ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד – הבדלי גרסאות

תגית: עריכת קוד מקור 2017
תגית: עריכת קוד מקור 2017
 
==הלכות ומנהגים ביחס לאמירתו==
*'''הכפלה''' – על פי [[תיקוני הזוהר]],{{הערה|תיקוני זהר, [[s:תיקוני_זהר_קלד_ב|קלד, ב]].}} כתב ה[[בית יוסף]] שנוהגים לומר את המשפט פעמיים לפני פסוקי דזמרא.{{הערה|שם=בית יוסף}} נוהגים כן גם בברית מילה, ולמנהג הספרדים גם בסליחות ובהקפות. אחד ההסברים לטעם ההכפלה הוא כדי להמליך את ה' על הגוף והנפש יחד.{{הערה|בן איש חי פרשת ויגש א, מובא ב[[מקור חיים השלום]] חלק א עמוד 163}}
*'''עמידה''' – כבר במסכת סופרים מוזכר לגבי משפט זה "'''עומד'''... ואומר...". ב[[שיבולי הלקט]]{{הערה|סימן עו, מובא בבית יוסף שם.}} מביא שיש עניין לעמוד באמירה זו משום שמובא במדרש "מלאך אחד '''עומד''' ופותח ואומר ה' מלך", אלא שבימי חול טרודים וממהרים ולכן אומרים אותו בישיבה, ובשבת שאינם ממהרים אומרים בעמידה. גם ב[[שער הכוונות]]{{הערה|דרושי תפילת השחר דרוש א עניין תפילת השחר.}} כתב לומר משפט זה בעמידה מטעם על פי [[קבלה|הסוד]]. ב[[ילקוט יוסף]]{{הערה|אורח חיים סימן מח סעיף י.}} כתב שהעמידה הזו היא [[מידת חסידות]], ולכן מי שהעמידה קשה לו יכול לכתחילה לשבת.
*'''אמירה עם הציבור''' – בשער הכוונות{{הערה|דרושי תפילת השחר דרוש א דיבור המתחיל שני פסוקים.}} כתב שאם אדם נמצא בבית הכנסת כשהציבור אומר את המשפט הזה והוא נמצא בשלב אחר בתפילה, עליו לעמוד עם הציבור, אך אינו צריך לומר עמם את המשפט, ויכול הוא להמשיך לומר את החלק בתפילה שבו הוא מצוי. ה[[פרי חדש]]{{הערה|אורח חיים סוף סימן נ.}} כתב שאם הוא אינו מכוון את כוונות התפילה לפי הסוד, יותר טוב שגם יאמר את הפסוקים הללו כדי לקבל עול מלכות שמים עם הציבור. וכך כתב הרב [[חיים פלאג'י]].{{הערה|כף החיים של הרב חיים פלאג'י, סימן יח סעיף ז.}} לעומת זאת הרב [[עובדיה יוסף]] ואחרים כותבים שכל אדם, גם אם אינו מכוון על פי הסוד, ינהג כמו שכתב האר"י.{{הערה|[[יביע אומר]] חלק ט סימן פב ס"ק ה.}} וכתב ה[[בן איש חי]] שבתפילה ובסליחות צריך לעמוד בשעת אמירת ה' מלך, אך לא בהקפות.