פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
תיקון התרחבות דף קטן
[[en:GNU_FDL]]
This is an unofficial translation of the GNU General Free Documentation License into Hebrew. It was not published by the Free Software Foundation , and does not legally state the distribution terms for  documents that use the GNU GFDL -- only the original English text of the GNU GFDL does that. However, we hope that this translation will help Hebrew speakers understand the GNU GFDL better.
רשיון זה הוא תרגום לא רשמי של GNU General Free Documentation License (גרסה 1.1, מרץ 2000)  לעברית. הוא לא פורסם על-ידי המוסד לתוכנה חופשית  ואין לו תוקף משפטי - רק לטקסט האנגלי המקורי של  GNU GFDL  יש תוקף משפטי. עם זאת, אנחנו מקווים שהתרגום הזה יעזור לדוברי-עברית להבין טוב יותר את הGNU GFDL. מסמך זה תורגם לעברית על ידי [[mailto:erelsgl@cs.technion.ac.il אראל סגל]] ופורסם לראשונה בעברית ב[http://www.penguin.org.il פינגווין]
הרשיון הזה משלים את [[GNU_GPL|הרשיון של האגודה-לתוכנה-חופשית  לתוכנות-מחשב]]. הוא פותח במקור עבור מסמכי-הדרכה והוראות לשימוש בתוכנות-מחשב חופשיות, כי תוכנה חופשית צריכה שיהיה לה מסמך-הדרכה  חופשי: תוכנה חופשית צריכה לכלול הוראות שימוש  עם אותה רמת חופש של התוכנה.
הרשיון הזה ישים לכל  עבודה שמכילה הערה שאומרת שמותר להפיץ אותה תחת תנאי הרשיון הזה. המושג "''מסמך''", בהמשך, יתייחס לכל עבודה כנ"ל. ההערה הנ"ל תיקרא "''הערת הרשיון'' " של המסמך.
הרשיון מוענק לכל  אדם, ובהמשך נכנה את בעלי הרשיון "''אתם'' ".
"''סעיפים קבועים'' " הם סעיפים משניים שמוגדרים בפירוש כ"סעיפים קבועים"  בהערת הרשיון.
"''פסקאות עטיפה'' " הם פסקאות קצרות שמוגדרות כ"פסקאות עטיפה קדמית" או "פסקאות עטיפה אחורית"  בהערת הרשיון.
דוגמאות לפורמטים שמתאימים לעותקים שקופים הן:
* טקסט  ASCII פשוט.
* פורמט הקלט של Texinfo או של LaTeX.
* SGML או XML שמשתמשים בDTD זמין לציבור הרחב.
מותר לכם להעתיק ולהפיץ את המסמך בכל אמצעי, למטרות רווח או שלא למטרות רווח, בתנאי שבכל העתק  מופיעים:
* עותק של הרשיון הזה,
עותקים שבהם רק  התוכן של העטיפה השתנה, כל עוד העטיפה עדיין כוללת את הכותרת וממלאת אחר התנאים בסעיף זה, יכולים להיחשב כעותקים מילוליים מכל בחינה אחרת.
אם  הפסקאות שצריכות להופיע על עטיפה כלשהי מכילות יותר מדי טקסט מכדי שיוכלו להופיע על העטיפה באופן ברור, עליכם לשים את הפסקאות הראשונות ברשימה (כמה שאפשר להכניס) על העטיפה עצמה,  ואת שאר הפסקאות לשים בעמודים הסמוכים לעטיפה.
אם אתם מפרסמים או מפיצים  עותקים אטומים של המסמך במספר גדול מ100, אתם צריכים לצרף לכל עותק אטום אחד מן השניים:
* עותק שקוף של המסמך המלא, או
* הערה שמציינת כתובת רשת נגישה לציבור הרחב, שבה ניתן להוריד עותק שקוף של המסמך המלא, ללא חומר נוסף, ללא צורך להזדהות, ללא תשלום ובפרוטוקולי רשת ציבוריים תקניים. אם בחרתם באפשרות זו, עליכם לנקוט בצעדים סבירים, בזמן שאתם מתחילים להפיץ את העותקים האטומים בכמות גדולה, כדי להבטיח שהעותק השקוף יישאר נגיש במקום שאותו ציינתם עד לפחות שנה אחת לאחר  הפעם האחרונה שאתם מפיצים  עותקים אטומים (ישירות או באמצעות הסוכנים או המפיצים שלכם) של מהדורה זו לציבור הרחב.
רצוי, אך לא הכרחי, שתיצרו קשר עם מחברי המסמך לפני שאתם מפיצים כמות גדולה של העותקים, כדי לתת להם הזדמנות להעביר לכם את הגרסה המעודכנת של המסמך.
