פתיחת התפריט הראשי

ערכים שוניםעריכה

ערכי המשפט העבריעריכה

| אומדנא* | אי שתקת שתקת | בתר מעיקרא אזלינן או בתר בסוף אזלינן | דיני ממונות | דררא דממונא* | הואיל ויכול לנתקו | הרחקת נזיקין | הרשאה | זכייה | חזקה כל מה שתחת יד אדם הרי הוא שלו | חזקת הגוף | חזקת ממון | חזקת קרקעות | חינא | חיוב מזונות | טביעות עין | טענת ברי | ייאוש (משפט עברי) | ירושה | כאן נמצאו וכאן היו | כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד | כל הטומאות כשעת מציאתן | מוכח מתוכו‏ | מי שפרע | מזיק וניזק | מיגו (הלכה) | משכון (משפט עברי) | נכסים מועטים | נסכא דרבי אבא | עדיו בחתומיו זכין לו | ערבות (הלכה) | צאן ברזל | צרורות | קדושה אחת | קובץ יסודות וחקירות | קטן (הלכה) | קטנה (הלכה) | קיום שטרות | קים ליה | רשות (בעלות) | שודא דדייני | שומר שמסר לשומר | שותפות (משפט עברי) | שטר (משפט עברי) | שינוי (משפט עברי) | שני שבילין | תוך כדי דיבור | תנאי (הלכה) | תפוסת הבית | תרי ותרי | תשלומים (משפט עברי) | תשלומי כפל* | תשלומי בושת | זילותא דבי דינא | טוען וחוזר וטוען | טוענין ליורש וטוענין ללוקח | סאה בסאה | פועל (משפט עברי) | סאה בסאה | ריבית קצוצה | תחילתו בפשיעה וסופו באונס | תרעומת | מתנת שכיב מרע | תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים | רוב וקרוב הלך אחר הרוב | חיישינן למיעוטא | משתרשי ליה | נתקל פושע הוא | שיטה אחרונה | והכול שריר וקיים

דיני משפחה ואישותעריכה

ערכי תנאים ואמוראיםעריכה

חכמי ארץ ישראלעריכה

רבי מנחם בר יוסי | רבי חנניא בן עקביא | רבי יהודה בן בבא* | רבי יהושע בן לוי (תנא) | רבי אלעזר בר צדוק | רבי שמעון בן חלפתא | רבי צדוק | רבי יוחנן בן גודגדא | רבי יוסי ברבי יהודה | רבי יוחנן בן ברוקא* | יהודית (אשת רבי חייא) | אילפא | רבי שמעון בן אליקים | רבי חנינא בר פפי | רב כהנא (הראשון) | רבי אבין | רבי יוסי ברבי חנינא* | חזקיה (אמורא) | יהודה בריה דרבי חייא | רבי ירמיה (הראשון) | בני רבי חייא | רב חנינא | רבי יעקב בר אידי | רבי יצחק | רב יצחק בר אבדימי | רבי יצחק בר אבא | רבי זריקא | רבי אבא בר ממל | חנינא בר פפא | רב אושעיא | בר פדא | רבי אלעאי (אמורא) | רבי סימון | רבי יהודה בן בתירא* | רבי אלעזר בן דורדיא | רבי יאשיה (אמורא) | רבי יצחק (תנא) | רב יהודה בר שילא

חכמי בבלעריכה

ישיבת נהרדעא | רב גידל | רב חייא בר אבין | רב ספרא | רבא בריה דרבה | רמי בר אבא | רב שיזבי | ילתא* | יצחק בן אלישיב | רב מתנה | רבא בר רב שילא | רב משרשיא | רב חייא בר אשי | רב יצחק בריה דרב יהודה | רב חמא | רב אחא בריה דרבא | רב עוירא | רב אחא בר הונא | רבי יצחק בר אבא | רב הונא בר יהודה | רב עוקבא בר חמא | רמי בר יחזקאל | רב אויא | רב נחמיה בריה דרב יוסף | רב יוסף בריה דרבא | רב יצחק בר אבדימי (השני) | רב סמא בריה דרבא | רב ביבי | רב ביבי בר אביי | רב יוסף בר אמי | רב שימי בר אשי | רב כהנא (הראשון) | רב כהנא (הרביעי) | מרימר | רב אחא בר יוסף | אבימי | רחבא דפומבדיתא | רב יוסף* | זעירי | רב המנונא (השלישי) | רבי ירמיה (השני) | יהודה בר מרימר | רב הונא בריה דרב איקא | בר אלישיב | רבי פרידא | רב אידי בר אבין (השני) | רב חננאל | רב ברונא* | רב חנן בר רבא | רבה בר עולא | רב הונא בר חיננא | רב חנן בר אמי | חייא בר רב | רב פנחס | רב ענן | רב אחדבוי בר אמי | רב אחא בר אביי | רב אחא בר אדא | רב ענן* | רמי בר חמא* | רב הונא* | רב נחמן* | רב קטינא | רב אדא בר אבא | רב דימי מנהרדעא | רבי חנינא מסורא | רב הונא (השני) | רב ייבא סבא | רב יחזקאל | רב יוסף בר אבא | רבי אביתר | רב אחא בר רב איקא | רב הונא בר מנוח | רב דימי בר יוסף | רב דימי | ייבא חמוה דאשיין בר נדבך | רב נחומי בר זכריה

