הבדלים בין גרסאות בדף "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון"

מ
שינוי מידע על מחלקת אקטואריה
(תמונה)
מ (שינוי מידע על מחלקת אקטואריה)
פיקוח וניהול סיכונים
 
אקטואריה וחשבונאות - הסדרהמחלקות האקטואריה והחשבונאות נותנות שירותי ייעוץ למחלקות הרשות השונות. האקטוארים עוסקים בהסדרה של הוראות הנוגעות לבניית מוצרים וקביעת מחירם, בשיתוף מחלקותהמחלקות המוצרהשונות. ביצועבנוסף, מחקריםהאקטוארים אודותמבצעים תמותה ואריכות ימים,מחקרים להם השפעה על שוק הפנסיה והביטוח, במקביל לבחינת סוגיות הקשורות ביציבות חברות הביטוח והיכולת שלהןויכולתן לעמוד בהתחייבויות כלפי המבוטחים. מחלקת חשבונאות אחראית להסדרה ואכיפה של כללי הדיווח והגילוי לציבור במסגרת הדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים, אשר מהוויםשמהווים אמצעי עיקרי לפיקוח על יציבות הגופים ופעילותם.
 
חטיבות מטה – משפטית, משאבי אנוש, דוברות ומחקר
41

עריכות