# להכליל גרסה ללא שינויים של הרשיון הזה.
# להשאיר את הסעיף שנקרא "הסטוריה" (כולל הכותרת שלו), ולהוסיף לו פריט שמציין לפחות את הכותרת, השנה, המחברים החדשים והמפרסמים של # הגרסה-עם-השינויים, כפי שהם מופיעים בעמוד הכותרת. אם אין סעיף שנקרא "הסטוריה" במסמך, עליכם ליצור סעיף כזה ולשים בו את הכותרת, השנה, המחברים והמפרסמים של המסמך כפי שהם מופיעים בעמוד הכותרת שלו, ואז להוסיף פריט שמתאר את הגרסה-עם-השינויים כנ"ל.
# להשאיר את ההפנייה שמופיעה במסמך (אם יש כזו) למיקום הרשת שבו יש גישה ציבורית לעותק שקוף של המסמך, וכמו כן - את ההפניות שמופיעות במסמך למיקומי הרשת  עם גרסאות קודמות שעליהם מבוסס המסמך. את ההפניות לגרסאות קודמות ניתן לשים בסעיף ה"הסטוריה". מותר להשמיט הפניות למיקומי רשת עם גרסאות שפורסמו לפחות 4 שנים לפני המסמך, או גרסאות שהמפרסם המקורי שלהן נתן רשות להשמיט את ההפנייה אליהן.
# בכל סעיף שכותרתו "תודות" או "הקדשות" - להשאיר את הכותרת של הסעיף, ולהשאיר באותו סעיף את התוכן והנימה של כל התודות וההקדשות שמופיעות שם.
# להשאיר את כל הסעיפים הקבועים של המסמך, ללא כל שינוי בתוכנם ובכותרתם. מספרי סעיפים אינם נחשבים לחלק מכותרת הסעיף.
מותר לכם להוסיף פסקה של עד 5 מילים כפסקת  עטיפה קדמית, ופסקה של עד 25 מילים כפסקת עטיפה אחורית, לסוף הרשימה של פסקאות העטיפה בגרסה-עם-השינויים. לכל ישות מותר להוסיף (באופן ישיר או עקיף) רק פסקת עטיפה קדמית אחת ופסקת עטיפה אחורית אחת. אם המסמך כבר מכיל פסקת עטיפה עבור אותה עטיפה, שנוסף קודם לכן (באופן ישיר או עקיף) על ידיכם או על ידי הישות שבשמה אתם פועלים,  אסור לכם להוסיף עוד פסקה; אבל מותר לכם לשנות פסקת עטיפה קיימת אם קיבלתם רשות מפורשת לכך מהמפרסם שהוסיף את אותה פסקה.
מהדורה של המסמך או נגזרותיו עם עבודות נפרדות ובלתי תלויות, באמצעי אחסון או הפצה, אינה נחשבת לגרסה-עם-שינויים של המסמך, בתנאי שאין שום זכויות יוצרים על עצם יצירת המהדורה. מהדורה כנ"ל נקראת "צירוף", והצירוף כשלעצמו אינו מביא להחלת הרשיון על העבודות האחרות שנכללות במהדורה עם המסמך, אלא-אם-כן העבודות הנ"ל נגזרות מהמסמך. 
לכל גרסה של הרשיון הזה ניתן מספר-גרסה ייחודי. אם המסמך מציין שגרסה מסויימת של הרשיון הזה 'או כל גרסה  מאוחרת יותר' חלה עליו, אז יש לכם בחירה: אתם יכולים למלא את תנאי הגרסה המצויינת או של כל גרסה מאוחרת יותר שפורסמה (לא כטיוטה) ע"י המוסד לתוכנה חופשית. אם המסמך לא מציין מספר גרסה, אז אתם יכולים לבחור כל גרסה שפורסמה אי-פעם (לא כטיוטה) ע"י המוסד לתוכנה חופשית.
 
כדי להשתמש ברשיון הזה עבור מסמך שכתבתם, הכלילו העתק של הרשיון במסמך, ושימו את ההערה הבאה לאחר עמוד הכותרת: 
כל הזכויות שמורות (C)  [שנה] [שמכם]
הרשות נתונה בזאת להעתיק, להפיץ ו/או לשנות את המסמך הזה, תחת תנאי הרשיון לשימוש חופשי במסמכים של המוסד לתוכנה חופשית, גרסה 1.1 או כל גרסה מאוחרת יותר שתפורסם ע"י המוסד לתוכנה חופשית, כאשר הסעיפים הקבועים הם [...], פסקאות העטיפה הקדמית הם [...] ופסקאות העטיפה האחורית הם [...]. העתק של הרשיון ניתן למצוא בסעיף שכותרתו "רשיון לשימוש חופשי במסמכים".
30

עריכות