WIKI AND ACADEMIA.PNG משתמשת זו מנחה פרויקט שבמסגרתו סטודנטים כותבים ערכים בוויקיפדיה העברית.


ד"ר נצן אלמוג מרצה בקורס לימודי מוגבלות - בין תאוריה לפרקטיקה, אוניברסיטת בר-אילן, חוקרת בתחום לימודי המוגבלות (באנגלית:Disability Studies) ומתמחה בתחום סטודנטים עם מוגבלויות במערכת ההשכלה הגבוהה. בשנת 2004 התחלתי את עבודתי כרכזת סטודנטים עם מוגבלויות באוניברסיטה הפתוחה ולאור החסך הגדול במחקר בתחום זה, כתבתי את עבודת הדוקטורט שלי בנושא תוך התמקדות באוכלוסיית הסטודנטים עם לקויות ראייה ועיוורון. בשנת 2009 הקמתי קבוצה ארצית של תלמידי מחקר עם מוגבלויות הפועלת למען שיוויון זכויות עבור אוכלוסיה זו. כיום, משמשת כיועצת ב"מיזם המהפכה בהשכלה הגבוהה", מיזם התומך בהקמת מרכזי תמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות של הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי, ומנהלת תוכניות במסד נכויות - ג'וינט ישראל.