אידיאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון – הבדלי גרסאות

 
הספר מורכב מארבעה חלקים:
#רקע תאורטי - מציג את ארבעת המודלים המרכזיים שפותחו לניתוח של קבלת החלטות בבתי משפט: המודל הלגאלי, המודל האטיטודונלי, מודל הבחירה הרציונלית והגישה הנאו-מוסדית. במבוא מובהרות הפרדיגמות המחקריות שמהן נובע כל מודל ואהביקורותוהביקורות המרכזיות עליו ומוסברים המודלים ששימשו בסיס לספר.
#השערות המחקר ושיטת המחקר -
#ממצאים אמפיריים -
36,793

עריכות