הנהלת חשבונות חד-צדית – הבדלי גרסאות

http://www.maot.co.il/lex1/glossary/g_668.asp
(בהתאם להערתו המועילה והעוזרת מאד של שנילי בדף השיחה - תודה שנילי על התייחסות (סוף סוף מישהו מתייחס))
(http://www.maot.co.il/lex1/glossary/g_668.asp)
{{שכתוב}}{{מקורות|רמה=ללא}}
'''הנהלת חשבונות חד-צִדית''' היא שיטה לביצועשל [[הנהלת חשבונות|ניהול חשבונות]] במסגרתהשבה נרשמותכל תנועותעסקה רקנרשמת מ"צדבמקום אחד". שלהעסקאות הפעילותשנרשמות הפיננסיתבדרך -כלל ההכנסותהן וההוצאות,עסקאות אשרהמבוצעות נותנתבמזומן. מידעלעתים רקיש עלצורך רווחבשימוש והפסד;בכרטיסיות מהעבור שמ"צדלקוחות שני"חייבים כגוןאו נכסיםספקים והתחייבויותזכאים. '''אינו'''השיטה נרשםמתאימה לבעלי מקצועות חופשיים או עסקים שהיקף פעילותם קטן.
 
עסקים קטנים העומדים בקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973, כגון [[עוסק פטור]]) רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צדית, אם כי [[חוק החברות]], התשנ"ט 1999 מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את חשבונותיהם בשיטת [[הנהלת חשבונות כפולה]].