Difference between revisions of "פרקליטות המדינה"

(קציבת קדנציות ושמות מנהלי המחלקות בפרקליטות המדינה)
ישנם ארבעה משנים לפרקליט המדינה המשנה לעניינים פליליים, המשנה לעניינים אזרחיים, המשנה לתפקידים מיוחדים והמשנה לאכיפה כלכלית, כהונתם של המשנים לפרקליט המדינה קצובה ל-8 שנים.
 
'''המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים עו"ד שלמה (מומי) למברגר'''
 
המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים החל משנת 2017 הוא עו"ד שלמה (מומי) למברגר.
 
המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים עוסק בתחום המשפט הפלילי, בנושאים בעלי השלכות רוחב משמעותיות ובהנחיה המקצועית הניתנת בתחום הפלילי לכלל היחידות הפליליות בפרקליטות: שבעת מחוזות הפרקליטות ויחידות המטה בחטיבה הפלילית: המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, המחלקה הכלכלית, המחלקה לחקירות שוטרים, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, יחידת עררים, יחידת עיכוב הליכים ויחידת הסייבר. בנוסף, מנחה המשנה לעניינים פליליים גופי תביעה נוספים בתחום הפלילי. ​​​
* השתתפות בקבלת החלטות בתיקים פליליים רגישים, ביחד עם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
 
'''המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים עו"ד אורית קוטב.'''
 
המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים החל משנת 2016 היא עו"ד אורית קוטב.
 
המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים מרכזת את עבודת המטה בפרקליטות האזרחית ועוסקת במגוון סוגיות אזרחיות, מכל תחומי המשפט האזרחי, בעיקר בשאלות בעלות השלכות רוחב משמעותיות. המשנה מובילה התווית מדיניות רחבה בנושאים אזרחיים אשר עולים מחיי "היום יום" של הפרקליטות האזרחית ומסדר היום הציבורי בכלל.​
המשנה לעניינים אזרחיים אחראית על ההנחיה המקצועית בתחום האזרחי לכלל היחידות האזרחיות בפרקליטות: ששת מחוזות הפרקליטות ויחידות המטה בחטיבה האזרחית: המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, המחלקה הפיסקאלית, המחלקה למשפט העבודה והיחידה לאכיפה אזרחית.
 
'''המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית עו"ד יהודה שפר'''
 
המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית החל משנת 2010 הוא עו"ד יהודה שפר.
 
המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ​עומד בראש המטה לאכיפה כלכלית משולבת שהוקם בשנת 2010 בפרקליטות המדינה. מטרת העל של המטה לאכיפה כלכלית משולבת הינה להגביר את אפקטיביות האכיפה על ידי הפרקליטות, באמצעות חוליות אכיפה כלכלית במחוזות הפרקליטות, ובאמצעות הרפרנטים המקצועיים ביחידות הפרקליטות השונות.
* פיתוח שיתוף הפעולה עם יחידות בפרקליטות ועם גורמים מחוץ לפרקליטות.
 
'''המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים עו"ד נורית ליטמן'''
 
המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים החל משנת 2017 היא עו"ד נורית ליטמן.
 
המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים עוסק בתחום המשפט הפלילי בעבירות ובנושאים הנוגעים לביטחון המדינה, להם השלכות רוחב משמעותיות. בכלל זה אמון המשנה לתפקידים מיוחדים על האכיפה בעבירות נגד ביטחון המדינה ובליווי מקצועי בתיקים ביטחוניים רגישים, בשיתוף עם צה"ל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ).
64

edits