חלוקת פולינומים – הבדלי גרסאות

==דרך פעולת האלגוריתם==
בהינתן <math>P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0</math> (מחולק) ו-<math>D(x)=b_kx^k+b_{k-1}x^{k-1}+...+b_1x+b_0</math> (מחלק) כך ש-<math>k\le n</math>, עם <math>a_n</math> ועם-<math>b_k</math> השונים מאפס, החלוקה מתבצעת כדלהלן:
</li>
 
<li>
נחלק את האיבר הראשון של <math>P(x)</math> באיבר הראשון של <math>D(x)</math>, דהיינו, את האיבר בעל החזקה המקסימלית של <math>P(x)</math> באיבר בעל החזקה המקסימלית של <math>D(x)</math>. את התוצאה, נכתוב מעל לקו האופקי:
 
\end{array}
</math>
</li>
 
<li>
נכפול את כל איברי המחלק בתוצאה שקיבלנו זה עתה, ונקבל <math>xD(x)=x^2-3x</math>. נכתוב את התוצאה תחת האיברים הראשונים של המחולק:
:<math>
\begin{array}{l}
{\color{White} x-3 )}x^2\\
\overline{ x^3 - 2x^2 + 0x - 4}\vert{x-3}\\
{\color{White}} x^3 - 3x^2
\end{array}
</math>
</li>
<li>
=== דוגמה ===
נמצא את מנת החלוקה ואת השארית שלה עבור חלוקת הפולינום <math>P(x)=x^3 - 2x^2 - 4</math> (המחולק) בפולינום <math>D(x)=x-3,</math> (המחלק).