הבדלים בין גרסאות בדף "ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם"

 
בתלמוד מבואר{{הערה|{{בבלי|ברכות|נט|א}}}} כי בניגוד לראיית תופעות טבע מיוחדות אחרות כמו הרים וימים וכדומה בהן שייכת רק [[ברכת עושה מעשה בראשית]] ולא כוחו וגבורתו מלא עולם (לפי שאלו תופעות מקומיות ואינן "מלאים עולם" – רש"י), בראיית התופעות הנ"ל שייכים שני הברכות: עושה מעשה בראשית ושכוחו וגבורתו מלא עולם. רש"י מבאר שבכל אחד ממקרים אלו יש לברך את שתי הברכות גם יחד. אך ראשונים אחרים מפרשים שכוונת הגמרא לומר שבמקרים אלו ניתן לברך כל אחת מברכות אלו, איזו מהן שירצה.{{הערה|[[תוספות]] שם ד"ה רבא; [[רא"ש]] ברכות פרק ט סימן יג; [[רמב"ם]] הלכות ברכות, פרק י הלכה יז, אך מדבריו נראה שישנה עדיפות לברך על תופעות אלו ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם.}} כדעה זו נפסק בשולחן ערוך.
 
ביחס לכל התופעות המוזכרות במשנה דעת רוב האחרונים שאין לברך אלא בשיעור הזמן של [[תוך כדי דיבור]] אך לא לאחר מכן, כך למשל על ברקים ורעמים יש לברך רק אם לא עבר זמן שיעור כדי דיבור מאז ששמע קול הרעם או ראה את הברק וכיוצא בזה.
 
==הברכה על ברקים ורעמים==