שמואל טל – הבדלי גרסאות

נוספו 1,409 בתים ,  לפני 10 חודשים
←‏מחלוקת רבנים על התנהלותו: הרחבה של הטענות משני הצדדים.
(תוספת קטנה.)
תגית: שוחזרה
(←‏מחלוקת רבנים על התנהלותו: הרחבה של הטענות משני הצדדים.)
תגית: שוחזרה
 
==מחלוקת רבנים על התנהלותו==
במאי 2019 התפרסמו טענות על התנהלות לא אתית של הרב טל. הרב [[שמואל אליהו]] טען, בין השאר, שהרב טל שכנע אישה להתגרש מבעלה בהבטחה שתינשא לו, הסכים לפצותה בסכום של חצי מיליון ש"ח, והעביר לה רק חלק מהסכום. הטענותרבני נידונוישיבת בביתתורת דיןהחיים שהוקםהגיבו בידילטענה, הרבציינו [[אשרכי וייס]],רק בהסכמתלאחר הרבשנתיים אליהו.מסיום ביוליהשיחות 2019עם פרסםהרב ביתטל הדיןהיא אתהתגרשה, מסקנותיועקב שלפיהןבעיות "מעולםשהיו לאבין נגעבני הרבהזוג, טלוהתהליך ואףהיה לאמלווה באצבעע"י קטנהכמה באשהרבנים מלבדוגורמים אשתו,נוספים ואףשאינם לאקשורים עלתהלרב טענה כזו"טל. לצדבנוסף זאתציינו רבני הישיבה, מתחכי בית הדין ביקורת(אשר עלדן היסמכותובדברים, שלכדלהלן) הרבהבהיר טללהם עלשהקשר [[רוחעם הקודשהאשה (יהדות)|רוחלא הקודש]]היה ועלקשר הקשררומנטי הפסול(האסור שניהללפי בעקבותההלכה){{הערה|שם=מכתב-רבני-תורת-החיים}}. כךעוד עםטען אותההרב אישהאליהו, בעודההרב אשתטל איש.ניהל לנוכחקשרים זאתלא פסקבריאים ביתעם הדיןנשים כינוספות, הרבוכי טלמחשבו יוכלמכיל להמשיךחומרי לעמודתועבה. בראשותהטענות הישיבהנידונו וללמדבבית תורהדין אךשהוקם עליובידי לאהרב להתרכז[[אשר בעיסוקוייס]], בהנהגהבהסכמת ציבוריתהרב ולהימנעאליהו. מעצותביולי בנושאים2019 אישייםפרסם כגוןבית זוגיותהדין ורפואהאת וכןמסקנותיו להימנעשלפיהן מקבלת"חלק נשיםגדול לשיחות.מן עודהשמועות פסקשהופצו ביתבענין הדיןטיב כיהקשר עלבין הרב טל להודיעובין ברביםגברת "באמת ובתמיםמ., בעלתתגלו פהכחסרות ובכתב,בסיס... שכלמעולם ההישענותלא עלנגע רוחהרב הקודשטל בטעותואף יסודהלא ולחדולבאצבע לחלוטיןקטנה מדרךבאשה זו".{{הערה|[http://a7.org/?file=20190704215517.pdfמלבד תקציראשתו, פסקואף הדיןלא בחתימתעלתה הדיינים],טענה באתר ערוץ 7כזו".{{ש}}כתבות בנושא:{{ש}}{{סרוגים|אריהבאשר יואלי|ביתלטענות הדיןעל פסק:קשרים הרבעם טלנשים יוכלנוספות, להמשיךכתב לעמודבית בראשהדין הישיבהכי אךלא ימנענמצא מייעוץסימוכין לנשים|354173-הרב-טל-זכאי-יוכל-להמשיך-לעמוד-בראש-הישי|4לדברים ביוליאלו. 19}}{{ש}}{{ynet|קוביבאשר נחשוני|הבורריםלטענה קבעו:בדבר הרבחומרי שמואלתועבה, טלכתב קייםבית קשרהדין פסולכי עםלאחר אישהבדיקה נשואה|5543864|5מעמיקה, ביולי"אין 2019}}}}ולא לאחרהיו פרסוםתמונות הפסקתועבה דיברבמחשב. הרבביה"ד טלמיצר בפניעל תלמידיושפיכות ואמרדמים כישנעשתה טעהע"י בענייןאנשים רוחבלתי הקודשאחראים, שייחסבהוצאת לעצמושם-רע".
 
