וההסדרה של תוכניות החיסכון, קופות הגמל, קופות הביטוח וקרנות הפנסיה.
 
אקטואריה וחשבונאות - הסדרה של הוראות הנוגעות לבניית מוצרים וקביעת מחירם, בשיתוף מחלקות המוצר. ביצוע מחקרים אודות תמותה ואריכות ימים, להם השפעה על שוק הפנסיה והביטוח במקביל לבחינת סוגיות הקשורות ביציבות חברות הביטוח והיכולת שלהן לעמוד בהתחייבויות כלפי המבוטחים. מחלקת חשבונאות אחראית להסדרה ואכיפה של כללי הדיווח והגילוי לציבור במסגרת הדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים, אשר מהווים אמצעי עיקרי לפיקוח על יציבות הגופים ופעילותם.
הרשות אחראית גם על ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל, באמצעות חקיקה, הסדרה ושיתוף פעולה עם האגפים השונים במשרד האוצר ורשויות נוספות כגון: [[בנק ישראל]], [[הרשות לניירות ערך|רשות ניירות ערך]], [[הבורסה לניירות ערך]], במטרה לשפר, לגוון ולשכלל את שוק ההון הסחיר והלא סחיר.
 
חטיבות מטה – משפטית, משאבי אנוש, דוברות ומחקר
הרשות פועלת בתאום ושיתוף פעולה עם גופים נוספים האחראים להסדרת התחום הפיננסי בישראל, בהם [[המפקח על הבנקים]], [[רשות ניירות ערך]] ו[[הממונה על ההגבלים העסקיים]].
 
==ראשי האגף והרשות==
 
== קישורים חיצוניים ==
* [http://mof.gov.il/hon אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון], באתר משרד האוצר
* [https://www.facebook.com/RashutShukHahon/ עמוד הפייסבוק של רשות שוק ההון]
* רותם סלע, [http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/395/056.html ראש הממשלה: "יש עודף רגולציה. הגענו למצב שבו רגולטור אחד נלחם בשני"], באתר מעריב, 14 באוגוסט 2012
* האוצר שלי - אתר העוסק בחינוך פיננסי ומופעל על ידי רשות שוק ההון
* {{כלכליסט|אמנון לורך|בין רגולציה להלאמה|3590610|17 בדצמבר 2012}}
* [https://pe.cma.gov.il/ מערכת פניות הציבור של רשות שוק ההון]
* [http://www.tase.co.il/Heb/NewsandEvents/PRArchive/2013/Pages/PR_20130513.aspx מנכ"לית הבורסה אסתר לבנון: אגף שוק ההון באוצר מפלה את השוק הישראלי ומעודד מוסדיים להשקיע את כספי החוסכים בחו"ל], אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב, 13 במאי 2013
* [https://itur.mof.gov.il/#/main/landing הר הכסף] - מנוע חיפוש לאיתור כספים אבודים המופעל על ידי רשות שוק ההון
* [https://harb.cma.gov.il/ הר הביטוח] - מנוע חיפוש לאיתור ביטוחים המופעל על ידי רשות שוק ההון
* [http://dira.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח דירה] המופעל על ידי רשות שוק ההון
* [http://car.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח רכב] המופעל על ידי רשות שוק ההון
* [http://briut.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח בריאות] המופעל על ידי רשות שוק ההון
 
{{מוסדות ממשלתיים בישראל}}
משתמש אלמוני