אידיאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון – הבדלי גרסאות

#השערות המחקר ושיטת המחקר - מוצגות שתי השערות מחקר לגבי קבלת החלטות בבית המשפט הישראלי: האטיטודונלית והנאו-מוסדית.
#ממצאים אמפיריים - ביחס לכל אחד משלושת תחומי המחקר (חופש דת, מאבק בטרור והזכות לבחור ולהיבחר) מובאת סקירה היסטורית וספרותית קצרה, פירוט השינויים שבוצעו בחקיקה, ומוצגים המחקרים האמפירים על השפעת החקיקה והשפעת הערכים על הכרעות השופטים.
#סיכום והשוואה בין תוצאות המחקר -.
 
בנוסף, הספר פותח דיון תאורטי המבקר את המודל האטיטודונלי ואת תפיסתו הצרה של מושג החוק. על בסיס הביקורת התאורטית הונחו יסודות לפיתוח של מדד חדש, המהווה פיתוח מקורי של תאוריה נאו-מוסדית ונועד למדוד ולהשוות התנהגות אטיטודונלית בבתי משפט עליונים.
36,793

עריכות