הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

מ
ניסוח, הגהה
מ (הוספת קישור לתזרים מזומנים)
מ (ניסוח, הגהה)
'''תקן חשבונאות מספר 5''' הוא [[תקן חשבונאות|תקן חשבונאי]] ישראלי העוסק בטיפול החשבונאי ב[[מלכ"ר]]ים. תקן ישראלי זה, אשר נכתב על ידי [[המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות]], יצא לאור בשנת 1999 והוא כולל תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס' 69 [[לשכת רואי חשבון בישראל]] שיצא לאור שנתיים קודם לכן. המוסד פרסם נוסח משולב של גילוי הדעת יחד עם התקן, וערך זה סוקר את הנוסח המשולב (להלן - "התקן").
 
התקן מגדיר מהו [[מלכ"ר]] וכן מונחים בסיסיים אחרים, בהם "נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה" ו-"הגבלה בעלת אופי זמני". בהמשך מציין התקן אילו דוחות נדרשים מלכ"רים להפיק, אופן סיווג הנכסים והתחייבויות בדוחות אלו ו[[בסיס דיווח|בסיס הדיווח]]. בנוסף, התקן מתייחס לנכסים המתקבלים ללא תמורה, תרומות [[אנונה (תשלום)|אנונה]], מסים, [[דו"חות מאוחדים|דוחות כספיים מאוחדים]] ועסקאות עם צדדים קשורים.
 
== דוחות כספיים ==
התקן אינו מתייחס לשאלת חובת הדיווח, ומשאיר אותו בידי המחוקק אשר קובע ב[[חוק העמותות|חוק העמותות, תש"ם-1980]] מי חייב בהגשת דוחות כספיים. התקן למעשה קובע כיצד יש לערוך את הדוחות הכספיים - עבור מלכ"רים החייבים בהגשה על פי החוק האמור. התקן קובע אילושהדוחות דוחותשייכללו יכללוהם:
# [[מאזן]]
# [[דוח על הפעילויות]] (מקביל ל[[דוח רווח והפסד]])
# [[דוח על השינויים בנכסים נטו]] (מקביל ל[[דוח על השינויים בהון העצמי]])
# [[דוח על תזרימי המזומנים]]
ומציין כי יש להגיש את הדוחות הכספיים בצירוףביחד עם הביאורים, בדומה לדוחות כספיים של [[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]].
 
== מבנה הדוחות הכספיים ==
** '''נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע''' - שווה ערך ל[[עלות מופחתת|עלות המופחתת]] של ה[[רכוש קבוע|רכוש הקבוע]] ב[[מאזן]].
 
במילים אחרות, יתרת הנכסים נטו מאפשרת לקוראי הדוח להבין מהןמהם משאבי המלכ"ר, האם הוקצו לשימוש מסוים ומהי יתרת הנכסים נטו שטרם נוצלה (נכסים נטו שלא יועדו על ידי המלכ"ר).
 
=== דוח על הפעילויות ===
הדוח על הפעילויות הוא [[דוח רווח והפסד]] אשר מציג את ההכנסות מתרומות והקצבות לעומת הוצאות הפעלה, הנהלה ומימון של המלכ"ר, על מנת שקוראי הדוח יוכלו להבין את פעילות העמותה בשנת הדוח.
 
תרומות שהוגבלו אינן נכללות בהכנסות מתרומות, אלא רק במאזן ובדוח על השינויים בנכסים נטו. רק בעת ביטול ההגבלה ("שחרור"), יירשמו הכנסות בסעיף מיוחד בשם "הכנסות מהגבלות ששוחררו".
 
לעניין שירותים המתקבלים ללא תמורה, נדרש המלכ"ר לתת ביטוי לשירותים אלו על ידי רישום [[הכנסה]] ו[[הוצאה כספית|הוצאה]], כגון "הכנסות מתרומות בשווה כסף" כנגד סעיף הוצאות מתאים, למשל "שירותים מקצועיים".