מרווח תפעולי

מרווח תפעוליאנגלית: Operating margin) הוא היחס בין הרווח התפעולי לבין המכירות נטו. יחס זה מאפשר לאנליסטים לאמוד את יכולת העסק להרוויח על כל שקל מהמכירות (ללא הוצאות מימון ומיסים).

הדרך הנכונה לבחון את איכות המרווח התפעולי של החברה היא על ידי בדיקת השינוי במרווח התפעולי על פני השנים והשוואת הנתונים של החברה ביחס לחברות אחרות באותו מגזר. אם היחס גבוה יותר מהיחס של חברות אחרות במגזר, פירוש הדבר שהיא מרוויחה יותר מכל שקל של מכירותיה, ביחס לשאר החברות במגזר. כלומר, ככל שהיחס גבוה יותר ביחס לחברות אחרות במגזר, מצב החברה טוב יותר.

לדוגמה, אם נניח כי לחברת "משה ושותפיו" מרווח תפעולי של 12%, פירוש הדבר שהחברה מרוויחה 12 אגורות על כל שקל ממכירותיה. אם לחברה היו הכנסות או הוצאות שאינן קשורות לפעילותה הרגילה, כגון פסק דין לטובת החברה הקובע כי יש לשלם לה סכום קבוע מראש, אזי סכום זה ינוכה מהיקף ההכנסות על מנת למנוע את סילופו של המרווח התפעולי.