הבדלים בין גרסאות בדף "ביטול איסור לכתחילה"

 
ה[[נו"ב|נודע ביהודה]]<ref>כו ד"ה ועכ"פ.</ref> כתב שכן דעת רוב הפוסקים. כך כתבו [[גרש"ק|רבי שלמה קלוגר]]<ref>שו"ת אלף לך שלמה יו"ד, קמו.</ref>, [[ערוך השולחן]]<ref>יורה דעה, צט, כז.</ref>, ו[[תורת חסד]] (או"ח, כח, ח). הרב פפויפר<ref>קיצוש"ע תערובות, ח, א הערה 3.</ref> כתב שנראה שזו מסקנת רבותינו האחרונים.
כך פסק ה'''חתהחת'''<ref>חו"מ כב ד"ה אמנם אע"ג. עיינו בדבריו על או"ח, קכט ד"ה ומ"ש פמ"ג וביו"ד שיט סוף ד"ה ועתה אחזה.</ref> אך הוסיף והסביר שנחלקו דווקא בתערובת לח בלח, אבל בתערובת יבש ביבש לכולי עלמא נחשב האיסור לאיסור דאורייתא<ref>מכיוון שבביטול איסור בתערובת לח בלח הוי כמבער איסור מהעולם, מה שאין כן בביטול יבש ביבש.</ref>. כך כתבו גם ה'''[[מהר"ץ חיות|מהרי"ץ חיות''']] (יומא סז:) ה'''נו"ב''' (מה ד"ה שלישית. הובא בפת"ש, צט ג להלכה) ו'''ערוה"ש''' (צט כז).
 
==פרטי דינים==