לצד זאת, מתח בית הדין ביקורת על היסמכותו של הרב טל על [[רוח הקודש (יהדות)|רוח הקודש]] ועל הקשר הפסול שניהל בעקבות כך עם אותה אישה בעודה אשת איש. לנוכח זאת פסק בית הדין כי הרב טל יוכל להמשיך לעמוד בראשות הישיבה וללמד תורה אך עליו לא להתרכז בעיסוק בהנהגה ציבורית ולהימנע מעצות בנושאים אישיים כגון זוגיות ורפואה וכן להימנע מקבלת נשים לשיחות. עוד פסק בית הדין כי על הרב טל להודיע ברבים "באמת ובתמים, בעל פה ובכתב, שכל ההישענות על רוח הקודש בטעות יסודה ולחדול לחלוטין מדרך זו".{{הערה|[http://a7.org/?file=20190704215517.pdf תקציר פסק הדין בחתימת הדיינים], באתר ערוץ 7.{{ש}}כתבות בנושא:{{ש}}{{סרוגים|אריה יואלי|בית הדין פסק: הרב טל יוכל להמשיך לעמוד בראש הישיבה אך ימנע מייעוץ לנשים|354173-הרב-טל-זכאי-יוכל-להמשיך-לעמוד-בראש-הישי|4 ביולי 19}}{{ש}}{{ynet|קובי נחשוני|הבוררים קבעו: הרב שמואל טל קיים קשר פסול עם אישה נשואה|5543864|5 ביולי 2019}}}} לאחר פרסום הפסק דיבר הרב טל בפני תלמידיו ואמר כי טעה בעניין רוח הקודש שייחס לעצמו.
 
בתגובה פרסמו הרב [[דוב ליאור]] והרב [[חיים דרוקמן]] מכתב שבו כתבו שהחלטת בית הדין תמוהה והביעו את דעתם כי עקב העובדות שהתבררו בבית הדין הרב טל אינו ראוי לעמוד בראשות ישיבה או להוות דמות חינוכית.{{הערה|1={{סרוגים||הרב דב ליאור והרב דרוקמן במתקפה על הרב טל|356441-הרב-דב-ליאור-והרב-דרוקמן-במתקפה-על-הרב-ט|15 ביולי 2019}}}} אל המכתב הצטרפו כמה עשרות רבנים נוספים מן הציונות הדתית, בהם הרבנים [[אליקים לבנון]], [[יהושע שפירא]] ו[[יובל שרלו]].{{הערה|{{סרוגים||אלה עשרות הרבנים שחתמו על המכתב נגד הרב טל|356530-אלה-עשרות-הרבנים-שחתמו-על-המכתב-נגד-הרב|15 ביולי 2019}}}} מנגד, הרבנים [[מאיר מאזוז]], [[אביגדר נבנצל]], [[זלמן נחמיה גולדברג]] ו[[רצון ערוסי]]{{הערה| [https://www.srugim.co.il/354890-קראתי-את-פסק-הדין-ואסור-לעסוק-יותר-בפרש הרב ערוסי על פסיקת בית הדין באתר סרוגים]}} קראו להישמע לפסק הדין ולהיזהר מלקבל שמועות רעות או דברי בלע על הרב טל.{{הערה|גיא עזרא, [https://www.srugim.co.il/356450-אחרי-המתקפה-הרבנית-רבנים-חרדים-בתמיכה אחרי המתקפה הרבנית: רבנים חרדים בתמיכה ברב טל], באתר [[סרוגים (אתר אינטרנט)|סרוגים]]}} בעקבות הפרשה פרשו כמה רבנים מן המוסדות בראשות הרב טל, אך מאידך הצטרפו למוסדות רבנים חדשים. בנוסף, שני המוסדות היסודיים השייכים לרשת [[בני יוסף]] הועברו מאחריות עמותת תורת החיים לאחריות המועצה האזורית.
 
בינואר 2020 פרסמו הרבנים חיים דרוקמן, דב ליאור, [[יעקב אריאל]], יהושע שפירא ואליקים לבנון מכתב שבו נאמר כי "בעקבות גילויים חדשים על קשרים אינטימיים של הרב טל עם אשה נוספת, עובדת הישיבה - התנהגותו מחללת שם שמים ומבזה את תורת ישראל, הוא מהווה דמות חינוכית שלילית וחל איסור מוחלט ללמוד בכל מוסדותיו". עורך דינו של הרב טל מחה על שהרבנים לא ביררו את העובדות מול הרב.{{הערה|{{Ynet|קובי נחשוני|רבנים בכירים: "הרב טל קיים קשרים עם אישה נוספת; אסור ללמוד במוסדותיו"|5659766|14 בינואר 2020}}}} במכתב תגובה שעליו חתומה הנהלת מוסדות תורת החיים נאמר כי "מה שנכתב אודות "הפרשייה החדשה" הינו שקר וסילוף".{{הערה|{{כיפה||מוסדות הרב טל מגיבים: לדאבון ליבנו הרבנים לא טרחו לברר עובדות|חדשות/953089-מוסדות-הרב-טל-מגיבים-לדאבון-ליבנו-הרבנים-לא-טרחו-לברר-עובדו/|14 בינואר 2020}}}} במקביל פרסמו עשרים ושישה רבנים ממוסדות הישיבה מסמך תמיכה ברב טל שבו הציגו את נקודת מבטם בעניין הטענות נגדו.{{הערה|שם=מכתב-רבני-תורת-החיים|{{כיפה||פרסום ראשון: 26 רבני תורת החיים במכתב תמיכה ברב שמואל טל: "בירור יסודי העלה כי מדובר בסילופים"|חדשות/953161-פרסום-ראשון-26-רבני-תורת-החיים-במכתב-תמיכה-ברב-שמואל-טל-ב/|15 בינואר 2020}}}}
 
== דעותיו==