Difference between revisions of "צבוע נקוד"

→‎רבייה: ניסחתי מחדש מידע מעניין ומאוד לא טריוויאלי, תוך היצמדות רבה יותר למקור (Animal Diversity Web, מופיע ברשימת הקישורים החיצוניים).
(→‎רבייה: ניסחתי מחדש מידע מעניין ומאוד לא טריוויאלי, תוך היצמדות רבה יותר למקור (Animal Diversity Web, מופיע ברשימת הקישורים החיצוניים).)
הגורים הזכרים עוזבים את הלהקה כשהם מגיעים לבגרות מינית כדי למנוע קירבה בין קרובי משפחה. הם מצטרפים ללהקות חדשות, שם הם מתחילים בתחתית המעמד החברתי, אך מעמדם יכול לעלות בהמשך.
 
ה[[היריון]] אורך בדרך כלל 4 חודשים ובסוף נולדים 1 עד 4 גורים, כשבדרך כלל נולדים שניים. כשהפתח מתרחב, נוצר גם פצע שלוקח לו מספר שבועות להחלים. הגורים נולדים במשקל 1-1.6 ק"ג ויונקים עד גיל 14–18 חודשים. נקבות יכולות להמליט כל 11 עד 21 חודשים. נקבותאף במעמדכי גבוהכל יותרהנקבות ממליטות גורים, נקבות אלפא נכנסות להריון מוקדםבגיל צעיר יותר, בעודןובמרווחי צעירותזמן וגמישותקצרים יותר, מפניבין שהןהיריון נמצאותלהיריון, בכושרושיעור גופני טובגבוה יותר. כלמצאצאיהן מגיעים לבגרות. היתרונות הללו מועברים גם לצאצאיהןלבנותיהן. הסיבהההצלחה לכךהמוגברת היאשל שלנקבותנקבות במעמדהאלפא גבוהבהעמדת ישצאצאים נגישותובגידולם למזוןנובעת טובככל הנראה מהמזון הרב יותר שעומד לרשותן. בנוסף, נקבתנראה צבועשצבוֹעות במעמד גבוה ממליטהממליטות יותר זכרים מנקבות.
 
צבוע נקוד חי בממוצע כ-20 שנה. הפרט הידוע כזקן ביותר חי בשבי, והוא בן 41 שנים.
Anonymous user