הבדלים בין גרסאות בדף "עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון"

 
הברייתא הראשונה אומרת:
:{{ציטוט|תוכן=למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה, מצאו אלו וקידשום, אבל ראשונות בטלו משבטלה הארץ.|מקור={{בבלי|שבועות|טז|א}}}}
בהתאם לכך, מימי בית שני ואילך רק בערים שקודשו מחדש בימי בית שני חל דין מוקפות חומה מימות יהושע בן נון.
 
הברייתא השנייה טוענת להפך:
:{{ציטוט|תוכן=וכי אלו בלבד היו? והלא כבר נאמר: "ששים עיר כל חבל ארגוב... כל אלה ערים בצורות"? אלא למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו ומנאום. ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון, כל מצות הללו נוהגות בה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא.|מקור={{בבלי|ערכין|לב|ב}}}}
 
ה[[רמב"ם]] פוסק בהלכות שמיטה ויובל לפי הברייתא הראשונה{{הערה|{{רמב"ם|זרעים|שמיטה ויובל|יב|טו}}}}: