Satellite image of Israel in January 2003.jpg משתמש זה סמוך ובטוח שהזכות על ארץ ישראל שמורה ושייכת ליהודים בלבד.


שלום וברוכים הבאים. אני יהודי המאמין בה' ובתורתו, ועוסק בתורה.

יצרתי:

ערכים: בשביל הנשמה * פרשת מותו של אהוביה סנדק * קרן אחד לאחד * יסוד כסא השם בעולם * אורות התפילה * טוב ראי * תורת לחימה (ארגון) * רובע חזקיהו (הועבר בנתיים לטיוטה עד לסיום הטיפול)

תבניות: כתבי הראי"ה * הרבנות הראשית לישראל * הרבנות הצבאית


תרמתי משמעותית(בתוכן, בסידור, וכו'):

ערכים: מאמר הדור * הרב יעקב אלעזר כהנא שפירא * לחשי ההויה * הלכה ברורה ובירור הלכה

תבניות:ישיבת מרכז הרב * הרב קוק * לח"י * אצ"ל * היישוב היהודי בחברון * ישיבות ציוניות


עד היום לא הצבתי תבניות משתמש כאן, לא ראיתי בזה משהו חשוב במיוחד. אבל בעקבות הדיון הכפרני שהתעורר על התבנית המוצבת כאן, החלטתי להציבה במחאה.
אכן כן, הנני מצהיר ללא בושה או מצפון, ואף בגאוות יחידה ושמחה עמוקה, כי סמוך אני ובטוח בכך שארצינו, ארץ חמדתינו, מקום חיינו תפארת קדשינו, מסורה היא לנו נחלה מאת בורא כל העולמים, אשר נתנה לבני אברהם יצחק ויעקב ידידיו, למען יקיימו בה ממלכת כהנים וגוי קדוש: