Difference between revisions of "קובץ בינארי"

no edit summary
 
קבצים בינאריים מסויימים מכילים "כותרת", קטעים של [[מידע על]], המשמשים תוכנות מחשב לפירוש המידע שבקובץ. לדוגמה, קובץ [[GIF]] יכול להכיל מספר תמונות, והכותרת משמשת כדי לזהות ולהגדיר כל מקטע תמונה. קובץ בינארי שאינו מכיל כל "כותרת", מכונה גם "קובץ בינארי שטוח".
==עריכת קובץ בינארי==
==הצגת קובץ בינארי==
==ראה גם==