משתמש:Bezrat/טיוטה


ראש ממשלת אנגליה באותה תקופה, דייויד לויד ג'ורג': "מכל מיני הקנאות המשתוללים בטבע האדם, אין לך דבר כל כך מטומטם כמו האנטישמיות. לגבי הקנאים הללו אין היהודים כיום יכולים לעשות שום דבר אשר ירצה להם. אם הם עשירים, הרי הם נתונים לגזל. אם הם עניים הם נתונים לבוז. אם הם מצדדים במלחמה, הרי זה מפני שהם רוצים לנצל את מריבות הדמים של הגויים להנאתם. אם הם דורשי שלום, הרי הם או פחדנים מטבעם או בוגדים. אם היהודי יושב בארץ זרה הוא נרדף ומגורש ממנה, ומאידך אם הוא רוצה לשוב לארצו מונעים זאת ממנו"

טיוטה עוסק מורשה בישראל, עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומות. רשות המיסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק. נכון לשנת 2020, עסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 100,491 ₪ , צריך להפוך לעוסק מורשה (גם אם הדבר קורה לפני סוף השנה). על העסק להיות במעקב הכנסות

ישנם מקצועות, כמפורט בתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976 סעיף 13, המחייבות רישום כעוסק מורשה https://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_004.htm#Seif14 (נבו)

ניתן לפתוח תיק עוסק מורשה עצמאית מס הכנסה או בעזרת רו"ח. ניגשים לתחנת מע"מ עם מכתב בקשה לשינוי הסיווג בתוספת תחשיב הקבלות על מנת לשנות מאותה הנקודה. חבות המע”מ חלה מאותה נקודה ולא רטרואקטיבית, כלומר אם העוסק בחודש יולי הגיע הגיעה לתקרה, רק מנקודה זו ישלם. ... ואם הדבר התגלה באיחור, על העוסק לשלם את מע״מ העסקאות עדיין, גם אם לא גבה מלקוחות, ולא יוכל לבצע ניכוי רטרואקטיבית. במקרים חריגים בהם מעבר התקרה הינו שולי ויכול להיחשב כחד פעמי ניתן יהיה (באישור של מנהל מע”מ) להישאר עוסק פטור ולשלם ספציפית את המע”מ החייב שמעל התקרה. https://www.bpracti.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A1%D7%A7-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94/

אבעבועות שחורות https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA שיעור התמותה מהמחלה, בתקופה בה שררה ובקרב לא-מחוסנים, עמד על 30% https://www.cdc.gov/smallpox/clinicians/clinical-disease.html אחוז התמותה לא מתייחס לנתונים כיום, של עשרות חולים בשנה, אלא לתקופה בעבר, כך כתוב במקור ואף בויקי אנגלית

ארגון קהילתי ארגון קהילתי, או ארגון מבוסס-קהילה, הוא ארגון שנועד לקדם ולשפר את המצב הכלכלי, הבריאותי, החברתי ובאופן כללי את התפקוד של קהילה. ניתן לראות ארגון קהילתי לרוב בקרב קבוצות הנקשרות זו אל זו באופן גיאוגרפי, פיזי, תרבותי, רוחני, או טכנולוגית. בעברית, צמד מילים "ארגון קהילתי" מהווים לרוב מילים נרדפות ל"התארגנות קהילתית", המתארת .......