Network Address Translation – הבדלי גרסאות

הוספת ה כדי שהמשפט יהיה תחביר תקין
(ניסוח, מחיקת מילה שחזרה על עצמה)
(הוספת ה כדי שהמשפט יהיה תחביר תקין)
# כאשר מתקבלת מנת מידע מהרשת הפנימית, המיועדת לרשת האינטרנט:
#* כתובת המקור של מנת המידע מתורגמת כאילו שהמנה נשלחה מהנתב עצמו לאינטרנט
#* פורטהפורט המקורי מתורגם לפורט מקור גבוה הניתן על ידי הנתב. פורט זה משמש כאינדקס לטבלת ה-NAT כדי שהנתב יידע להתאים את מנת החזור ל-IP הפנימי אליו היא שייכת (שימוש זה בפורטים גבוהים הוא הפתרון לבעיה של הסתרת מספר כתובות פנימיות על ידי כתובת אחת).
# כאשר מתקבלת מנת מידע מהאינטרנט אשר מיועדת לאחד ממחשבי הרשת הפנימית:
#* פורט היעד משמש כאינדקס לטבלת ה-NAT כדי למצוא את ה-IP הפנימי שאליו המנה צריכה להיות מנותבת.
משתמש אלמוני