Baby ginger monkey.jpg משתמש זה אינו משתמש עוד

לא מדובר על מקרה ספציפי זה או אחר. אבל ההצטברות מביאה למסקנה שהמחיר שאני ומשפחתי משלמים אינו שווה את ההנאה מהתחביב. חבל, כי היה יכול להיות אחרת.