הלכות שבת ויום טובעריכה

שבות | מוליד | מוקצה מחמת גופו | בסיס לדבר האסור | מחמר | מפרק (שבת) | מוקצה מחמת חיסרון כיס | גוזז | זורה | זורע | חורש | טווה | מלאכת מבעיר | מיסך | מכבה | מכה בפטיש | מנפץ | מלאכת משרטט | מפרק | מרקד | משרטט | סותר | עושה שתי בתי נירין | צובע | צידה | קוצר | קושר | שוחט | שבות | פי תקרה יורד וסותם‏ | הבלעת תחומין | אתו רבים ומבטלי מחיצתא | מבוי סתום | פרוץ כעומד | חילוק רשויות | קרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה‏ | ביטול רשות מחצר לחצר | עיר של יחיד | כל העיר כולה כארבע אמות | אם כן בטלת תורת עירוב מאותו מבוי‏ | ביטול רשות מבית לבית | מחיצה תלויה | הואיל | גזירת מקח וממכר בשבת וחג | עובדין דחול | טרחא יתירה | אגלי טל | עקירה והנחה | שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול | זיץ | מלאכת תופר | ממצוא חפצך | אמירה לנכרי | יה אכסוף | מלאכה שאינה צריכה לגופה | מלאכת זורה | רפואה בשבת | שכר שבת | תכשיט (שבת) | גזירת סנדל המסומר | כבוד המת בשבת | גוי ששבת חייב מיתה | דרך הוצאה | טלטול על ידי דבר אחר | שיעור הוצאה | ביטול כלי מהיכנו | החי נושא את עצמו | נגישות בשבת | רפואה בשבת | איסורי מלאכה בחול המועד

ערכי טומאה וטהרהעריכה

ערכי קרבנותעריכה

ערכי ספיקותעריכה

ערכי ברכות הנהניןעריכה

כללי הלכהעריכה

קנייניםעריכה

ספרי ראשונים ואחרוניםעריכה

ערכי חזקהעריכה

קטגוריותעריכה

קטגוריה:חידוש | קטגוריה:כללי חזקות | קטגוריה:משפט עברי: גניבות וגזילות | קטגוריה:קנייני קידושין | קטגוריה:גילאים בהלכה | קטגוריה:מוקצה | קטגוריה:דרגות הטומאה | קטגוריה:דרכי היטמאות | קטגוריה:הדברים המטמאים | קטגוריה: הדברים הנטמאים ומטמאים | קטגוריה:משפחות תנאים ואמוראים | קטגוריה:משפחת רבי חנינא בן תרדיון | קטגוריה:משפחת רב יהודה | קטגוריה:משפחת רב חסדא | קטגוריה:אמוראים ממשפחת עלי הכהן | קטגוריה:משפחת רבי חלפתא | קטגוריה:משפחת רב יוסף בר חמא | קטגוריה:משפחת רב ירמיה בר אבא | קטגוריה:משפחת רבי אלעאי | קטגוריה:משפחת רבי חייא | קטגוריה:קורבן חטאת | קטגוריה:קורבן מנחה | קורבן עולה | קורבן שלמים | קטגוריה:קורבנות ביהדות: חגים | קטגוריה:טהרה | קטגוריה:משפחת איגר | קטגוריה:ביטול רשות | קטגוריה:הלכות מלאכת הוצאה | קטגוריה:כללים ועקרונות בהלכות שבת | קטגוריה:בגדי שבת ויום טוב | קטגוריה:ביטול ברוב | קטגוריה:ריבית

ערכים של עזר שהעברתי מארגזי חול למרחב הערכים: קניין שטר | שליח עושה שליח | מבטל כיסו של חבירו | רבי חלקיה | רב אידי בר אבין | רב הונא בר חייא

דפים נוספים שיצרתי או הרחבתיעריכה

ערכים מומלציםעריכה

ערכים מומלצים שהיה לי חלק בהפכתם למומלצות: טומאה וטהרה   - יזמתי את קיצור ותמצות הערך, השתתפתי בעבודה על הקיצור, והצעתי למומלצות. חזקה   - כתבתי יחד עם אריאל. ספק (הלכה)   - רוב הטקסט שלי. הגימור של ישורון. רב חסדא ורב יהודה -   - יזמתי והשתתפתי בעריכת הערכים לערך מומלץ.

ערכים טובים הקרובים למומלצות: רבי יוחנן, רב פפא, רב הונא, רבא

משובים שנותנים לי כוח להמשיך: שיחה:אתו רבים ומבטלי מחיצתא, שיחה:שמונה עשר דבר

פורטליםעריכה

יש לי חלק בעריכת פורטל:שבת ומועדי ישראל. משתמש:טישיו/ערכים הזקוקים לתמונות‏

תיבות משתמש
  משתמש זה כותב ועורך ערכים לשמם, ללא כל תמורה או כבוד... ונטל חלק בכתיבת ערכי הלכה.
  משתמש זה משתתף בקידומו ובבנייתו המתמשכת של פורטל שבת ומועדי ישראל

טישיו (שיחה | תרומות | מונה)