הבדלים בין גרסאות בדף "שלוש השבועות"

הוסרו 615 בתים ,  לפני שנה
מה?! מיד אתקן את הקישורים
מ
(מה?! מיד אתקן את הקישורים)
{{פירוש נוסף|נוכחי='''שְבוּעוֹת''' שנלמדו מספר [[שיר השירים]]|אחר="'''שלושת השָבועות'''", התקופה שבין י"ז בתמוז לתשעה באב|ראו=[[ימי בין המצרים]]}}
'''שלוש ה[[שבועה (יהדות)|שְׁבוּעוֹת]]''' הוא כינוי שהטביעמקובל האדמולדברי חז"ר רביל ב[[יואלתלמוד טייטלבויםבבלי|תלמוד הבבלי]] מסאטמר לשלוש מתוךועוד, ששהעוסקים שבועותבשבועות שהשביע [[אלוהים (יהדות)|אלוהים]] את ישראל ואת אומות העולם,. לפי [[חז"ל]]חלק ב[[תלמוד בבלי|תלמוד הבבלי]] ועוד. שלושתמהפרשנויות, השבועות הן: '''שלא יעלו בחומה''' - איסוראוסרות על עם ישראל לעלות בצורה מאורגנת ל[[ארץ ישראל]],. לפיהמושג חלקעומד מהפרשנויות;בלב '''שלאהמחלוקת למרודהדתית באומות''';בין קבוצות [[יהדות אורתודוקסית|דתיות]] [[אנטי ציונות|אנטי ציוניות]], כגון [[חסידות סאטמר]], '''שלאהנוהגות לדחוקלהציג את הקץ'''המדרש -כראיה שלאתאולוגית לעשותכנגד פעולותה[[ציונות]] אנושיותוהקמת להחשת[[מדינת הגאולהישראל]], לפילבין חלקקבוצות מהפרשנויות[[ציונות דתית|דתיות-ציוניות]] הסבורות שאין כיום לשבועות תוקף מחייב.
 
את הכינוי הטביע על ידי קריאת מאמרו בשם "שלוש השבועות" שבו הביע את פרשנותו על השבועות, ובכך הפך את השבועות למושג שעומד בלב המחלוקת התאולוגית בין הקבוצות ה[[יהדות אורתודוקסית|דתיות]] ה[[אנטי ציונות|אנטי ציוניות]], כגון [[חסידות סאטמר]] ו[[נטורי קרתא]], הנוהגות להציג את המדרש כראיה תאולוגית כנגד ה[[ציונות]] והקמת [[מדינת ישראל]], לבין קבוצות [[ציונות דתית|דתיות-ציוניות]] הסבורות שאין כיום לשבועות תוקף מחייב.
 
==המקור לשבועות==
וכן בדוד הוא אומר [שמואל א כו,יט: ועתה ישמע נא אדני המלך את דברי עבדו: אם ה' הסיתך בי ירח מנחה ואם בני האדם ארורים הם לפני ה’] כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים'; וכי מי אמר לו לדוד "לך עבוד אלהים אחרים"? אלא לומר לך: כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים.'
רבי זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה, דבעא למיסק לארץ ישראל, דאמר רב יהודה: כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר (ירמיהו כז כב) בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה' [והעליתים והשיבתים אל המקום הזה]. ורבי זירא? ההוא - בכלי שרת כתיב. ורב יהודה? כתיב קרא אחרינא: (שיר השירים ב ז) השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה [אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ]. ורבי זירא? ההוא - שלא יעלו ישראל בחומה. ורב יהודה? 'השבעתי' אחרינא כתיב. ורבי זירא?
ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר: שלש שבועות הללו למה? - '''אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם''', ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי'''.
ורב יהודה? - אם תעירו ואם תעוררו כתיב. ורבי זירא מיבעי ליה לכדרבי לוי,
דאמר: שש שבועות הללו למה? תלתא - הני דאמרן; אינך: שלא יגלו את הקץ, '''ושלא ירחקו את הקץ''', ושלא יגלו הסוד לאומות העולם.
'בצבאות או באילות השדה' - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה – מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה.|מקור={{בבלי|כתובות|קי}}- {{בבלי|כתובות|קיא|ללא=שם}}}}
 
* הרב [[מנחם מנדל כשר]], [http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/daat-2.htm דעת תורה על השבועה שלא יעלו ישראל בחומה לא"י]
* קישורים לספרים הדנים בג' השבועות מצד המתנגדים לציונות, מתוך האתר נטרונא, [http://www.truetorahjews.org/hebrewbooks דעת תורה על השבועות שלא יעלו ישראל בחומה לא"י]
*הרב יעקב זיסברג '''נפש עדה''', "[http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/atsmaut-2.htm|עצמאות ישראל בארצו - מצווה או עצה?]"{{קישור שבור|5.03.2018}}
*יצחק קראוס, "[http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=35|שלוש השבועות כיסוד משנתו האנטי ציונית של ר' יואל טייטלבוים]"{{קישור שבור|5.03.2018}}
*[http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=2893340&forum_id=771 שלוש השבועות בזמננו], אשכול בפורום "עצור כאן חושבים" מפורומי האתר [[בחדרי חרדים]]
*[http://www.truetorahjews.org/images/efesbiltecha.pdf אפס בלתך גואלנו], בהוצאת נטרונא